སྒྲེན་པོ། ཡི་སྐོར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་ཆོག ང་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡོད།

ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྣང་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ།

ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སྣང་ཚུལ་ལ་བལྟས་པ།

 དུས་ཚོད་ནི་ཚེ་སྲོག་ཡིན་ལ། དུས་ཚོད་ནི་དཀོན་ཅོག་ཡིན། དུས […]