དཀར་ཆག་ཡིག་ཚགས། གཞོན་གསར་དཔེ་ཁང་།

གཞོན་གསར་དྲ་ཐོག་དཔེ་ཁང་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

གཞོན་གསར་དྲ་ཐོག་དཔེ་ཁང་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

འདྲ་པར་གྱི་སྟེང་ནས་མནན་ཚེ་དྲ་ཐོག་དཔེ་ཁང་ནང་ལ་འགྲོ་ཐུབ། རྒྱ་ཆེ་བའི་དྲ་གྲོགས་རྣམ་པ་ལགས། ངེད་གཞོན་གསར་དཔེ་ཁང་གི་དྲ་ཐོག་དཔེ་ཁང་དངོས་སུ་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད་ལ། ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པའི་ཀློག་པ་པོ་དག་གིས་དྲ་ཐོག་ནས་མངག་ཉོ་གནང་བའི་ཉིན་གཉིས་པ་ལ་བཟུང་སོ་སོར་བསྐུར་གྱིན་ཡོད།