དཀར་ཆག་ཡིག་ཚགས། རྩོམ་རིག་ཕྲན་དཔྱད།

སྒོ་མོ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་སམ་ཁྲི་སེམས་དཔའི་སྒྲུང་ཐུང་སད་དང་མ་སད་མི་འདུག་ལ་ཕྲན་ཙམ་དཔྱོད་པ།

སྒོ་མོ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་སམ་ཁྲི་སེམས་དཔའི་སྒྲུང་ཐུང་སད་དང་མ་སད་མི་འདུག་ལ་ཕྲན་ཙམ་དཔྱོད་པ།

       སྒོ་མོ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་སམ་ཁྲི་སེམས་དཔའི་སྒྲུ […]