ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད། འཆད་ཁྲིད་མཁན། དཔལ་མོ།

ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད།
འཆད་ཁྲིད་མཁན། དཔལ་མོ།

23C6A076-74DC-45F5-80F8-3AA70218F590

3 thoughts on “ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད། འཆད་ཁྲིད་མཁན། དཔལ་མོ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།