ན་གཞོན་གསར་བ།

ན་གཞོན་གསར་བ།རྩོམ་སྒྲིག་པ།

དྲ་ཚིགས་དོ་དམ་པ།

ན་གཞོན་གསར་བ། ཡིས་དཔྱད་མཆན 1 སྤེལ་ཡོད་ལ་དེའི་ཁྲོད་དུ 1 ལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཡོད་ཅིང་ 0 ཡིས་ཞིབ་བཤེར་ལ་སྒུག་ཡོད།