ཨོཾ་འབར།

ཨོཾ་འབ…

ང་ཡི་ཞེ་མགུ་ཡིད་འཚེར་ཅན་པོ། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་གཙེ་ཞེ་གཙེར་ཡིན་ཡང་སྲིད།

གཞི་རྩའི་ཆ་འཕྲིན།

  • མིང་། ཨོཾ་འབར།
  • ཐོབ་ཐང་། རྩོམ་པ་པོ།
  • ཐོ་འགོད་དུས། 2015-02-13 04:51:06
  • མཇུག་མཐའི་ཐོ་འཇུག
  • སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད: ང་ཡི་ཞེ་མགུ་ཡིད་འཚེར་ཅན་པོ། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་གཙེ་ཞེ་གཙེར་ཡིན་ཡང་སྲིད།

ངའི་བསྡོམས་རྩིས།