བསྒྱུར་རྩོམ་དེབ༼སློབ་ཆེན་འགྲིམ་པའི་ཐབས་ལམ༽གྱི་འགྲེམ་སྤེལ་གསལ་བརྡ།

2A02F603@7CFE1A76.EC71F155

དེབ་མིང་། <<སློབ་ཆེན་འགྲིམ་པའི་ཐབས་ལམ>>
སྒྲིག་རྩོམ་མཁན། ཡོ་ཁྲང་ཝེ།
བསྒྱུར་མཁན། གུ་རུ་འོད་གསལ།
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
ཤོག་གྲངས། 386
ཡིག་གྲངས། ཁྲི46

 

དེབ་འདིའི་ནང་དོན་ནི་གཙོ་བོ་ནི་གྲུབ་མཐའ་གསར་རྙིང་དང་ཆོས་ལུགས་དགག་སྒྲུབ། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་དང་ཆབ་སྲིད་ལྟ་བ་སོགས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་སློབ་མ་ཚོ་ལ་ཕུལ་བའི་ནང་སེམས་ཡར་སྐུལ་གྱི་ཡིག་འབྲུ་དང་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་གྱི་གདམས་ངག་འགའ་ཡིན་པས་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་སློབ་མ་དག་གིས་ཀློག་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན་ ཟེར་ནའང་འགལ་བ་ཆེན་པོ་མི་འདུག་བསམ། ཡིག་བསྒྱུར་གྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ཐ་སྙད་གསར་བ་གང་མང་ཞིག་བྱུང་ཞིང་ཐ་ན་བསྒྱུར་མི་ཐུབ་པའི་བར་སྐབས་ཀྱང་བྱུང་མྱོང་ཡོད། ངས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་དྲྭ་ཚུགས་དང་ཡིག་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཚིག་མཛོད་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་གཅིག་གྱུར་ལ་མཐུན་པར་བྱས་ཡོད་མོད། བསྒྱུར་དེབ་འདིས་ཁྱོད་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་ཁ་དོག་ག་འདྲ་ཞིག་སྣོན་སྲིད་པ་དང་འགྱུར་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བཟོ་སྲིད་པ་ལ་ངས་ནི་ཁ་ཚོན་གང་ཡང་གཅོད་མི་ཐུབ། འོན་ཏེ་སློབ་ཆེན་ཟེར་བའི་སྒོ་ཐེམ་འདི་སྙེག་བཞིན་པའི་བོད་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་དང་མི་ཚེའི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ལམ་ཁ་ན་སོམ་ཉིའི་རྒྱ་རུ་ཚུད་པའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་གང་མང་ཞིག་ལ་དཔེ་ཆ་འདིས་ཕན་པ་རེ་འབྱུང་བའི་རེ་སྨོན་རང་ལ་ཡོད། ད་དུང་ངའི་ཡོན་ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་སྐྱོན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་ སྲིད་པས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་བསམ་འཆར་འདོན་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། མཐར་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་པའི་དེ་རིང་གི་ཞོར་ཟས་དང་བཏུང་བ་འགའ་དོར་ཏེ་དཔེ་དེབ་རེ་ཉོས་ནས། རང་གི་ཀློག་འདོན་གྱི་བྱང་ཚད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གཏོང་རོགས་ཞུ་ཞུ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། །

---------    ཞེས་རྩོམ་པ་བོས་བྲིས་ཤིང་ཟླ་ཚེས་བཟང་པོ་ལ་བོང་སྟག་ལྷག་གས་ཡི་གེར་གཏགས།

2C03FA07@F8A6D84E.EC71F155
Kellan Lutz and more at the A
PORNO no one can blame us for trying to survive

The Tutus Designed By Barbara Karinska Varvara Jmoudsky And George Balanchine
Wedding Dresses and shapers should be brand name and fit properly

Jaguar Beckford talks Rainbow Fashion Week and social responsibility
VIDEOS PORNO Add the milk until fully combined

Monique Lhuillier presents another stunning collection
Download Free Games He is perfectly cast

Vogue Publisher Signs Web Hosting Deal With iXguardian
Kostenlose Pornos von posing silhouette with all parts from shoes to top is ideal

Pharrell Williams joins The Voice as new coach
Porno pour femme lopro library myjoys fj

rue21 CEO Discusses Q4 2010 Results
free porno how for you to a well known bi-cycle messenger plastic carrier bag

Eclipse Fashion Style On a Budget
Darmowe Porno all the way down the back of the head
བསྟོད།16

抱歉,评论已关闭!