མདུན་ཤོག - རྩོམ་ཡིག - རྒྱུན་ཤེས།བསྡོམས་པས་རྩོམ་ཡིག1ཡོད།
  • ཤེས་བྱ། རྒྱུན་ཤེས། ཤེས་རྒྱ།

    ཤེས་བྱ། རྒྱུན་ཤེས། ཤེས་རྒྱ།

    རྒྱུན་ཤེས།
    མེལ་ཚེ། མི་ལ“ཤེས་བྱ”དགོས། དཔེ་དེབ་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་ཤེས་བྱ་མང་ཙམ་གསོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ན། ཁྱོད་ལ“རྒྱུན་ཤེས”ངེས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཚང་ཡོད་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཟླ་བའི་གོ་ལར་སྐྱོད་པའི་འཇིག་རྟ…