པར་བརྙན་བདམས་བཀོད།

གཞོན་སྐྱེས་གཙང་ཨ་ཚེ་ཡིས་ཕ་ཡུལ་མགོ་ལོག་ནས་བླངས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་མེ་ཏོག་གི་སྐོར་གྱི་པར་རིས་གདམས་བཀོད་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བསྟར་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱི་མིག་གི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་འགྱུར་བར་སྨོན།

tupian (1)
tupian (2) tupian (3) tupian (4) tupian (5) tupian (6) tupian (7) tupian (8) tupian (9) tupian (10) tupian (11) tupian (12) tupian (13) tupian (14) tupian (15) tupian (16) tupian (17) tupian (18) tupian (19)

བསྟོད།12

དཔྱད་མཆན:

དཔྱད་མཆན 1 ཡོད། སྐུ་མགྲོན: 1 ཡོད། དྲ་བདག: 0 ཡོད།

0%བཟང་མཆན།

  • བཟང་མཆན:(0%)
  • འབྲིང་མཆན:(0%)
  • ཐ་མཆན:(0%)

དཔྱད་མཆན་གསར་བ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།