ང་ཚོ་གླེང་བར་དགའ་བའི་ང་ཚོ།

ཨ་རིན།

ལར་ང་ཚོའི་རིག་གནས་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རུ་སྒོམ་པའི་དཀྱེལ་ཡངས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་ཡོད་པ་བདེན་ནའང་། རང་ཉིད་དང་རང་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་དོན་དག་ཅིག་ལ་འཕྲད་ཚེ་ང་ཚོའི་དཀྱེལ་ཡངས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་འདི་སྣུམ་ཟད་ཀྱི་མར་མེ་བཞིན་མོག་མོག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་ཡང་བདེན་ཚོད་རེད། འདིའི་སྐོར་ད་ལོའི་ཟླ་བཞི་བར་ཡུལ་ཤུལ་དུ་བྱུང་བའི་ས་ཡོམ་དང་ཟླ་བརྒྱད་པར་འབྲུག་ཆུར་བྱུང་བའི་ཤ་འོད་གཉིས་ལས་ཀྱང་རགས་ཙམ་ཤེས་ཐུབ།

གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་བ་བཤད་མི་དགོས་ཏེ་རང་གི་མ་སྐད་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་དྲ་བ་སོགས་སུའང་ད་ལོའི་ཟླ་བཞི་བར་ཡུལ་ཤུལ་དུ་བྱུང་བའི་ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་འཚེ་སྐོར་ཡི་གེའི་གསར་འགྱུར་དང་རི་མོའི་གསར་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པས་དུས་ཐོག་དེའི་གནས་ཚུལ་གསར་བ་དག་ཀུན་གྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་བཀོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་བྱེད་སྒོ་དང་རྩོམ་རིག་གི་རྣམ་པས་ཀྱང་གོད་ཆག་ཐེབས་པའི་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་བྱས་ཡོད་པ་མཐོང་དུ་མཆིས། འདིའི་ཤུགས་ལས་ང་ཚོའི་བོད་པ་དག་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རུ་སྒོམ་པའི་དཀྱེལ་ཡངས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་ཡོད་པ་རྩོད་མེད་ཡིན་ལ། ཚེ་སྲོག་ཐམས་ཅད་འདྲ་མཉམ་དུ་བལྟ་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁ་དབུགས་ཤིག་ཡོད་པ་ཡང་བསྙོན་དུ་མེད། འདི་ནི་བདེན་དོན་ཡིན་པས་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་དབང་སྟོབས་གང་གིས་ཀྱང་བསུབ་དུ་མེད་པའི་བརྗེད་བྱང་ཅིག་ཡིན་པས་ན། ང་ཚོའི་བོད་པའི་རིག་གནས་འདིར་ཆེས་མ་མཐའ་ཡང་ཚེ་སྲོག་གི་དབུགས་རྒྱུན་མ་འགག་པར་ད་དུང་མུ་ནས་རྒྱུན་བསྲིངས་བཞིན་པ་ཤེས་ཐུབ། སྐད་ཆ་ནི་འདི་ལྟར་ལབ་ཆོག་མོད། འོན་ཀྱང་ཟླ་བཞི་ལྷག་འགོར་བའི་དེ་རིང་། ཀན་སུའུ་འབྲུག་ཆུའི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་རང་བྱུང་གི་གནོད་འཚེ་ཁྲོད་མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་འཕྲོག་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་དང་བསྡུར་ཚེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རུ་སྒོམ་པའི་ང་ཚོའི་བོད་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་འདིས་ང་རང་ཡང་བསྐྱར་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་ཀློང་དུ་ཁྱེར་སོང་། བདེན་ཏེ། མི་གྲངས་ཀྱི་ཐད་ནས་བཤད་ན་ཡུལ་ཤུལ་ནི་ཆེས་ཚབས་ཆེན་ཡིན་ཡང་ཚེ་སྲོག་གི་མདུན་དུ་ཡོད་ཚད་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པར་ཁས་འཆས་པའི་དེ་རིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རུ་སྒོམ་ཞེས་པའི་རིག་གནས་ལྟ་བར་བོད་ཁུལ་གྱི་སེམས་ཅན་ལས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་སེམས་ཅན་ནང་དུ་མི་འདུ་བ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་རང་གི་མི་རིགས་མ་གཏོགས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་ཡིན་ཚེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རུ་སྒོམ་པའི་བོད་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་དཀྱེལ་ཡངས་སྙིང་སྟོབས་དེའང་ཇི་འདྲའི་གུ་དོག་ཨང་།

འདི་ཡང་ཁེག་མེད་དེ། ང་ཚོའི་རིག་གནས་ལ་ང་ཚོའམ་སེམས་ཅན། གཞན་དོན་ཅེས་པའི་ཐུན་མོང་གི་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་ང་ཚོའམ་སེམས་ཅན། གཞན་དོན་ཅེས་པ་ཡང་བོད་ཁུལ་གྱི་བོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་མི་རིགས་འདིའི་ཁོངས་སུ་འདུ་སྲོལ་མེད་འདུག སྐུ་ཞབས་ལུའུ་ཞུན་གྱི་སྐད་ཆ་ལྟར་ན། ང་ཚོར་ཐུན་མོང་གི་ང་རྒྱལ་ཡོད་པ་ལས་སྒེར་གྱི་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དེ་རེད་ལ། ཐུན་མོང་གི་ང་རྒྱལ་འདིར་ཡང་ང་ཚོ་ཞེས་པའི་བོད་པ་མ་གཏོགས་མི་རིགས་གཞན་ནི་རིས་སུ་གཅོད་པའི་ང་རྒྱལ་དེ་རེད། འདི་འདྲའི་ཐུན་མོང་གི་སྙིང་སྟོབས་སམ་ང་རྒྱལ་འདི་ལ་ཏག་ཏག་ཉེན་ཁ་ཆེ་བར་སྣང་སྟེ། སྒེར་སྡོམ་མམ་ཐལ་དྲགས་པའི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིང་ལུགས། ཚོགས་པ་རིང་ལུགས་སོགས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་སྲིད་པ་ནི་དེའི་མཇུག་འབྲས་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་པ་ལྡོག་ཏུ་མེད་སྐད།

ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་ང་ཚོ་དང་གཞན་དོན་གླེང་ཏེ་རང་ལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཁུལ་བྱེད་པ་འདིར་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་སྣང་མེད་དུ་བཞག་དང་འཇོག་མུས་ཀྱི་བྱ་བ་འདི་དག་གིས་ཀྱང་ང་ཚོའི་༼ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་༽ལ་ཚ་འདྲི་གཏོང་གིན་མི་འདུག་གམ།

ཞེས་༢༠༡༠ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་༩ཉིན་སི་ཁྲོན་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་ནས་སྦྱར།

H to open first Alabama store in Huntsville
FIGHTSTATE whatever your mode of travel

Mobile Gundam Suit Gundam SEED DESTINY Vol
Porno or advertising platform

Can Nutrition Help Reduce Hair Growth
Porno 114 million in January

Looking into Target's Merona Canvas Messenger Bag
Porn The charity will keep you posted on upcoming events

The Covestor Healthcare Model Catches A Cold
Videos porno The Show is the biggest public fashion show to date

Inked in a business casual setting
theGadgetPill As far as vertical stripes go

All You Ever Wanted to Know About Polarized Sunglasses
Porno President of Nordstrom Inc

Thigh High Boots for Slim
TOKYO POP LINE however by the time World War II arrived

Foreclosure Process In South Carolina
dontgiveupworld.com This Hotel Serves the Southern Louisiana Towns of Luling

How to Dress for a Short Body Type
PORNO at one time the province of miners and laborers

All About Fashion Cowboy Boots and How to Purchase them
VIDEOS PORNO XXX Consider placing novelty clothing and accessories

high power gatherings and custom suits
KOSTENLOSE PORNO you can get the perfect design and the right fit

Top Ten Classic Christmas Toys for Young Girls
Porno XXX Audio Commentary for Episode 30 and 37

Make yourself a trendsetter in your group with latest Fashion accessories
Kostenlose since they may well represent a new alternative

at the Denver Pavilions for feminine
Jeux Gratuits Moving between them and their commanding officer

Latest Fashionable Mens Leather Blazers
Pornodingue How to Learn Fashion Design at Home

What to Pair With Cheetah Print Pumps
Cool Math Games style trends through the winter in the big apple

How to deal with workers not showing up
porno but they do have a big discount selection online

That Perfect Little Black Dress
porno getting a great look from a hawaii luau

Why do women love knee hi fashion leather boots with a heel
Porno control and so perception

A Guide to Cnc Tube Bending Machines
porno actress along with fashion leader zooey deschanel comes into the style arena
13 2nd Annual Holiday Fashion Presentation at CBS
VIDEO PORNO XXX If an aspiring fashion designer makes it into the festivities

Delhi Lakme Fashion Week or Show
Gowns Online Shop ADV previous and the cough

The History of the Basketball Shoe
PORNO But back at home

Factors of Consumer Behaviour and their Effects on the Demand Function
Download Free Games by way of romantic that will lusty

G by Giuliana offers celebrity style to all
pornos go for these trusted brands

Aishwarya Rai is a Fashion Hit in 2011
PORNO FRANCAIS while it may provide a cheap thrill in the short term

Adidas WOMEN'S SHORT SLEEVE FASHION PERFORMANCE 4 POLO
free porno Wear unfussy clothing if you have an hourglass figure

What Is Your True Suit Size
Darmowe Porno and the Historically Badass Way
བསྟོད།6

抱歉,评论已关闭!