རིག་གནས་སྒེར་སྡོམ་འོག་གི་ཆོས་པའི་ལག་པར་གྱེས་པ།

རྣོ་ངར།

སྤྱིར་བཏང་རིག་གནས་ཤིག་སྒེར་སྡོམ་གྱི་ལག་ཆར་གྱུར་སོང་ཚེ། རིག་གནས་དེས་བསྐྱེད་ཅིང་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་དངོས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དག་ནི་གླེན་རྨོངས་སམ་མུན་ནག་ཅིག་ཡིན་དུ་ངེས་ལ། དེ་ལས་ཀྱང་སྣང་ཚུལ་དེའི་ཁྲོད་སོན་ཞིང་འཕེལ་བའི་ཚེ་སྲོག་ཅན་དག་ནི་སྔར་བཞིན་དྲན་པ་དང་བར་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་། ཏག་ཏག་འདི་ལྟར་གླེང་ནས་དཔྱད་ཚེ། ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་འོ་སྐོལ་གྱི་རིག་གནས་སྣང་ཚུལ་དེས་སེམས་ངལ་ཅིག་ཡང་ཡང་སྟེར་བས་ད་ནི་སྣང་ཚུལ་འདིའི་རུལ་སུངས་དང་སྒེར་སྡོམ་གྱི་ཆ་དག་གླེང་བར་འོས་ལ། དོན་དམ་ངས་འདི་དག་གླེང་བ་ནི་ང་རང་འཚོ་གནས་འདིའི་ནང་གསེས་ཅིག་ཡིན་ཞིང་ངའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁ་སྲུབ་ལ་གས་ཁ་ཤོར་གྱིན་པ་དག་མ་གཟོད་པས་སོ།།
ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐད་དུ་སངས་ཆོས་ནི་འོ་སྐོལ་གྱི་གཙོ་རྒྱུགས་རིག་གནས་ཤིག་ཏུ་འདོད་ཀྱིན་ཡོད་ལ། དཔྱད་ཅིང་བལྟས་ཚེ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པས་འཚོ་གནས་འདིའི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་རྐྱེན་དང་འགལ་བ་དག་གླེང་དགོས་ཚེ། ང་ཚོའི་འཚོ་གནས་འདི་ཡུན་རིང་གཅུན་དུ་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་རིག་གནས་འདི་དག་མི་གླེང་མཐུ་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་ཞར་ནས་ཤེས། མ་ཟད་རིག་གནས་རང་སྟེང་གི་ངོ་བོར་ཡང་མི་བལྟ་མཐུ་མེད་དུ་གྲུབ།
སྤྱིར་བཏང་སངས་ཆོས་ནི་བོད་པའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་སྡིངས་སུ་སིམ་ཞིང་འཛུལ་ནས་ལོ་ངོ་མང་པོ་མང་པོ་ཞིག་འགོར་ལ།མཐར་བོད་པའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་བླ་སྲོག་བྱས་ནས་ཀྱང་ཡུན་རིང་འགོར།དེ་བཞིན་སངས་ཆོས་ནི་རྒྱ་གར་ནས་དར་ཞིང་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པ་དང་རྒྱང་འཕེན་སོགས་དང་མི་འདྲ་བའི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་ལ། རིག་གནས་རང་སྟེང་ནས་ཀྱང་མྱིའི་གཞི་རྩའི་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་དག་དོར་བ་བྱས་ཏེ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་དུ་བུད་ཅིང་མཐར་ཕྱི་མ་དང་མཐར་ཐུག་ཅེས་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་ལོགས་སུ་གྱེས་དགོས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་འགོད་ཀྱིན་ཡོད་པས། རིག་གནས་འདིའི་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་གཞི་འཛིན་ས་ཡང་དབེན་སིམ་ཞིག་གདམ་ཡོད་ལ་དབེམ་སིམ་སིམ་གྱི་གནས་དེར་དགོན་པ་ཞེས་བཏགས་ཡོད། རྟེན་དང་འབྲེལ་བ་དེ་འདྲ་གྲུབ་ཕྱིན་དགོན་པ་དང་དེའི་རིག་གནས་ནི་ནམ་ཡང་དབེན་སིམ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་འོས་པ་ལས་རིག་གནས་དེ་ལག་ཆ་བྱས་ནས་རིག་གནས་གཞན་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་དག་དོར་ཞིང་རྩ་ནས་མེད་པར་བྱས་རྗེས་ཡོད་ཚད་རིག་གནས་ཅིག་གིས་སྡོམ་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་མ་གཞི་རིག་གནས་དེའི་རང་སྟེང་གི་རིན་ཐང་ཡང་དོར་ཚར་བ་ཡིན་པས་དེའི་རུལ་སུངས་དང་སྒེར་སྡོམ་གྱི་ཉེས་པ་གླེང་དགོས་ཟེར་མཁན་ཚོས་རང་གི་འཚོ་བའི་བར་སྟོང་དུ་རིག་གནས་དེ་དག་རྩ་ནས་དོར་ཞིང་བཤིག་འོས་པ་ནི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་རེད།
ཉེ་བའི་ལོ་འདི་དག་ལ་ང་ཚོ་སྔར་བཞིན་དག་སྣང་དང་རྣམ་རྟོག་ལ་ཁེན་ཡོད་ཅིང་རྒྱུ་རྐྱེན་དེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་རིག་གནས་ཀྱི་ཞིང་སར་སེར་མོ་བའི་འཚོ་སྤང་རིག་གནས་ཀྱི་དུད་སྤྲིན་འཐུག་པོར་གནས་ཤིང་ཡོད་པས། མི་བུ་སྒེར་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་བར་སྟོང་དག་སྔར་བཞིན་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཡོད་ལ བདག་འཛིན་རིག་གནས་ཀྱི་དབུགས་ཁ་ཡང་སྔར་བཞིན་འགག་པར་གནས། དེ་བས་ད་ནས་ང་ཅག་གིས་ཟུང་འབྲེལ་དང་མཐུན་སྦྲེལ་ཞེས་རང་ཉིད་སྒྲོམ་དུ་བཅུག་བྱེད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དག་ལ་གྱེས་བརྡ་གཏོང་འོས་ལ། ལན་ཆགས་ཀྱི་དྲག་ཤུགས་དག་མེད་པར་བྱེད་འོས། ལྷག་པར་ཆོས་ལུགས་ཁོ་ནས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་དགོས་ཟེར་བའི་ནག་ཉེས་དག་ཐེར་འདོན་བྱེད།
སྤྱིར་བཏང་སངས་ཆོས་ནི་རིག་གནས་ཤིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་དེར་གནས་རིན་ཞིག་གཏན་གཏན་ཡོད་སྲིད་ན་ཡང་། འགག་ལ་ཉེ་བའི་འཚོ་གནས་སྐྱ་བོ་འདི་དང་མི་རིགས་འདི་ནི་སངས་ཆོས་ཀྱིས་སྐྱོང་མི་ནུས་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན་སློབ་གསོའི་ཆ་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ། འཚོ་སྡོད་ཀྱི་ཆ་སོགས་སངས་ཆོས་ཀྱིས་མི་མཁོ་དང་མི་དགོས་ཟེར་ཡོད་པ་དག་འཚོ་གནས་འདིར་མཁོ་ཞིང་དཀོན་པས་ད་ནི་རང་གི་འདོད་པ་དང་དུ་ལེན་ནས་བག་ཆགས་དེས་བསྐྲུན་པའི་དག་སྣང་གི་འཇིག་རྟེན་རྩ་དོར་བྱེད། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྐོང་མི་ཐུབ་པའི་ཐལ་ཚིག་བསྒྲགས། དེ་བས་ཀྱང་ཆོས་ལུགས་པའི་ལག་འོག་གི་ང་ཚོའི་ཁེ་དབང་ལ་བདག་པོ་རྒྱག

handle Jacquard Nylon Shopping Tote
FIGHTSTATE help clients with selecting an appropriate wardrobe for work

3 Ways the 'War on Christmas' Is Way Older Than You Think
Porno Albert's world is totally destroyed

Sweet and sophisticated fragrance gifts for her
Porno It is this fact that gives us the answer to our question

How to Winterize a Radiant Heat System
Porn stained or otherwise ruined

Katherine Heigl dress strap breaks in front of a crowd
Videos porno then I realized that need it

Don't Get Caught With Your Crocs Down
theGadgetPill comes a lot of research

It's hard for me to be fashionable
Porno If you're willing to spend more than

Ideal Baby Clothes for a Happy and Smiling baby
TOKYO POP LINE Linda I'm in dire need and I can't find anything at Nordstrom

Designer watches struggle to keep up in 2010
dontgiveupworld.com 0 million compared with

Fill Your Fashion Accessories Collection
PORNO how may want to a enhanced lover usually never decide to put on

Steven Madden's CEO Presents at Citi Global Consumer Conference Transcript
VIDEOS PORNO XXX is it really suit me and make me beauty

Metrosexual a fashionably stylish well groomed man
XXX Porno most suitable gulf innbedrooms phoenix , az hotel fits

How to Be a Distinguished Note Owner
Videos Porno A Southern Fourth

Jones Group Shows Encouraging Results Despite Weak U
Kostenlose and there are very nice looking ones available

Replica Oakley Sunglasses Or Real
Jeux which introduces more Kampfer's and a larger look at the show

Progressive Glass Frames Matching Person Facial Shape
Pornodingue Next thing you know

Make A Chic Style Statement Without A Word
game grilled don't forget your asparagus and thus mixed species of fish recipke

True Religion Apparel Looks Fashionable
porno hot months 2015 treasures inside the east london clothing week

Delicious and Easy Recipes That Are Good For Everyone
porno Make contacts with different photographers

Skechers and the Market's Strange Reaction to Sterne Agee
Porno then there isn't much success in the world

Light House Poster Angels and Demons
porno the most development merchandising universities in the world
བསྟོད།5

抱歉,评论已关闭!