བུད་མེད་ཚོར་བྱིན་པའི་སྐད་ཆ།

བྲག་རྡོ།

ཁ་སང་དེ་རིང་གི་དུས་སྐབས་འདིར་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་བ་དེ་ལ་དགག་རྒྱག་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཚུལ་གྱི་གནས་ལུགས་འཆལ་འཆོལ་ཉག་ཉོག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་རེ་བཤད་ཀྱིན་འདུག ཡང་ལ་ཤས་ཤིག་གི་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་ནི་ཡིན་ཚུལ་དང་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་མིན་ཚུལ་གྱི་གཏམ་ཉོག་མང་པོ་གོ་རྒྱུ་ཀྱང་ཧ་ཅང་འདུག འུ་ཅག་གིས་ནམ་རྒྱུན་གཏམ་ཉོག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་ཞིག་ལབ་ནས་འདུག་པ་ལས། དངོས་ཡོད་ཅིག་ལ་མི་བལྟ་བ་དང་དོན་དངོས་ཤིག་ལ་དཔྱད་པ་མི་གཏོང་བ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཡིད་སྐྱོ་བྱེད་ཅིག་རེད་ཨང་། བདག་གིས་ཉག་ཉོག་ལྗན་ལྗིན་གྱི་གཏམ་ཉོག་དེ་དག་རྒྱང་ལ་གཡུགས་ནས་དོན་དངོས་ཤིག་ལ་གདོང་གཏད་དེ་འཆད་བྱ་དངོས་ལ་བབས་ཏེ་སྐད་ཆ་དམར་རྗེན་མ་རེ་བརྗོད་པར་བྱ།

ད་ཐེངས་ཀྱི་འཆད་བྱ་དངོས་ནི་གོང་ནས་བཤད་པར་ལྟར།རྩོམ་འདིའི་ཁ་བྱང་ལ་བུད་མེད་ཚོར་བྱིན་པའི་སྐད་ཆ་ཞེས་བཏགས་ཡོད་ལ། འཆད་བྱ་ཀྱང་དེ་ལས་མི་འགལ་བར། བུད་མེད་སྐོར་གྱི་རང་གི་དྲན་ཕྱོགས་རྐྱང་རྐྱང་ཞིག་འཆད་རྒྱུ་ཡིན།བདག་གི་དྲན་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་སྐད་ཆ་འདི་དག་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཁྱོན་ནས་མེད་ལ། སྐད་ཆ་འདི་དག་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པའི་ངེས་པ་ཁྱོན་ནས་མེད།

ད་ནི་འཆད་བྱ་དངོས་ནི་འཆད་པར་བྱ། ད་སྐབས་ཀྱི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ལབ་ཀྱིན་ཡོད་མོད། དོན་གྱིས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་མིན་དེ་བཤད་དཀའ་བའི་ཚོད་དུ་འདུག རྒྱུ་མཚན་ནི་བུད་མེད་དག་ལ་གནས་ལུགས་ཡང་དག་ཅན་གྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཚོད་འདུག་རྐྱེན་བདེན་ཁ་སྤྲོད་པར་ཤིན་ནས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་འོ། བུད་མེད་དག་ལ་རྒྱུན་ཏུ་འདི་འདྲའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་ཤོད་རྒྱུ་མེད། ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་མིན་ཏེ། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན། ང་ཚོ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྟེང་གི་ཆེས་རླབས་ཆེན་གྱི་མི་སྣ་དེ་ཡིན། དེའི་ཕྱིེར་ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་མིན། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་གཅིག་རྐྱང་བ་ཞིག་ལས་ཤོད་རྒྱུ་མེད། ང་ལ་འདི་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་དང་འདི་འདྲ་འདོད་ཀྱིན་ཡོད། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཞེས་པ་ནི་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་གནམ་ནས་མི་ལྷུང་ལ། ས་ནས་སྐྱེས་མི་སྲིད་པས། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ཞེས་པ་ངག་ནས་མ་ནི་བཟློ་བ་བཞིན་དུ་བྱས་ན། ཕན་པ་ཞིག་གཞི་ནས་ཡོད་མི་སྲིད་ལ། ཁྱོན་ནས་དཔེ་མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། དེ་འདྲའི་ཕན་ཐོགས་པ་དང་ངལ་བ་འབྲས་མེད་ཀྱི་ལས་དེ་དག་བདག་ནི་མི་སྤྲོ་ལ། ངལ་བ་འབྲས་མེད་ཀྱི་ལས་དེ་དག་བྱེད་པར་རབ་ཏུ་མི་སྤྲོ་རྐྱེན། དེ་འདྲའི་ནུས་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དག་ལ་བདེན་ཁ་མི་སྤྲོད་དོ། དེ་ལས་ལག་ལེན་གྱི་དོན་རེ་སྒྲུབ་ན་ཇི་འདྲའི་སྙིང་བོ་དང་། ཇི་འདྲའི་རིན་ཐང་ཆེ་ཨང་།

བུད་མེད་ནི་བྱིས་པ་གསོ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་ཚེ། དེ་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་ཧ་ཅང་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ་ཡིན་ནོ། བུད་མེད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་བྱེད་ནུས་ཤིག་ལས་འདོན་མ་ཐུབ་ཚེ་ཧ་ཅང་སྙིང་བོ་མི་འདུག་ལ། དོན་གྱིས་ཀྱང་སྙིང་བོ་གང་ཡང་མི་འདུག གོང་གི་སྐད་ཆ་བུད་མེད་ནི་བྱིས་པ་གསོ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་འདིའི་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་ལ། སྙིང་ལ་འཛེར་མ་འཛེགས་པ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་སློང་སྲིད་པ་ཁོ་ཐག་ཡིན་ལ། མང་མང་ཞིག་གིས་གསར་བུ་ལོ་ཆུང་འདིའི་དྲིན་ཆེན་ལ་དྲིན་ལོག་དང་གཡང་ལ་རྡོ་ཁ་ཟེར་ནས་ཕྱིར་ང་ལ་དམོད་རྐྱང་བྱེད་མཁན་ཀྱང་གང་མང་ཡོད་སྲིད། དེ་ནི་མི་སྐྱོན་ཏེ། ངའི་ཁོ་ཚོར་བྱིན་པའི་ན་ཟུག་དེ་ལས། ཁོ་ཚོར་སྒུལ་ཤུགས་ཤིག་བྱིན་ཐུབ་སོང་ཚེ། བདག་གི་བདེ་སྐྱིད་དེ་ལས་མ་འདས་སོ།བདག་གིས་བུད་མེད་བུད་མེད་ནི་བྱིས་པ་གསོ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་ཟེར་ཀྱིན་མེད་མོད། འོ་ན་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། བུད་མེད་ནི་བྱིས་པ་གསོ་བྱེད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་དགོས་མཁོ་དང་ཕན་ཐོགས་མེད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདོད། རྒྱུ་མཚན་ནི་བུད་མེད་རྣམས་ནི་རྒྱུན་ཏུ་གཞན་བརྟེན་གྱི་བསམ་བློ་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་གི་ལམ་ཁ་རང་གི་འབོར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདོད།

2013/10/12ཉིན་ལན་གྲུ་ནས།

Ideas for a Fashion Show Birthday Party
FIGHTSTATE Karl Marx is back in fashion

Must Haves to Keep You Fashionable
Porno It feels much more open and welcoming

Dry Hair Treatment for Swimmers
Porno choices required for accomplished styles fashions

just one of the stunning claims made in new book
Porno which ended in a mistrial

affordable monk strap shoe orjust a cheap shoe
Videos porno The freeway and fighter jet were so unbelievable I had to laugh

Luxury Massage Experience in Dublin North
theGadgetPill How to Start a Fashion Company

Unlocked Meizu M8 Dual Band GSM 900
Porno you might get to meet some noteworthy and important people

Romancing Philippine Women With Classy Love Letter
TOKYO POP LINE shiny fabric bathrobes exude confidence and richness

Del Toro's Trollhunters at DW
dontgiveupworld.com which evokes a more Grace Kelly

This Sunday Rockchiq goes bridal at the Sweet Dreams Bridal Show
PORNO Science Projects Involving Plants and Sunlight

An Illustrated Guide To Router Modes
VIDEOS PORNO XXX a piece of funky jewelry

How to Have a Body Like Gwen Stefani
XXX Porno The back has the blurb for the show

How to Apply for Section 8 Housing in Tucson
Porno XXX blouses and dresses

Mattel Management Discusses Q3 2012 Results
Porno It's a huge and heavy book

US Govt Siezes Domain Names of Sites Offering Pirated Android Mobile Apps
Jeux Gratuits statement colors are key themes which run through her designs

OPPORTUNITIES FOR PAKISTAN IN AIR
Porno It's about making your mark

You Can Easily Get Fashion Jewelry Online
game Dresses should be longer

Monster Beats Turbine Perfect For Running
porno or butt crack is just plain icky

How to Draw Kissing Lips
porno they're not the library's

Top 7 Areas To Be Considered When Conducting An Appraisal
Porno How to Start a Clothing Store Online

and Kimpton Hotels present two plays in Ruby Room bar
porno Sometime in the not so distant past
Magazine Cover Sans Justin Bieber
PORNO Same store sales in physical stores fell by 0

Shop for Designer and Fashionable Jewellery Online
Gowns Online Shop might a taste taken at the moment

Production Planning for Garment Manufacturing
PORNO A 24 K gold ring is pure gold

Founding Father of Italian Fashion
Free Games how to put on garment that can make you look thin

Day in the Life of a Zine Editor
Kostenlose Pornos von summer vacation 2013 worldwide trendy tint anticipate for womenswear

Secondary Sexual Characteristics of Human Beings
PORNO FRANCAIS flaps than a forward seat

How to Achieve Perfect Eyebrows
PORNO XXX I'm going to show you some fashion that

A budding fashion designer jumps to her death
Filme Porno Another technique used a lot is the fake reaction shot
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!