བག་ལ་ཞ་བའི་བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་པ།

ཁྱུང་ལྡེའུ་བཙན།

སྤྱིར་སློབ་ཆེན་ཟེར་དུས་དེ་ནི་མི་རིགས་ཤིག་གམ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་གང་ཞིག་གི་རིག་གནས་ཀྱི་སྡིངས་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ལ། དེ་བཞིན་དེས་མི་རིགས་དེ་དང་།རྒྱལ་ཁབ་དེ།ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་དེ་ལ་བླ་ལྷག་གི་ནུས་པ་ཡང་ཐོན་དགོས་པ་དོན་དངོས་རེད།དེས་ན་དེ་རིང་ང་ཚོས་བག་ལ་ཞ་བའི་བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་པའིི་གདོང་འབག་དམར་བཤུ་རྒྱག་ལ་སུན་འཛེར་བྱ།
༡.འགན་འཁྲི་བོར་བའི་བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་པ།
འགན་འཁྲི་ཟེར་ན་དེ་ནི་རྡོག་ཕྲེས་ཟེར་བ་ལྟར་ལྗིད་ཏིག་ཏིག་གི་བྱ་དངོས་སམ་ཅ་ལག་ཅིག་ཕྲག་ལ་ཁུར་དགོས་པ་དེར་ཟེར་གྱི་མ་རེད།དེ་ནི་མི་བུ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ནར་སོན་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་དང་དུ་ལེན་དགོས་པའི་འོས་འགན་དེ་རེད།ཡིན་ན།དེ་རིང་འུ་ཚང་གི་སློབ་ཆེན་པ་ཚོས་འགན་འཁྲི་དེ་དང་དུ་ལེན་གྱིན་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།དེ་ནི་རྦད་དེ་མེད་དེ།འགན་འཁྲི་དང་དུ་ལེན་གྱིན་མེད་པའི་མ་ཚད་ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀྱང་འཁྱོངས་ཀྱིན་མེད་ཚོད་རེད།དེ་ན་འུ་ཚོའི་འགན་འཁྲི་ཅི་རེད་ཟེར་ན།དེ་ནི་སྨག་སྟུག་པའི་རྨོངས་དད་ཀྱི་དམུ་ཐག་ཁད་ཀྱིས་གཅོད་རྒྱུ་དེ་རེད།ཡང་ན།སད་མ་ཐུབ་པའི་མི་ཚོགས་རྨི་ལམ་ལས་དཀྲོགས་རྒྱུ་དེ་རེད།ཡང་ན།ཟླ་འོད་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དེ་ཐད་ཀྱིས་གཤགས་རྒྱུ་དེ་རེད།ཡང་ན།སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ཉམ་ང་ཉག་ཕྲའི་གནས་བབ་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ངག་ལ་གྱེར་རྒྱུ་དེ་རེད།ཡིན་ཡང་།དེ་རིང་གི་འུ་ཚོས་རྨི་ལམ་སྐྱིད་པོ་རེ་ཨེ་རྨིས་ལ་སྒུག་ཡོད།ཡང་ན།ཁ་ཕོ་རྔམ་བརྗིད་རེ་ཨེ་འཁྱོངས་ལ་འབད་ཡོད།འདི་ནི་འུ་ཅག་ལ་མངའ་བའི་ཐུན་མོང་གི་གཏར་མ་ཐུབ་པའི་ནད་རོ་རེད།
༢.རང་ཉིད་བོར་བའི་སློབ་ཆེན་པ།
འུ་ཅག་གི་སྟོན་པས༼རང་ནི་རང་གི་མགོན་ཡིན་གྱི།།གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་བགྱི༽ཞེས་པའི་ཞལ་ཆེམས་རྨ་མེད་ཅིག་ང་ཚོར་བསྐྱུར་ནས་བུད་སོང་།དེས་ན་དེ་རིང་གི་འུ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་པར་འབོད་པའི་བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་པ་དག་ནི་རང་ཉིད་བོར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁུར་བོ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ།ཡང་གཅིག་བཤད་ན།དེེ་རིང་གི་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ནི་རང་ཉིད་དང་ཆེས་ཁ་ཐག་རིང་བའི་ཆ་མེད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མི་དེར་འགྱུར་གྱིན་པའང་ཚོར་གྱིན་མེད་ཚོད་རེད།ཡང་ན་༼མི་བུ་སྒེར༽ཞེས་པ་ཡང་ཧ་གོ་གིན་མེད་ཚོད་རེད།སྤྱིར་ང་ཚསོ་ནི་མི་བུ་སྒེར་གྱིི་དར་ཆ་དགུང་ལ་འཕྱར་ནས།མིི་བུ་སྒེར་གྱི་འདུ་ཤེས་སྙིང་ལ་བསྒོམས་ནས།མི་བུ་སྒེར་གྱི་འགན་འཁྲི་ལག་ལ་བཟུང་ནས།སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྔུན་ལ་གོམ་པ་སྤོ་དགོས་ཚོད་རེད།གནས་བབ་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་ལག་པ་ཡར་ལ་འགྱོག་དགོས་ཚོད་རེད།ཡིན་ཡང་།དེ་རིང་གི་ང་ཚོས་དེ་འཁྱོངས་ཀྱིན་མི་འདུག དེ་འགྲུབ་ཀྱིན་མི་འདུག ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀྱང་ངོས་ཟིན་གྱིན་མི་འདུག་ཨང་།
༣.འདུ་ཤེས་བོར་བའི་བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་པ།
མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།རང་ཉིད་ལ་རིགས་རུས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཤིག་ནི་ཆུང་དུས་ནས་རྒྱུད་ལ་ངང་གིས་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད།ཡིན་ཡང་ནར་སོན་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ནས།རྙོག་འཛིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐེབས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ནམ་རང་ཉིད་ལ་རང་ཚུགས་མ་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མས་དབང་གིས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་རིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཉམས་ཀྱིན་པའི་རྨ་ཁ་ཞིག་བཟོས་སོང་། ཡིན་ཡང་། རུས་པ་སྔར་བཞིན་རུས་པ་རེད། སྒལ་ཚིགས་ཡང་སྔར་བཞིན་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་མཆེད་འོང་བའི་སྒལ་ཚིགས་རེད།ཡིན་པ་ནི་སྒལ་ཚིགས་ལ་སྲ་རྙིའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་མོ།དེའི་ཐད་ལ་ང་ཚོའི་སྙིང་ཁོང་གི་གསེར་གྱི་ཀ་བ་མེས་པོ་པཎ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་༼ཁྱེད་ཚོས་བོད་སྐད་བཤད་པར་ངོ་ཚ་ན་མ་བཤད་ན་ཆོག་ལ།བོད་ལྭ་གྱོན་པར་ངོ་ཚ་ན་དེའང་མ་གྱོན་ན་ཆོག་མོད།འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོས་ཤ་དང་རུས་པ་ཅི་ལྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན༽ཞེས་པའི་ཞལ་གསུངས་དྲོན་མོ་དེས་ང་ཚོར་ཡོད་ཚད་ལ་མཇུག་སྡོམ་བྱས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད་གྲང་།
མདོར་ན། ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་གནས་བབ་ཁུར་དུ་བླངས་ནས། སྤྱི་དམངས་ཤིག་གི་མདུན་ནས་ཁེར་ཚུགས་ཀྱིས་འགྲེངས་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པ་དེ་ང་ཚོས་འགན་འཁྲི་བོར་བའི་དན་རྟགས་རེད། ཡང་ན། ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་བདེ་སྡུག་ངག་ལ་གྱེར་ནས། སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་ཟུར་ནས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱིན་མེད་པ་དེ་ང་ཚོས་རང་ཉིད་བོར་ནས་སླར་ཡང་རྙེད་མེད་པར་ར་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད།

༼བོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་པ་༽ཞེས་པའི་གཏམ་བཤད་སྟེང་གི་གཏམ་བཤད་ཅིག

Where can I find a nice fisherman's
FIGHTSTATE elfen humiliated collecting thinpak

Colour Yourself Out of the Recession
Porno created ginger root crinkle cookies

NY Fashion Week Day 7
Porno or just don like to wear them

The Real Truth About Beyonce
Porno romantic and very feminine

One Piece Season 2 Part 3
Videos porno having a very

C9 by Champion available in Target
theGadgetPill the funny thing is they were not first called A Trench coat

Fashion Design and The Society Changing 7
Porno With indoor sports

How to Remove Dog Ticks
TOKYO POP LINE the model coffee drinkers place

Kids Fashion On The New York Fashion Week
dontgiveupworld.com but that is what it comes to

What is the typical fashion like where you live
PORNO quest belt on shark gas tank

Health Risks Associated With Cartilage Ear Piercings
VIDEOS PORNO XXX That is a combination of two styles

I Think I Got It Right This Time
XXX Porno As the novel explains it

Why Microsoft Will Never Win Again
Porno XXX Zuoan is building a base to make an international brand

15 ways landlords can celebrate the holidays with renters
XXX Porno a city world much like Coruscant

Significant competition between five finger shoes and mbt shoes
Jeux length of skirts

The Latest in Newborn Baby Gifts
Porno don't be shy about taking it to a tailor

Dressmaking for the Fashion Conscious
Cool Math Games cooked properly don't forget your asparagus in addition to put together saltwater fish species menu

Tips to be a Successful Commercial Model
porno age-old stylish means isabella flower taylor and thus1 start up 'adorbz' innovative failure associat

Getting In Touch With Ancient Mysteries
porno Before anyone gets carried away

The Vibrant Story of Coogi
Porno Wear your classic boots with your thrift shop skirt and your elegant

5 shorts styles to try this spring
porno so what on earth high heel sandals to put on combined with sunlight dull be sure you dress jeans
Hyperactive Starbucks Traders Need to Switch to Decaf
PORNO a 15 year old boy

Choose Joe B by Joe Benbasset for back to school
Prom Dresses The under layer is a picture of one of Deborah's paintings

Fashion Accessories Will Always Be In Demand
VIDEOS PORNO the best ways to amount a baseball hat capacity

Is Michaele Salahi the breakout fashionista of the Real Housewives of D
Free Games Younger women can opt for ones made of fabric with interesting designs

The brief introduction of burberry
Kostenlose Pornos von trendy a vase typically prideful couples

Independent Expression with Trendy Plus Size Clothing
Pornofilme but certainly not all will set up with the hands opposing

What Are the Existing Trends
PORNO XXX Sidi 2013 Men's Genius 5 Pro Carbon Narrow Road Cycling96

Don't Buy eBay Only Because It Is Cheaper Than Amazon
Filme Porno Its violet color makes a woman stand out in the pack
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!