རང་མོས་སྙན་ངག་གི་གྲུབ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཆ་དམར་བཤད།

རྩེ་སྐར།

རང་རེ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལ་དུས་རབས་སོ་སོའི་ཁ་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་འགྲོགས་ཏེ་རྩོམ་རིག་ལའང་འཕེལ་རྒྱས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པ་གསར་གཏོད་དང༌། བྱེ་བྲག་གི་གྲུབ་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་དུ་དར་ཏེ། རྩོམ་པ་པོའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་དང་གཤིས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་རྩོམ་གཤིས་དང་རྩོམ་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པའང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འབྱུང་གིན་ཡོད།
དེ་ལ་སྙན་ངག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གནའ་བོའི་སྲོལ་རྒྱུན་སྙན་ངག་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་དེང་གི་སྐབས་ན་སྙན་ངག་གསར་པའམ་རང་མོས་སྙན་ངག་ནི་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྣམ་པ་གསར་བྱུང་གི་རྩོམ་རིག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཚུལ་ཅན་དུ་དར་འཕེལ་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་རྩོམ་པའི་གྲུབ་ཆ་དང་རང་བཞིན་སོགས་རྣམ་པ་གསར་རྐྱང་གི་ཚུལ་ཏུ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་མི་རིགས་གཞན་པའི་སྲོལ་བྱུང་རྩོམ་རིག་ཅིག་གི་སྣང་བརྙན་ལས་ཚུར་བསྡུ་ཕབ་ལེན་བྱས་པའི་རྩོམ་རིག་ཅིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་རང་མོས་སྙན་ངག་གིས་ནི་དེང་གི་སྐབས་ན་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་སྙན་ངག་པའི་ཚོགས་སྡེ་ན་གོ་གནས་ཤིག་བཟུང་སྟེ། རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་སྨྱུག་ཁ་འདི་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་འདི་ལ་གོམས་ནས་ཡོད་ཚུལ་འདིར་གཞིགས་ན། དེང་རབས་རང་མོས་སྙན་ངག་གི་བསྟན་པ་དར་བའི་དུས་ཤིག་ཡིན་པར་སྣང་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་རབས་རང་མོས་སྙན་ངག་ལ་འགའ་རེ་ནས་སྙན་ངག་རྐང་ཆག་མ་ཟེར་ནས་སྨྲ་བ་དེ་མཚུངས། རང་མོས་སྙན་ངག་གི་གྲུབ་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཚིག་གི་ཚེག་བར་དོ་མི་མཉམ་པའམ། ཚིག་རྐང་སྔ་ཕྱིར་རིང་མཐའ་དང་ཐུང་མཐའི་བར་ཁྱད་བཏོད་ཙམ་གྱི་གྲུབ་སྟངས་ཤིག་གི་སྲོལ་ན་རང་མོས་སྙན་ངག་ནི་སུས་ཀྱང་བྲིས་ཆོག་ཆོག་ལྟ་བུ་ཞིག་སྟེ། ཚིག་གི་རྐང་པ་ཆ་མི་མཉམ་པར་གང་བྲིས་པ་ཐམས་ཅད་པོ་རང་མོས་སྙན་ངག་ཡིན་གཞིར་བཞག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཏེ། ལ་ཤས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་རང་མོས་སྙན་ངག་ཚིག་གི་རྐང་པ་ཐད་ཀར་ལྷུ་རྐང་བསྒྲིགས་ན་ལྷུག་མའི་རྩོམ་ཞིག་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་འདུག་པ་དང༌། ལ་ཤས་ཀྱིས་ཚིག་གི་སྔ་ཕྱི་གོ་ལྡོག་དང་འབྲེལ་མི་ཆགས་པར་ཚིག་མཚམས་བཙན་གྱིས་བཅུད་གཏུབ་ཀྱིས་བྲིས་འདུག་པའི་སྣང་ཚུལ་འདི་དག་དང་འབྲེལ། རང་མོས་སྙན་ངག་ནི་སྒྲིག་འཛུགས་ཅི་ཡང་མེད་པར་བློ་ལ་གང་ཤར་ངག་ལ་ཅི་ཡོང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་བྲིས་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག
ཚུལ་འདི་ལ་གཞིགས་ཏེ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན། རྩ་བའི་ཆ་ནས་རང་མོས་སྙན་ངག་ལ་གཞུང་ལུགས་ལྟ་བུའི་གཞི་རྐང་འཛིན་ས་ཞིག་མེད་ནའང༌། རང་གྲུབ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་གྲུབ་དོན་གྱི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ལྟ་བུའི་བདག་རྐྱེན་ཞིག་ཚང་དགོས་ངེས་ཀྱི་འདོད་ཚུལ་འདི་འབྲེལ། དོན་དམ་དུ་རང་མོས་སྙན་ངག་བབ་ཅོལ་དང་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་ཆོག་པའི་སྐད་ཆའི་གྲུབ་རིམ་གྱི་མུ་ནས་མི་འཇོག་པར། རང་མོས་སྙན་ངག་སྒེར་ལ་བདོག་པའི་གདོང་གཤིས་ངོ་མ་ཞིག་ལྷང་འབུད་རྒྱུ་ནི་གཞི་རྩའི་དོན་གནད་ཅིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་དེང་རབས་རང་མོས་སྙན་ངག་ལ་གཤག་བཅོས་དང་དག་ཐེར་བྱེད་པའི་བགྱི་བ་ཞིག་རྩོམ་དགོས་པར་འདོད་དོ།།

Vegetarian Grocery Shopping Lists Video
VIDEO PORNO XXX Before you throw on your pair

First Lady Michelle Obama's Fashion Personality
Bridesmaid Dresses awash in Victorian inspired ruffles and lace

Know the Best Style for your Office Wear Page 1 of 2
PORNO how to do a real spanish present enthusiast

The reasons why everyone loves fashion
Free Games what is getting ready to go out of style

Fashion Student Lauren Spierer Missing in Indiana
pornos the cost is roughly

Shouldered Women Wear Crop Tops
PORNO FRANCAIS health of the hair

Clogs fashin tends for spring
free porno crotch hair is back however you like

how to hide figure flaws
Darmowe Porno Styles of Hair for 7 Year Old Girls
བསྟོད།6

抱歉,评论已关闭!