ནང་བསྟན་གླེང་བ། ཁག་དང་པོ།

རེབ་གོང་བ།

འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་བོ་ཡོད་ལ་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ཡོད་ནའང་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པའི་སྨྲ་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་བ་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་ཆོས་ལུགས་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གིན་ཡོད་མོད་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ཀྱི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་འདི་རེད་ཅེས་འཇིག་རྟེན་ན་སྡོམ་ཚིག་འགོད་མཁན་ནི་ཡོད་མི་སྲིད་ལ་གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་དུ་ནའང་དེ་འདོད་ཚུལ་ཡང་དག་ཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ངེས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ནང་བསྟན་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དང་བློ་གྲོས་ལས་བྱུང་བའི་ནང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ནུས་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་ནང་ཤེས་པའི་སྟེང་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ནི་ཕལ་ཆེར་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་ཞིག་སྐྱེ་འོང་།སྤྱིར་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཡིན་ལ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མང་པོའི་ནང་སེམས་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མི་ཚེ་དོན་ཡོད་དུ་བྱ་བའི་ཆེད་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་སེམས་ཀྱི་སྟེང་གི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་དེ་འཚོལ་ཕྱིར་གནས་དབེན་པ་བཙལ་ནས་ནང་སེམས་སྟེང་གི་འདུ་འཛི་བཀག་པ་དང་།ཡུལ་དབེན་པར་སོང་ནས་གང་བྱས་ལ་སྙིང་བོ་མ་མཆིས་པའི་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟེང་གི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་དེ་བདེན་མེད་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་ནས་དེ་ཅི་ལྟར་རྙེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བར་མ་ཟད་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་ཞེས་མིང་མི་འདྲ་བ་རེ་བཏགས་ཏེ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་སློབ་བུ་རྣམས་འཇུག་བདེ་བའི་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཡིན་ལ།དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་པའི་འཛིན་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་དབང་གིས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའང་མི་འདྲ་བ་བཞི་བྱུང་མོད་དེ་དག་གི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་བྱ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ནའང་མཐར་ཐུག་གི་བསམ་བྱ་ནི་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟེང་གི་ཉོན་མོངས་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཟད་པའམ་སངས་པ་དང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པའི་བློ་གྲོས་རྒྱས་པའི་ཆེད་ཡིན་པ་ནི་གཅིག་གྱུར་གྱི་འདོད་ཚུལ་ཡིན་པ་རེད། ཤྰཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ནང་སེམ ས་ཁམས་ལ་དག་ཐེར་དང་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་པའི་སེམས་གཙོ་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་རང་ཉིད་ཀྱིས་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་རིག་གཞུང་དེའི་རྩ་བའི་རྨང་གཞིའང་སེམས་བཟང་ངན་གྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བྱེད་པར་རག་ལས་ཡོད་པར་བཤད་པ་རེད། ཡེ་ཤེས་བས་བཟང་ངན་དང་ལེགས་ཉེས་དགའ་སྡུག་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་སྒྲིག་ བྱེད་པར་སྨྲ་བ་དང་ནང་བ་བས་ལས་དབང་གིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བར་བཤད་པ་གང་ཡིན་ཡང་རང་རང་ལ་མཐར་ཐུག་གི་གནས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་འབྱུང་རྐྱེན་མེད་པའི་བློའི་གཡོ་བ་ཞིག་དང་དངོས་རྒྱུ་ཞིག་གི་སྟོབས་ཤིག་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་སེམས་ཀྱིས་དཔྱད་པ་བཏངས་ན་དོན་གྱི་འབབ་ཚུལ་དང་སྦྱར་ཐུབ་པ་ནི་ནང་བ་སངས་རྒྱས་པས་བཤད་པའི་ལས་དབང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། འདི་ལྟ་བུའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བོད་ཀྱི་མེས་པོ་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལོ་ཙ་བ་དག་གིས་བོད་རང་གི་ཡི་གེར་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཡུལ་གྱི་ལུང་བ་འདིར་ཡང་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རིག་གཞུང་དེ་དར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་འདི་ལྟ་བུའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་འདྲིས་ཆ་ཟབ་མོ་མེད་པར་གོ་བློ་ཐོས་བློ་ཙམ་གྱིས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་བློ་གཅོད་མི་ནུས་པས་ན་ཤེས་མདོག་འུར་ལ་སྤུར་བ་དག་གིས་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པས་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡི་གེར་ཕབས་ཡོད་པའི་དཔེ་ཚོགས་དག་ལ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱས་གོ་དཀའ་བའི་དོན་རྣམས་མཁས་པ་རྒན་པར་བློ་དྲིས་ཏེ་རིག་གཞུང་འདིའི་ཉིང་དགེ་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་དགེ་བ་ག་འདྲ་ཡོད་པའི་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ་ན་གནས་ལུགས་དང་བདེན་དྲང་གི་གཟི་བྱིན་འོད་པོ་ཆེ་དེ་ཕྱོགས་རིས་དང་ཕྲག་དོག་གི་སྤར་མོས་འགེབ་ཐུབ་མི་སྲིད་སྙམ།

ཤྰཀྱ་ཐུབ་པས་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་གསུང་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་དེའི་དབང་གིས་ང་ཚོའི་བོད་ཡུལ་དུའང་རྒྱ་གར་དང་འདྲ་བར་གྲུབ་མཐའ་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་བྱུང་བར་མ་ཟད་དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་ལ་བསམ་ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལག་ཆར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ནང་མི་གྱོད་འཛིངས་བྱེད་པའི་འཁོར་ལོ་མི་ལོ་དུ་མར་བར་མ་ཆད་པར་སྐོར་ལ་དེ་ནི་ད་དུང་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་གི་ལ་རྒྱ་ཡིན་པའི་འདོད་ཚུལ་ཡོད་པར་མ་ཟད་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་བསམ་བློ་དེ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དེང་གི་དུས་སུའང་གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་གྱི་མཁས་པ་སོ་སོས་ཕྱོགས་རིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ནི་ཁོའི་གཟི་བརྗིད་དུ་འཇོག་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད།སྤྱིར་བཤད་ན་གྲུབ་མཐའི་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་གྱོད་འཛིང་བྱེད་པ་ནི་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པའི་གསར་གཏོད་མཛད་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་ཡོད་པར་མ་ཟད་ཆོས་པ་ཞིག་གི་བསམ་བློའི་དགག་བྱ་རུ་འཛིན་དགོས་པའི་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་ན་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་བསམ་བློ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་སེམས།

ཤྰཀྱ་ཐུབ་པས་ཆོས་གསུངས་པ་དང་ཕྱི་རབས་པ་དག་གིས་དེ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་གང་ཡིན་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟེང་གི་ཆགས་སྡང་གི་དྲི་མ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་གྲོགས་སུ་འགྲོ་དགོས་པར་མ་ཟད་རང་སེམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་བ་རང་ཉིད་ཉན་པའི་ཐབས་སུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་རེད།ནང་སེམས་ཀྱི་གླང་བོ་དེ་ཅི་ལྟར་འདུལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་རུ་གསུངས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རིག་གཞུང་དེ་ལ་ནང་བསྟན་ཞེས་བཤད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ནང་བསྟན་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྦྱངས་པ་བྱས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདིའི་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་གྱི་གནད་འབབ་ས་དེ་གང་ཡིན་པ་དང་དེ་ལ་ཕན་ནུས་ག་འདྲ་ཡོད་པ་རིག་གཞུང་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ནས་ལས་དང་ པོ་བ་དག་ལ་གོ་སླ་བའི་ལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་མི་བྱེད་པར་དུངས་ཞེན་ཙམ་པོ་ང་རྒྱལ་དུ་བཟུང་ནས་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པའི་རིག་གཞུང་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞེས་མྱིད་ཐག་སྐྲངས་རག་བར་དུ་བཤད་ཀྱང་སྟོང་བའི་དབྱིངས་སུ་མདའ་འཕངས་པ་ལས་མ་འདས་པ་རེད། སྤྱིར་བཤད་ན་ནང་བསྟན་གྱི་རིག་པ འི་གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་རིག་གཞུང་གཞན་དག་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་ནང་སེམས་ཤེས་པའི་སྟེང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཟབ་མོ་བྱས་ཡོད་པ་འདི་རེད་མོད་རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཨང་དང་པོ་རེད་ཅེས་བཤད་ན་ཐལ་ཆེ་ནའང་ད་ལྟ་མི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དོན་དངོས་རེད། གང་ལྟར་ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩ་དོན་ནི་གཞན་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ་ གནོད་འཚེ་བྱེད་མིན་གྱི་རྩ་བའང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ངོས་ན་མེད་པར་ནང་ཤེས་པའི་པའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པ་དང་དེ་ཡང་དག་པ་དང་དྲང་བདེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་པའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་སྟོན་པ་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆོས་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་རེད། གཞུང་ལུགས་འདིར་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློ་ལེགས་ལམ་དུ་འགྲོ་ཆེད་རིག་གཞུང་གི་ཟབ་ཚད་མི་འདྲ་བ་རྐས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྟན་ནས་དབང་བོ་རྣོ་རྟུལ་གང་ཡིན་ཡང་འཇུག་པ་ལ་དཀའ་བའི་གནོན་ཤུགས་མི་སྦྱིན་པར་མ་ཟད་རིམ་པ་རེ་རེ་ན་འབད་རྩོལ་གྱི་ཐོབ་བྱ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ཡོད་པ་སོགས་ངལ་བ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་སློབ་མ་སྐྱོང་བའི་ཐབས་མཁས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་ན་སྐྱེ་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་ཞེས་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཆོ་ལོ་འདིའང་རྩོལ་མེད་དུ་ཐོབ་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་ན་སྟོན་པ་ཤྰཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་དེས་བསྟན་པའི་ནང་བསྟན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཡིན་ནའང་ཆོག་གང་ལྟར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་འགོར་བའི་དེ་རིང་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་མཇུག་མ་རྫོགས་པ་འདི་ནི་དཔྱད་གཞི་གཏིང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་སྙམ། རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ནའང་སྔོན་ཆད་ཆོས་ལུགས་མི་གཅིག་པ་མང་དུ་ཡོད་པར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱང་མང་དུ་ཡོད་ནའང་ད་ལྟ་མང་པོ་ཞིག་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་ནང་ཆོས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་ལ་འཛམ་གླིང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྲོད་དུ་དཔྱད་གཞི་རིན་ཐང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་ཕན་ནུས་ངོམ་དུ་རུང་བ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་བཤད་ན་མི་ཆོག་པ་མེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་པ་ཁ་ཅིག་ལ་རང་ཅག་གི་རིག་པའི་ཆོས་ལུགས་འདིའི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་གནས་ལུགས་ཕྲ་མོ་ཀུན་གྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཆོག་པའི་གནས་འདི་རེད་ཅེས་གཅིག་ཀྱང་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་གླེང་བ་དང་། ཡང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དག་གི་དཀའ་བའི་གནད་ཕར་ཟད་མིང་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་ནའང་ཆོས་ལུགས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་དང་འཚོ་བའི་བཀག་རྡོ་ཡིན་པར་ལབ་པ་སོགས་གང་ཡིན་ཡང་བསམ་མ་ཤེས་པའི་བྱིས་པ་དག་གིས་བཤད་པའི་གནའ་གཏམ་གྱི་ཚོར་བ་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མེད་སྙམ་མོད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་འདང་རྒྱབ་ན་བསམ་བློ་མ་སྨིན་པའི་བྱིས་པ་དེ་ཚོའི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་གི་བག་ཆགས་དེ་སེལ་དགོས་པ་ལ་གནས་ལུགས་དང་རིག་པ་ཡང་དག་པ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་གོ་དོན་སྤྲད་དེ་འགལ་འདུའི་བསམ་བློ་ཡོངས་སུ་དོར་ཐུབ་པ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་བ་ལའང་ཕན་པ་མི་དམན་པ་རེ་ཡོད་སྙམ།

གང་ལྟར་མིང་ལ་ནང་བསྟན་ཆོས་ལུགས་ཟེར་ཞིང་དོན་གྱིས་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་གཞུང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་ཉིང་དགོས་སམ་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པ་དེ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་རིག་གཞུང་འདིར་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་གོ་མཛོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པས་ནང་བསྟན་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདིའི་ཡུལ་ལྟ་བུའི་རྩ་བའི་གཞི་དང་དེར་ཅི་ལྟར་བགྲོད་པའི་ལམ་ལམ་དེར་ཞུགས་པའི་ཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་སྟེ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་དག་ལ་ཐོས་པ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མི་བཙལ་བར་གཞན་གྱི་ཟེར་སྒྲའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་མི་ཞིག་གི་རིག་པས་དཔྱོད་ཚུལ་མིན་པས་ན་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་ཅིག་ཡིན་པར་འདོད། དེང་སྐབས་མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་ཀྱི་དོན་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་ཁུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིག་གནས་ནང་འདྲེན་བྱེད་པར་བསམ་བློ་མི་གཏོང་བར་མི་རིགས་རང་གི་རུས་རྐང་ལ་ཐུམས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་དགག་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད་ཆོས་ལུགས་འདི་ནི་ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བཅོལ་བྱེད་པ་འོས་པའི་རིགས་ཤིག་ཏུ་མི་གཏོགས་ཞེས་འུར་ཆེན་པོ་ལངས་ཡོད་མོད། སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་གང་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་མི་རིག ས་གཞན་དང་ཡང་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རིག་གནས་དག་གི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ཚུར་ལེན་བྱས་ཏེ་རང་རང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་ཀྱི་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་བའི་ཕྱོགས་སུ་འབད་པ་བྱེད་པ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ལས་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་སྟེང་དུ་དེ་ལ་འགྲན་ནུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཅེས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅི་ཡང་མི་མཐོང་བ་ནི་རང་བློ་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་དབང་དུ་སོང་བ་རེད། ༼མུ་འགོད།༽

Recognize who worn Nike or Adidas Football shoes in world cup
FIGHTSTATE it was from St

Birdie LONG SLEEVE PIQUE POLO
Porno pick some business casuals like t shirts

Top fashion trends from the BCBGMAXAZRIA Fall 2013 runway
Porno 7 arguments super shops growth to the superior

Sexiest Clothes To Wear Things To Do To Look And Feel Sexy
Porn Bake 1 hour at 350 degrees

One Tree Hill Fashion for Sale
Videos porno The interior designs of the Italian Renaissance

Ecco CASUAL COOL HYDROMAX ROYAL
theGadgetPill which has a very straight line all the way to the bottom

How to Fulfill Your Pro Designer Dreams
Porno indicating that the water in the butter is evaporating

How To Buy Cheap Digital Cameras
TOKYO POP LINE attire information

The Best Family Resorts in Mexico
dontgiveupworld.com Diners enjoy large portions of nachos

The New York Times Management Discusses Q3 2013 Results
PORNO Ssshhh here he comes

ANN INC Management Discusses Q2 2012 Results
VIDEOS PORNO XXX It's hinted at

is a delightful dark satire of life
XXX Porno even in the midst of lots of action

How to distinguish the Authentic and the Replica Gucci Handbag
Videos Porno it one that allows you to wear whatever you want to work

Can you restore data from your backup
Kostenlose cleaning and beauty products for families

Tech Men's DC Shoes For That Over The Edge Look
Jeux The North Umpqua borders the wilderness for several miles

Did you hear about the Tuxedo suit
Porno It more than just setting a panic though that causing the worry

OPPORTUNITIES FOR PAKISTAN IN AIR
game collected guidelines specify

Replace Your Dryer With An Old
porno In high school

How to Become a Fashion Merchandiser
porno and Superman IV

The 5 Most Ironic Scenes of Utter Destruction
Porno but have you ever experienced buying magazines from the internet

How to Become a Model for Forever 21
porno developments in the
བསྟོད།5

抱歉,评论已关闭!