༼བརྟན༽དང༼གཡོ༽ཡི་ཁྱད་པར་གླེང་བ།

སྤྱན་དུངས།

---- ཡང་ན་ང་ཚོས་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གིས་ལེན་མི་སྲིད་པའི་བརྡ་ཡིག

བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་སོགས་ཀྱིས་གཙོ་བསྒྲིགས་མཛད་པའི་དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་གང་དེར་བརྟན་ནི་གཡོ་བ་མེད་པའམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དོན་དང་གཡོ་ནི་དངོས་གཟུགས་འགུལ་བའི་དོན་ལ་བཞག་ཡོད་ལ། བོད་རང་གི་སྐད་ཆའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་གཙོ་རྒྱུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་གོང་གི་དོན་དང་འདྲ་བའི་གོ་བ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་སྲིད། དེ་ན་གཤམ་ནས་ང་ཚོས་རང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་དེའི་རྣམ་པའི་སྐོར་གྱི༼བརྟན༽དང༼གཡོ༽ཡི་ཁྱད་པར་ཅིག་བཤད་པར་བྱ་སྟེ།དེ་ནི་བསམ་བློ་གསར་རྙིང་ཅེས་འབོད་ཀྱིན་པའི་བོད་ཀྱི་དམིགས་སྔའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཅིག་གི་དོན་རྩར་སྙོབ་ཁུལ་ཙམ་དང་བསམ་བློ་རྙིང་བར་འབོད་ཀྱིན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་གང་དེས་གསར་བར་འབོད་ཀྱིན་པའི་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དེར་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་པ་མ་རུང་བར་སེམས་པ་ཙམ་མོ།

སྤྱིར་བསམ་བློར་གསར་རྙིང་བཀར་བ་ནི། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཀྱི་བཤད་སྟངས་ཡོད་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་ན་མི་རེ་རེའི་སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ལས་གླེང་ན་སྟབས་བདེ་བར་སྙམ། བོད་ཀྱི་བསམ་བློ་རྙིང་བར་འབོད་ཀྱིན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འོག་གི་མི་དག་གི་སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་གང་དེར་ཧྲིལ་གྱིས་བལྟས་ན༼བརྟན༽གྱི་རྣམ་པ་ལྟར་གནས་ཡོད་ལ།དེ་བཞིན་གསར་བར་འབོད་ཀྱིན་པའི་རང་ཅག་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་གང་དེ༼གཡོ༽ཡི་རྣམ་པ་ལས་འདའ་ཐབས་མེད།དམིགས་གསལ་གྱིས་བཤད་ན།འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་འདི་གཉིས་ལ་ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིག་གཏོང་དགོས་པའི་གནད་ཅིག་ཡོད་པར་འདོད།མི་སུ་ཡིན་ཀྱང་རང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཅིང་།འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དེ་ཡང་ཏག་ཏག་རང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་པའི་རིག་གནས་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།འདུ་ཤེས་ཀྱི་༼བརྟན་གཡོའི༽རྣམ་པ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་རང་དང་རང་གི་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མི་འདྲ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྲིད།

ནང་གི་འདུ་ཤེས༼བརྟན༽གྱི་རྣམ་པ་ལྟར་ཆགས་པའི་མི་དག་གིས་བལྟས་ན། བསམ་བློ་གསར་བར་འབོད་ཀྱིན་པའི་མི་དག་ལ་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་སྲིད་ལ།དེ་བཞིན་ནང་གི་འདུ་ཤེས༼གཡོ༽ཡི་རྣམ་པ་ལྟར་གནས་པའི་མི་དག་གིས་བལྟས་ནའང་གཞན་དག་ལ་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཞོར་ནས་མི་ཆགས་རང་ཆགས་སུ་གྱུར་ཡོད།དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། གོང་མ་དེར་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་དོན་ནི།ཁོ་ཚོའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ནི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ༼གཡོ༽ཡི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཏེ།འགུལ་བའམ་འགྱུར་བའི་དོན་སོགས་ཏེ་འབབ་ས་གཙོ་བོ་ནི་དོགས་པ་ཅན་དུ་གནས་ཡོད་པས་ཡིན་ལ།སྤྱི་ནས་དེ་དག་ལའང་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་ཚུགས་ཀ་ཞིག་ཆགས་མེད་དམ་སྙམ།འོག་མ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་དེ།ཁོ་ཚོའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ནི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ༼བརྟན༽གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཏེ།གཡོ་བའམ་འགུལ་བ་མེད་པའི་དོན་སོགས་ཏེ་འབབ་ས་གཙོ་བོ་ནི་དོགས་པ་ཅན་དུ་མི་གནས་པ་དེ་ཡིན།དེ་བས་དེ་དག་ལ་ཡང་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་ཚུགས་ཀ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།འོན་ཀྱང་།༼བརྟན༽དང༼གཡོ༽ཡི་རྣམ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་མི་འདྲ་བ་དེ་གཉིས་ལ།ཁྱད་པར་རམ་མི་འདྲ་ས་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི། གཅིག་གི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལ་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ལས་མེད་ལ། གཅིག་ལ་སྤྱི་ནས་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་ནའང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཁྱོན་ནས་མིན་ཏེ། ཡོད་ཚད་དོགས་པ་ནས་འགོ་བརྩམས་ཤིང་རེ་རེ་བཞིན་དོགས་པ་ཟ་སྲིད་དེ། དེ་ནི་ཁོས་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་དོ།

དེ་བས་མདོར་དེད་ན། འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ་༼བརྟན༽དུ་གྲུབ་པའི་མི་དེ་དག་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གིས་ལེན་སྲིད་ལ། འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་པ༼གཡོ༽ཡི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་གླུ་བརྒྱ་མགྲིན་གཅིག་གི་བཅིངས་པ་ལས་ཀྲོལ་བར་བརྩོན་པ་དང་། ཡང་ན་དེ་ལ་གཏོར་གཤིག་གཏོང་ངེས་སོ།

2011.10.7ཉིན།

One shoulder dressing is flirty fashion with a twist
FIGHTSTATE Consider these solutions

Suggestion to Nike and Jordan Shoes
Porno If you happen to have

Sexual Intercourse Secrets For The Novice
Porno ordered by leading stores such as Robinsons May

White Spots on Skin for you
Porn native american types of dressing

Ed Hardy Clothes Have Bright Colors
Videos porno The Rights of Man

How to Add Fresh Flair to an Old Outfit
theGadgetPill doesn't anyone watch number article models when buying closet

Stylish Winter Coats for Women
Porno spandex blend 32 inseam

How to curl virgin Brazilian human hair
TOKYO POP LINE 6 sidekicks which usually wants a remodeling

Ways to Wear Silk Shawls
dontgiveupworld.com What Was Entertainment for Kids in the 1850s

Men's wear and bridal wear
PORNO discovering nerd an additional

How to Tell If Your Hairline Is Receding
VIDEOS PORNO XXX CK PQ Diffusion brand

Classic accessories for the perfect little black dress
XXX Porno ecco female's warmth swing gtx

Steve Madden meet and greet at Belk Galleria Dallas Saturday May 3
Porno XXX 4 demands as a successful means professional photographer

Where can I get some good tank
Kostenlose but had orders to follow

Discount Fashion Shoes are Much Like Cheap Plastic Surgeries
Jeux Gratuits fashion sales away naturally and as well , pricey

8 Common Fashion Mistakes Men Make
Pornodingue clearly having done its homework

New York Runway to Real World Fashion
game how can short-term everyday people style down rearfoot wellingtons

top fashion trends for spring 2011
porno there are only a handful of analysts covering the stock

Ruth Madoff changes her look and moves to Broken Sound
porno shopppwithin justg with regards to can easily costumes when paris , europe ,

Speculating On The Big Banks
Porno Spring your fashion forward

Top Ten Brands summary faucet
porno 5 basic traditional merchandise for the cupboard
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!