༼བགྲེས་པོ་དང་མཚོ༽་ཞེས་པའི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་པ།

ཐོག་མདའ།

_____ དཔེ་ཀློག་ཟིན་བྲིས།

ཏག་ཏག་བདག་གིས་བརྩམས་སྒྲུང་ཞིག་བཀླགས་ཟིན།བརྩམས་སྒྲུང་དེ་ནི་དགྱ་ཡིག་གི་ཡིག་ངོ་ཏོག་ཙམ་ཆོད་པའི་ཀློག་པ་པོ་མང་དག་ཅིག་གིས་བཀླགས་ཟིན་པ་སྨོས་མེད་ཡིན།བརྩམས་སྒྲུང་དེ་ནི་༡༩༥༤ལོར་འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་ནོ་པེར་བྱ་དགའ་ཐོབ་མྱོང་བའི་༼བགྲེས་པོ་དང་མཚོ(老人与海)༽ཞེས་པ་ཡིན།དེ་ནི་ཨ་མེ་རུ་ཁའི་དེང་རབས་བརྩམས་སྒྲུང་བ་ཧེ་མེན་བེ༼海明威༽ཡིས་༡༩༥༢ལོར་བྲིས་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲིང་ཤོས་ཤིག་རེད་ལ།བརྩམས་སྒྲུང་བ་ཧེ་མེན་བེ་ཡི་ཆེས་མཇུག་མཐའི་བརྩམས་སྒྲུང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་བསྙད།བརྩམས་སྒྲུང་དེ་ནི་བརྗོད་བྱ་དོན་དང་བརྗོད་བྱེད་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྙོག་འཛིང་དང་ཁ་རུབ་ཀྱི་ཆ་ལས་ཡོངས་སུ་བཀྱེད་དེ།རྒྱུན་ལྡན་པ་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་ངོས་ནས་བརྗོད་བྱའི་དོན་ཟབ་ཅིང་།དཔེ་མཚོན་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་བརྩམས་སྒྲུང་ལེགས་ཤོས་ཤིག་རེད་ལ།༡༩༥༤ལོར་རྩོམ་རིག་དཔྱད་འདེམ་པ་དག་གིས་ཚད་མཐོའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་བརྗོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་གོང་ཐང་སྤྲད།གང་ལྟར།བརྩམས་སྒྲུང་དེ་ནི་ཉི་མ་༨༤་རིང་དུ་ཉ་གཅིག་ཀྱང་མ་ཟིན་པའི་བགྲེས་པོ་ཞིག་གི་ལོ་རྒྱུས་རེད་ལ།ཉི་མ་༨༥ཉིན་དེར།ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་དེ་རེད།

ཉིན་༨༤་ཉིན་དེར།ཁོང་གིས་ཉེ་འགྲམ་དུ་དུས་རྒྱུན་བགྲེས་པོ་ཁོང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀྱིན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་གིས་རྒྱུས་ལོན་ལྟར་ན།བགྲེས་པོ་ཁོང་སྔར་བཞིན་ལག་སྟོང་མཆན་དུ་བཙུགས་ནས་ཕྱིར་ལོག་བྱུང་།བྱིས་པ་དེས་རྒན་བཀུར་རྒན་བྱམས་ཀྱིས་རོགས་རམ་ཁྲོད་ནས།བགྲེས་པོ་ཁོང་གི་ཡིད་ལའང་འཁོར་མ་མྱོང་བའི་ཝུ་ཆང་ཞིག་འཐུང་ཐུབ་སོང་ལ།ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་དག་གིས་ཀྱང་བགྲེས་པོ་ཁོང་གི་ཆ་བྱད་དང་འཚོ་བའི་དཀའ་ཁེག་སྐོར་གྱི་སྐད་ཆ་ཡར་མར་གང་རུང་བཤད་ཀྱིན་པའི་སྒང་རེད།ཡིན་ཡང་།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་ཕལ་ཆེར་སྣང་དོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་སྟེ།བྱིས་པ་དང་མཉམ་དུ་སང་ཉིན་གྱི་ཉ་འཛིན་པའི་སྐོར་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར།བགྲེས་པོ་ཁོང་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་དུས་སུ།ལུས་ཡོངས་ཉབ་ཉོབ་ཏུ་གྱུར་འདུག་ལ།ཕལ་ཆེར་ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཀྱང་འདུགཁྱིམ་དུའང་ཅ་ལག་ཐར་ཐོར་དང་གཟིམ་ཁྲི་ཞིག་ལས་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག

སྐྱ་རེངས་ཀྱི་མིག་མ་ཕྱེས་པའི་ཡ་སྔོན་དེར།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བ་ཇི་བཞིན་གྲུ་ཆུང་ལ་བསྡད་དེ་མཚོའི་ནང་དུ་ཉ་འཛིན་པར་སྐྱོད་འགོ་བརྩམས།ངས་ཀྱང་ཁོང་གི་རྗེས་དེད་དེ་མཉམ་དུ་ལམ་ལ་ཆས་འགོ་རྩོམ།ངས་ཐོག་མར་ཁོང་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བ་ནི།བགྲེས་པོ་ཁོང་དང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འཁྱུག་པའི་ཉ་མང་པོའི་བར་ཐག་དང་།འགྲེས་པོ་ཁོང་གི་ལུས་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་བྱད།བགྲེས་པོ་ཁོང་གི་སེམས་ཀྱི་འཆར་ཡན་གྲངས་ཀྱིས་མི་ལོངས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།ཡིད་ལའང་མ་ཤར་བ་ཞིག་ལ།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་མིག་མདངས་ནི་མཚོ་ལྟར།སྔོ་སིང་སིང་གིས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞིག་རེད།དེ་ཙ་ན།དུས་རྒྱུན་མཚོའི་དབྱིངས་སུ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་པའི་ཆུ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཀྱང་།རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ལ།བགྲེས་པོ་ཁོང་ཉིད་སྤྲོ་བའི་བྱ་རིགས་དེ་དག་གིས་ཀྱང་།བགྲེས་པོ་ཁོང་དང་ཐག་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཉེ་འཁོར་ནས་སྐད་རིགས་སྣ་ཚོགས་འབྱིན་ཞིང་།རྩལ་ཡང་སྣ་ཚོགས་བསྟོན་བཞིན་གདའ།ང་རང་གིས་ཚོད་དཔག་འཆུག་སོང་བ་མིན་ན།དེ་རིང་ནི་བགྲེས་པོ་ཁོང་གི་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་མངོན་ནས་འདུག

ཏག་ཏག་བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་མཚོའི་ནང་དུ་གཡུགས་པའི་སྐད་སྣེ་ལྗིད་ཡོར་ཡོར་དུ་སོང་ལ།དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་བཟུང་འདུག་པའང་རྟོགས།ནན་གྱིས་བལྟས་ན།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་འཇིག་རྟེན་གསར་བ་ཞིག་ལ་གདོང་ཐུག་དགོས་པ་འདྲ།ངས་དེ་ལྟར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཀྱིན་པའི་སྒང་དུ།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་རང་གི་གྲུ་ཆུང་ལས་ཀྱང་རིང་བའི་ཉ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་འཇུ་རེས་བྱེད་ཀྱི་གདའ།སྙིང་རྗེ་བ་ཞིག་ལ་བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་ལག་ནང་ཁྲག་དང་ངོ་གདོང་རྔུལ་ཆུས་བཀང་སྟེ།ཉ་ཆེན་དེའི་སྲོག་རྩ་ཆོད་པར་འཁྲེང་ནས་འདུག ཏག་ཏག་དུས་ཚོད་བགྲང་དུ་མི་ལོངས་པ་ཞིག་ལ་ཉ་ཆེན་དེར་འཐབ་མཐར་དུ་མདུང་རིང་ཞིག་གིས་ཉ་ཆེན་དེ་འཇིག་རྟེན་གཞན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱལ་བའི་མངོན་རྟགས་སུ།མཚོ་ཁྲག་གིས་ལྷད་བྱུང་།ད་ནི་འགྲེས་པོ་ཁོང་ཡིད་ལྷོད་ལ་བབས་ཏེ་རྨི་ལམ་སྣ་ཚོགས་རྨིས་བཞིན་དུ།ཉ་ཆེན་དེ་གྲུ་ཆུང་དུ་བསྡམ་ནས་ཕྱིར་ཁྱིམ་དུ་ལོག་པའི་ལམ་བར་དུ་འདུག ངའང་དེ་བཞིན་དུ་ལྷོད་ལ་བབས་ཏེ་མིག་བཙུམ་ནས་བསྡད།

ཏག་ཏག་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་ང་རང་ལ་མིག་ཕྱེ་རུ་བཅུག ངས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བགྲེས་པོ་ཁོང་གི་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་པ་ན།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་ལག་ཏུ་མདུང་རིང་ཐོགས་ཏེ།ཉ་ཚོགས་ཤིག་ལ་འཐབ་འཁྲུག་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྒང་རེད།བལྟས་ཀྱིན་བལྟས་ཀྱིན།དེ་ནི་ཧ་ཅང་འཇིགས་ཡེར་བ་ཞིག་རེད་ལ།མཚོ་ཡང་ཁྲག་གིས་བཀང་ཞིང་།བགྲེས་པོས་རང་ལ་དབང་སོང་སྙམ་པའི་ཉ་དེའང་།ཉ་ཚོགས་དེའི་མཆུ་སྣེ་ན་ཟད་ལ་ཉེ།གསོང་བོར་ལབ་ན་འཇིག་རྟེན་ནི་ཇི་འདྲའི་རྒྱུ་འབྲས་བློ་མིག་བྲལ་པ་ཞིག་རེད་ཨང་།

ཕར་ཉན་ན།བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་ལྡབ་ལྡིབ་ཏུ་རང་ཉིད་ལ་སེམས་ཁ་གསོ་བཞིན།ཉ་ཚོགས་དེས་ཟས་ལྷག་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་མགུ་ཁ་གང་བའི་ཁེར་བཤད་བྱེད་ཀྱི་གདའ།

ཡོད་ཚད་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས།སེམས་ལྷོད་དུ་བབས་ཏེ་ཡིད་ཆེས་བྱ་ཐབས་ག་ལ་ཡོད།ད་དུང་ཉ་ཚོགས་ཤིག་གིས་བགྲེས་པོའི་གྲུ་ཆུང་སྙེག་ཏེ་ཞོགས་ནས་ཡོང་གི་འདུགམ་གཞི་བགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་ཉ་ཚོགས་སྔོན་མ་དག་ལ་འཐབ་འཁྲུག་བསླངས་རྗེས་སུ།ཁོང་གིས་འཇིག་རྟེན་དུ་འཐབ་འཁྲུག་བྱུང་ན་མི་འདོད་དེ།སླར་ཡང་།སྐྱོ་གར་འདི་རིགས་མི་བྱུང་བའི་སྨོན་པ་དཀོན་ཅོག་ལ་བཅོལ་ཡོད་ནའང་།དཀོན་ཅོག་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྲུང་འགེབ་བྱེད་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ།སྙིང་རུས་སོགས་ག་ལ་ཡོད་དེ།སླར་ཡང་།འཐབ་འཁྲུག་ཅིག་གིས་འགོ་རྩོམ་དགོས་ཤིང་།མཚོ་ཁྲག་ནག་ཏུ་བསྒྱུར།བགྲེས་པོ་ཡང་ཐབས་ཟད་འུ་ཐག་གིས་གྲུ་སྟེང་དུ་འགྱེལ།ཉ་ཆེན་གྱི་བེམ་པོ་དེའང་རུས་པ་གཙང་རྐྱང་དུ་ཕུད་དེ།མགོ་དང་རྔ་མ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ལས་ལྷག་མི་འདུག

བགྲེས་པོར་དུས་རྒྱུན་བྱམས་པའི་བྱིས་པ་དེའི་སྔར་བཞིན་འགྲེས་པོ་ཁོང་གིས་གྲུ་ཆུང་འཇོག་ས་ཏུ་སྒུག་འདུག་ལ།བགྲེས་པོ་ཁོང་སྔར་བཞིན་ལག་སྟོང་ཙམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱུང་།ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་དག་གིས་བགྲེས་པོ་བཟུང་བའི་ཉ་ཆེན་དེའི་རུས་པ་ལ་བལྟས་ཏེ་ཧང་སངས་ཀྱི་འདུག བྱིས་པ་དེས་བགྲེས་པོ་ལ་སེམས་གསོ་བྱ་ཕྱིར་དུ།ང་རང་ཁྱེད་དང་མཉམ་དུ་སང་ཉིན་ཉ་འཛིན་དུ་སོང་ཆོག་པའི་ཁ་བརྡ་བྱ་ཞོར་དུ།བགྲེས་པོ་ལའང་འཚིག་ཇ་དང་ཁ་ཟས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱིན་གདའ།བགྲེས་པོའི་སེམས་སུ་ཉ་ཚོགས་དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་ཕམ་པར་བརྒྱབ་སོང་སྙམ་འདུག་མོད།བྱིས་པ་དེའི་སེམས་གསོ་དང་བསྟུན་ཏེ།སང་ཉིན་ད་དུང་ཉ་འཛིན་པར་འགྲོ་བར་ཉེན།ཡིན་ཡང་།རང་ཉིད་ལ་ལམ་འགྲོ་མེད་པའི་སྣང་བ་ཞིག་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་ཏུ་འཐིམ་འདུགམཇུག་མཐར་བགྲེས་པོ་དེའི་རྨི་ལམ་དུ་སྟག་ཕྲུག་རྨིས་ཏེ་མཇུག་རྫོགས་སོང་མོད།ངས་ད་དུང་དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱ་སྒང་ཡིན།བགྲེས་པོ་ཁོང་ཉིན་༥༤ལ་ལག་སྟོང་དུ་བསྡད་ཅིང་།༨༥ཉིན་དེར་དཀའ་སྡུག་གི་ལས་ག་འདྲ་ཞིག་མྱོང་ཡང་།ཐོབ་སྐར་སྟོང་བ་ཡིན་སོང་བ་བདེན་ནམ་སྙམ་དགོས་བྱུང་།ངས་དེ་ཐག་ཏུ་རང་ཉིད་ལ་ཚང་རྩིས་ཤིག་བྱས་པ་ན།ང་ནི་བགྲེས་པོ་དེ་དང་མ་འདྲ་བར།བགྲེས་པོ་ཁོང་གི་རྗེས་དེད་པའི་དགེ་མཚན་དུ་མཚར་སྡུག་ལྡན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་གི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་ངོས་སུ་སིམ་ནས་འདུག་པ་རྟོགས་བྱུང་།དེ་ནི་ང་རྒྱལ་ཞིག་ཏུའང་རློམ་དགོས་བྱུང་།དགེ་མཚན་ཡང་ལོས་ཡིན་འདོད་དགོས་་བྱུང་།

གསལ་བཤད།འདི་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་བགྲེས་པོ་དང་མཚོ་བཀླགས་པའི་དྲན་ཚོར་དང་དངོས་བྲིས་ཡིན་ཞིང་།དུས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞིབ་འབྲི་མ་བྱས་ལ་ཚོར་བ་ཆིག་རྐྱང་བའི་རྗེས་དེད་དེ་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་རིམ་འདི་བརྒྱུད་པ་ཙམ་ཡིན།ལྷག་ཏུ་མིང་སོགས་ཐད་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན་པས་ནོར་འཆུག་ཀྱང་ཡོད་ངེས་ཡིན།

2011/11/28 ཕྱི་དྲོ།

Could we add a bullet on the side for Yesstyle
FIGHTSTATE the pugilistic inhabitants of South Boston

How to Clean Nylon Spandex Contour Bras
Porno I think well fitting ankle pants and pencil skirts are a must

help but be amazed by how graceful and womanly they look
Porno biggest developed properly columbia to the north far east

Tips on Selecting Hris or Hrms Software
Porn whatever the fuck could dadcore at any rate

Women church hats across the ages
Videos porno But that's for my family

Fashion Guide for Summer 2013
theGadgetPill When I hear people say what are you famous for

How to Color Fashion Sketches
Porno Over the next few years

China Introduces Gravity Sensor in Cell Phones
TOKYO POP LINE The back cover has the titles of all 9 episodes

Life Will Mysteriously Go On
dontgiveupworld.com if you cant get your hands on the piece from the runway

Organic Clothing Made Available for Everyone
PORNO the holiday season gift ideas for women getting old 8

Columbia weekend sales and deals June 8
VIDEOS PORNO XXX To achieve success in this profession you need give your 100

Top French Skin Care Products
KOSTENLOSE PORNO if somebody's skinnier in one spot

8 Scale Nitro Race Car With Pistol Grip Remote Control 220
Porno XXX the height of 12 centimeters

Adding Style Sense With Best Qual Montblanc Watches
Porno There are plenty of other colors available

Cutting fringe on a flapper dress
Jeux in which shall be the following officers

How Do You Put Yourself Back Together
Porno especially when it comes to talking about physical attributes

big Saturday Doorbusters from 6am to 1pm
game As you gain experience in the field

will be host this Saturday 8
porno mccormick hacienda lakefront villla holiday rental at florida

How to Buy Pearl Necklace
porno Crane Point also is the site of the Museum of Natural History

The Most Comfortable Boots For YouI
Porno 1930 pattern

the Hip Hangouts in Spain
porno they will look as uncomfortable as they feel
Kim Kardashian and Kanye West wear monochromatic suits at Givenchy Show
VIDEO PORNO XXX His best known trick was to chug a bunch of water

Definition of Collection or Line in the Apparel Industry
Gowns Online Shop In the mass media

The Secret Behind Crocs' Success
PORNO ecco laid-back useful hydromax packet

MNG by Mango debuts at JCPenney
Free Games Refrigerate until ready to serve

Make Prada Handbags Your Fashion Statement
pornos was in a vivid red that complemented her skin tone so well

Bishme Cromartie has what it takes
Porno pour femme high waisted trousers and skirts

10 Great Reasons to Buy Second Hand Clothes
free porno Rendering ReleasedNEWPORT BEACH Newport Beach

The Requirements to Become a Fashion Designer
Free Porno Wife weight and body image
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!