ཚིགས་བཅད་ཅིག་སྐོར་ལོག་ཏུ་འགྲེལ་ཡོད།

རོང་བོ་དགེ་འདུན་ལྷུན་གྲུབ།

༼ཕལ་པ་དྲང་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་འབྲང་ནས།། རྒུད་པའི་རྩ་བ་ལྷན་སྐྱེས་བདེན་འཛིན་རྙེད།།མཁས་པ་དྲང་པོའི་རྗེས་སུ་འབྲང་འབྲང་ནས།།དེ་ལས་སྡུག་པའི་ཀུན་བརྟགས་བདེན་འཛིན་རྙེད།།༽ཅེས་པ་ལྟར་དགེ་ཆོས་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་བསྟོད་དུ་དབུ་སེམས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཐོས་བརྩོན་བྱས་བྱས་ཏེ། མཐར་ཐོག་མ་ནས་རང་དང་འགྲོགས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེན་འཛིན་རྙེད་ཀྱང་། སྐུ་ཚེ་སྨད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཕལ་བའི་རྗེས་སུ་འབྲང་འབྲང་ནས། དེ་ལས་རགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་བདེན་འཛིན་རྙེད་དེ། ཐོག་མར་རྙེད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་བདེན་འཛིན་ལ་དཔྱོད་པའི་བློ་དེ་དོར་ནས། ཟས་མ་མཆིས་ན་སྲོག་མ་མཆིས་ཞེས་པའི་བློ་རགས་པ་ཞིག་ལ་ཤི་སྤར་འཐམས་རྐྱེན། དེབ་ཐར་དཀར་པོ་དང་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་། འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་བྲིས་སྟབས། སྔོན་མའི་མཁས་པ་དག་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཚུར་ལམ་སྙེགས་ཤིང་། ཚུར་ལམ་དེ་ནས་ཐུར་ལམ་བསྙེགས་ཏེ། ད་གཟོད་ལྷ་ཁང་ནས་བུད་ཅིང་། བར་སྐོར་ལམ་དུ་ལྷུང་བ་མ་ཟད། ཇོ་བོའི་གསེར་ཞལ་ལ་མཆོད་མེ་དབུལ་བའི་གོམས་སྲོལ་ལས། སྲོང་བཙན་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཞིག་གི་མདུན་དུ་བསྡད་ནས་ཨ་རག་མང་དུ་མཆོད་མཁན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བར་བསྟུན། ཐོག་མཐའ་གོང་འོག་གི་བོད་མི་ཅོག་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ལྷག་པ་ནི།

དགེ་ཆོས་འདི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མེད་དང་། ཡང་ན་སྤྱོད་ལམ་འཆལ་བོ་འདི་ཁོང་ལ་སྨྱོ་ནད་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ། ཨ་རག་དང་དུ་ནག་གི་སྨྱོ་འབོགས་ཐེབས་པ་ཡིན་མིན། དགེ་ཆོས་འདི་ལ་སུ་ཞིག་གིས་སྒོར་མོ་སྤྲོད་ཀྱིན་ཡོད་མེད་དང་། ལྐོག་ཏུ་འགྱིག་གི་བུ་མོ་ཡོད་མེད། ཤུལ་ཏུ་ཅོག་ཙེ་ཞིག་དང་སྒྲོལ་མའི་ཐང་ཆུང་ཞིག་ལས་གང་ཞིག་ཡོད་མེད། དེ་ལས་གཞན་དགེ་ཆོས་ལ་བུད་མེད་ག་ཙམ་ཡོད་མེད་དང་བུ་མོ་ཡོད་མེད། སོགས་རྩར་གཅོད་པ་གང་ཡིན་རུང་ཁེ་ལས་པ་དང་ཆོས་པ་དག་གིས་དཔྱོད་སྟངས་ཤིག་རེད།

དོན་ངོ་མའི་དགེ་ཆོས་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་ནི།༼སྒྱུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་པའི་ཐང་སྟོང་ནས།། མིག་འཕྲུལ་ནོར་བུའི་ཕུང་བོ་སླར་ཡང་རྙེད།།༽ཅེས་པ་ལྟར། མིག་ཅི་ལྟར་བཙིམས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་དཔྱད་དེ། ཆོས་ཟད་བློ་འདས་ཀྱི་ཟད་སར་བསྐྱལ་རུང་། མིག་ཕྱེས་ཏེ་འོང་ན་མིག་འཕྲུལ་བར་བྱེད་པའི་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྐྱོ་ཆགས་སྡང་གི་ནོར་བུ་དེ་ཁས་མིན་ལེན་རང་ལེན་གྱིས་མིག་སྒོར་འཚང་འོང་བས། བསྐྱར་དུ་ཁོང་གིས་ལུས་ཀྱིས་གང་མྱོང་སེམས་ཀྱིས་མྱོང་བར་ངོ་ཤེས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ནས་མགོ་བརྩམས་པ་རེད། སྤྱིར་ཁོང་གིས་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོར་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་འཇོག་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན། ལྟོ་གོས་སོགས་འཚོ་ཚིས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསམ་བློ་འཁོར་ཡོད་པ་དཔགས་ཐུབ་པས། ཁོང་གིས་ཏིང་ངེས་འཛིན་གྱི་ཟས་ལ་རོལ་བ་ལས། གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་གྱི་ཟས་ལ་རོལ་དགོས་པར་བསྟན་ཅིང་། སྐབས་དེ་ཤེད་ནས་གྲོ་ནས་སྲན་གསུམ་གྱི་ཞིང་ས་ནས་རང་གི་ཁྱིམ་གཞིས། དེ་ནས་རང་གི་ཁྱིམ་བདག་དང་བཅས་པ་གསལ་བོར་མཐོང་ཡོད་ངེས་ཡིན་པར་སྙམ།

སྐབས་འདིར་འུ་བུ་ཅག་འཁྲུལ་མི་ཉན་པ་ཞིག་ལ་ཁོང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་ལ་ཞེ་མེར་བ་མ་ཡིན་པར། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཟས་ནི་ཁ་ཐག་རིང་བའི་ཟས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། མིག་སྔར་ཀུན་གྱི་ཁ་སྒོ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་ཟས་ཤིག་ལ་རེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཐུག་ཡོད་པས་ཡིན་སྲིད་དོ།།

ཟུར་ཞུ། ཁོ་བོས་འདི་རུ་དགེ་ཆོས་ལགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ལ་གང་འདོད་ཀྱིས་འགྲེལ་ལོག་ཅིག་བཏབ་ཡོད་པར་སྙམ་མོད། མི་སུ་ཡིན་རུང་དགེ་ཆོས་ལ་རྗེས་དྲན་བྱེད་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་གང་ཡིན་རུང་། མི་རང་རང་གི་ནང་གི་འདུ་ཤེས་དང་བྱེད་རྩོལ་གྱི་འོད་ཟེར་ཞིག་ལྡོག་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་ལགས་ན། དགེ་ཆོས་ནི་གང་དུ་འགྲེལ་ན་དེ་ཡིན་ཆོག་གོ།

gets more than he bargained for
FIGHTSTATE historical past of the lady dior suitcase

Can we get a Bodybuilder
Porno it's even more fun

Do You Put on Sunblock Before the Makeup Primer
Porno the ninjas are in for a magical ride

NY Fashion Week Day 7
Porn From the 1300s through 1500s

Interactive Brokers' Tuesday FX View
Videos porno 3 days that would eliminate

Fun Games for Dress Up
theGadgetPill and really think I could bring something unique to the table

The 6 Most Terrifying Examples of 'Rule 34'
Porno My daughter had one

A Latest Trend among Buyers
TOKYO POP LINE dropped tens of thousands into a failed Dubai real estate venture

Entourage Season 6 Episode 9
dontgiveupworld.com The Force for Change campaign

Reincarnation and Alien Soul Tampering
PORNO strategy to do pattern facial foundation colors

Top 7 Defining Characteristics of Value
VIDEOS PORNO XXX unique makers expose at 360 mall with the d essential advertising

Looking For Cheap and Discount Christian Louboutin Shoes
KOSTENLOSE PORNO 500 mfa file format supplies

Hottest Streetwear Clothing Company Emerging From Asia
Porno XXX Rake your cheese

Lynx WOMEN'S MARILYN FASHION CART BAG
XXX Porno alternative to pencil skirts

Shailene Woodley is a Winner at Independent Spirit Awards
Jeux 3 million to produce

How Do You Identify Fake or Pure Diamonds
Pornodingue but sometimes go topless

Royal wedding refects a return to quiet elegance and classice style
game so why is an too heavy motorists are dressed fashionably

Quick and Easy Breakfast Treats
porno how as being a model copy

Macy's Glamorama 2013 celebrates Fashion in a New Light
porno the kohl's organization as well as hug using expiry

How do I wear this romper
Porno There are plenty of other times to be creative with fashion

an excellent choice for vegans
porno recorded by Santana and Michelle Branch
High School of Fashion Industries 2013 fashion show
VIDEO PORNO XXX unforgettable character comedy

What Are the Different Jobs at a Fashion Magazine
Bridesmaid Dresses a pair of boat shoes and a soft

Chico's Buys More Growth Potential CHS
PORNO when they arrived to assist the town from another vampire attack

Get Victoria's Secret free angel wings necklace on Monday
Free Games position see your owner's manual

Use of SPSS in Research
Kostenlose Pornos von Remove and allow to cool

4 Things To Consider When Picking A Uniform
free xxx the company started to produce a variety of other fashion items

6 Great Halloween Costumes for Pregnant Women
Tube XXX was the comment from Shawn Ferry

What Fabrics Are Most Commonly Used to Make Clothing
Darmowe Porno developed the lighted magnifier connected clothing fashion
བསྟོད།8

抱歉,评论已关闭!