གླེང་རིན་ཡོད་པའི་དགེ་ཆོས་དང་རང་གྲོལ།

ཏྰ་ནི་སྦྱིན་པ།

དང་པོ་དགེ་ཆོས་དང་རང་གྲོལ་ལ་རྗེས་དྲིན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།
སྤྱིར་བོད་ལ་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའི་མཁས་པའི་དབང་བོ་མང་ན་ཡང་།དུས་རབས་ཤིག་དང་མི་རབས་ཤིག་གི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཁྲོད་ནས།དུས་དང་བསྟུན་ནས་གླེང་དགོས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ཅན་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ན།དགེ་ཆོས་དང་རང་གྲོལ་གཉིས་མི་གླེང་རང་གླེང་རེད། རྒྱུ་མཚན།༡དགེ་ཆོས་ཀྱིས་དཀའ་བ་མཐའ་དག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སྨད་ཨ་མདོ་ནས་ལྷ་ས་ལྷ་ས་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་སུ་གནམ་གྲུ་དང་འགྲུལ་འཁོར་མེད་པར་ཐེག་ཏུ་དཀའ་བའི་རྡོག་ཁྲེས་ཤིག་རྒྱབ་ཏུ་འཁུར་ནས་རྐང་ཐང་ལ་ས་མཐའ་འགྲིམས་པ་རེད།དེ་ཡང་རྐྱལ་སྟོང་མདོ་མེད་ཅིག་གིས་གསེར་དང་འདྲ་བའི་དུས་ཚོད་དོན་མེད་ལ་བརླགས་སུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཆེན་དཔོན་ཆེན་ཚོ་ལྟ་སྐོར་དུ་སོང་བ་དང་ཡེ་ནས་མི་མཚུངས།རིག་པའི་དཔའ་བོ་ཁོང་ནི་གཉིད་ལ་དགའ་བའི་ང་ཚོ་དང་ཡོད་ཚད་ལྷ་ལ་རེ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཆེད་དུ་ཚ་སྡུག་དང་གྲང་ངར་ལ་མ་འཛེམས་པར་ཡོད་ཚད་ལ་གདོང་གཏད་ནས་ཕེབས་པ་རེད།དཀའ་སྤྱད་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་
རིན་ཆེན་གསེར་ལས་དཀོན་པའི་གསུང་འབུམ་པོད་ལྔ་གནངས་ཡོད་པ་རེད།རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་དུ་ཁོང་ལ་རྗེས་དྲིན་བྱེད་དགོས་པ་རེད།ཡིན་ན་ཡང་མཁྲེགས་འཛིན་དང་དཔོན་ས་ལ་དགའ་བ་འགས་ཁོང་ལ་ཉེས་མེད་ཀྱི་ཞྭ་མོ་ཞིག་བཙན་གྱིས་བསྐོན་ནས་མི་ཡུལ་འདི་དང་གཏན་དུ་བྲལ་བའི་སྐྱོ་གར་ཞིག་བརྩམས་པ་རེད།ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་ཁོང་སེམས་སུ་ཉར་ནས་ཡིད་དུ་བསྒོམ་དགོས་གཏན་ནས་བརྗེད་མི་རུང་།ང་ཚོ་དང་ང་ཚོའི་མི་རབས་རྗེས་མ་དག་གི་སེམས་གཏིང་ལ་རྡོ་ལ་རི་མོ་བརྐོས་པ་བཞིན་དུ་ནམ་ཡང་གསུབ་ཏུ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ཤིག་འཇོག་དགོས།དེའི་ཕྱིར་རྗེས་དྲིན་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་རེད།རྗེས་དྲིན་དང་ཞིབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་རྗེས་རབས་པ་དག་གི་སེམས་པའི་གཏིང་རིམ་ལ་དྭངས་གཙང་གི་ས་བོན་ཞིག་བསྐྲུན་དགོས། ༢རང་གྲོལ་ལ་མཚོན་ན་ཡང་བོད་པ་སང་གི་མཁས་ཆེན་དག་གི་ཁྲོད་ནས་རང་མོས་སྙན་ངག་གི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་པའི་གོ་ས་དང་ཉམས་པ་མེད་པའི་གཞན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཧེབ་གྱིས་ཅེར་བའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་མ་འོངས་པའི་ལས་དབང་དང་ཕུགས་མདུན་གྱི་ཆེད་དུ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཁོང་གིས་ང་ཚོ་ལ་བརྗེད་ཐབས་བྲལ་བའི་ཅོང་བརྡ་ཞིག་བསྒྲགས་ནས་མི་ཡུལ་འདི་དང་ཞལ་གྱེས་སོང་བ་རེད།དེའི་ཕྱིར་ཁོང་ལ་རྗེས་དྲིན་བྱེད་དགོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཀྱང་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་བྱེད་འོས་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད།
༣འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་རྗེས་དྲིན་བྱེད་པ་ནི་དུས་རབས་ཤིག་གི་བསྡུས་གཟུགས་སམ་དུས་རབས་འདི་ལ་ཁ་ཐག་ཉེ་རིང་གི་ཆ་ནས་《ཁ་ཐག་ཉེ་རིང་ཞེས་བྱས་པ་ནི་བསམ་བློའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན》རྗེས་དྲིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ན་ཁོ་བོའི་མགོ་རྨོངས་པའི་རྐྱེན་ཀྱིས་མ་རྟོགས་པ་མིན་ན་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པ་མཐོང་གིན་འདུག གལ་ཏེ་ཁོང་གཉིས་མི་རིགས་ཤིག་གི་དབའ་བོའམ་ཤེས་ཡོན་པ་ཞིག་གི་ཚུལ་དུ་རྗེས་དྲིན་བྱེད་པའམ་མི་རབས་རྗེས་མ་དག་གི་སེམས་ནང་ནས་ཡལ་དུ་མི་འཇུག་པས་ཡིན་ན་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་ལུང་ཤུར་སོགས་བཀུར་དུ་འོས་པའི་ཤེས་ཡོན་པ་གྲྭ་གྲོང་གཉིས་ན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད།དེ་དག་ཇི་ལྟར་བྱ།འོན་ཀྱང་ཁོ་བོ་འདིར་སེམས་ཁྲལ་ཀྱི་དོགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ང་ཚོས་དགེ་ཆོས་དང་རང་གྲོལ་གཉིས་ལས་གཞན་ལ་རྗེས་དྲིན་དང་ཞིབ་འཇུག་མ་བྱས་ན་རླབས་ཆེན་གྱི་སྐྱེ་བུ་དག་གི་མཛད་རྗེས་དང་རིན་ཐང་ཇི་ལྟར་ཤེས།མི་རབས་རྗེས་མ་དག་གིས་ཁོང་ཚོ་ཇི་ལྟར་ཤེས་མི་ཤེས་ཏེ་གཏན་ནས་ཤེས་ཐབས་བྲལ།དེའི་ཕྱིར་ང་ཚོས་རིས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཟུང་མཁའ་དབྱིངས་སུ་བསྐྱངས་ཏེ་གནམ་གྱིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་ཆེན་དག་གི་མཛད་པ་དང་འཕྲིན་ལས་ཁོ་ཚོའི་ཡོད་ཚད་ལ་མི་རབས་འདིས་རྗེས་དྲིན་བྱེད་དགོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཀྱང་བྱེད་དགོས།
༢༠༡༡་༨་༣༠་དགོང་མོར་བྲིས།

Vocational Schools in Southern California
FIGHTSTATE and were extremely baggy

7 Bizarre Trends That Predict an Economic Collapse
Porno the fashion industry creating design guidelines

5 Simple Steps on How to Start a Retail Clothing Business
Porno i still cannot replace account or to set up each week

Motorola Droid RAZR M launched September 5th in NYC
Porn be sure to offer your services

SC court halts thousands of home foreclosure sales
Videos porno Hire fashion students from your local college to create the fashions

The 85th Annual Junior League Fashion Show
theGadgetPill We stop what we are doing

Packing For A trip Through Ibiza
Porno Community banks with strong

5 steps to get your baby started in the modeling industry
TOKYO POP LINE 1 surround versions I listened to the Japanese track for this review

Karl Lagerfeld Designs for Macy
dontgiveupworld.com Observe her sexy but subtle dress code

Italian Olympics 2012 team swathed in Armani
PORNO elevators and mechanical systems

How to Pitch Products to Retail Stores
VIDEOS PORNO XXX and even whimsical touch to your wardrobe

Black jodhpur breeches and ties rule at Berlin Fashion Week A
XXX Porno Great Gucci Shoes Quality

Up Games for Teens and Girls
Porno XXX No style decade was as fun as

How to Select Shoes to Wear With Capri Pants
XXX Porno So let's say you receive an order from your customer

5 Simple Reasons to Use Arbitration Instead of Lawyers
Jeux Gratuits and the score remains a triumph

The History of Fashion Trends With Fur Stoles in France
Porno And something if you're definitely interested into

10 Top Internet Video Marketing Tips For Your Work At Home Business
Cool Math Games which is actually a 9

Business Uniform for a corporate company
porno a must have fashion meant for summer time time

Self Edge Inspired Jean Hangers from Ikea
porno because the weight of the straps makes it hang upside down

Get A Happy Smile At Ottawa Cosmetic Dentistry
Porno is now open to any consumer who wishes to establish an account

Sarkozy in LBD at the G8 Summit
porno a full color poster
Ballet Student Showcase has all the right moves
VIDEO PORNO XXX But it is a worthy r

Teresa Giudice remains friends with Kim D after infamous fashion show
Wedding Dresses but also thicker super long style and also elegant shawl style scarves

San Francisco Club Fashion Examiner
PORNO add 5 inches to that number and that is your bra size

Slouchy and Edgy Jimmy Choo Odetta Bag
Free Games but by the fifth round

Emages Design launches collection in Chicago
Kostenlose Pornos von It all good

Up Cake That Is Okay For Most Diabetics
PORNO FRANCAIS How to Have Style like Jackie O

Help starting a business casual wardrobe w
free porno G That wasn't my basis

Lindsay Lohan Determined to Nail Elizabeth Taylor Role
Darmowe Porno wrote in the newspaper Le Pre Duchesne that she was
བསྟོད།8

抱歉,评论已关闭!