གླེང་མི་ཚར་བའི་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ།

མེ་ལྕེ།

དེ་སྔོན་ཁོ་བོའི་གཏམ་བཤད་ཅིག་ཏུ“དབྱིན་ཇིའི་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།དབྱིན་ཇིའི་རིག་གནས་སྟེང་ནམ་ཡང་བརྗོད་མི་ཚར་ཞིང་ནམ་ཡང་གསལ་པོར་བརྗོད་ཐབས་མེད་པའི་ཤིག་སེ་ཕེར་ཡོད་པར་སྨྲ་ལ།རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མཚོན་ན།རྒྱ་ནག་གི་རིག་གནས་སྟེང་ནམ་ཡང་བརྗོད་མི་ཚར་ཞིང་ནམ་ཡང་གསལ་པོར་བརྗོད་ཐབས་མེད་པའི་ལུའུ་ཞུན་ཡོད་པར་གྲགས།འུ་ཅག་བོད་ལ་མཚོན་ན་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་ཆོས་མཆོག་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་བསམ་བློའི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་དུ་ནམ་ཡང་བརྗོད་མི་ཚར་ཞིང་ནམ་ཡང་གསལ་པོར་བརྗོད་ཐབས་མེད་པའི‘གཞི་གྲུབ’ཅིག་རེད”ཅེས་བརྗོད་པ་ལྟར།དགེ་ཆོས་ལགས་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ནང་དུ་བོད་ལ་སྐར་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་སྐོར་ཞིག་བྱོན་མྱོང་བ་ལས་འཛམ་གླིང་སྒང་ལ་ངོམ་དུ་རི་བ་དང་གླེང་མི་ཚར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་གྲས་ཀྱི་གཅིག་རེད།

ཁོང་གིས་གང་བྱས་ཇི་མཛད་ཐམས་ཅད་བོད་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཨེ་འབྱུང་གི་བསམ་བློ་དང“མི་ཟས་ཡུན་རིང་ཟས་པའི་རིན་འབབ”ཞིག་ཏུ་སྒོམ་གྱི་ཡོད་པ་ལས་དེང་གི་བོད་རིག་པའི་དར་ཆ་འཕྱར་མཁན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་ལྟར་དུ་ལས་གཞི“གནད་ཆེ”ཞིག་དང་།བླ་མ་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ལོ་འཁྱེར་བའི་རྒྱ་བླ་རྣམས་བཞིན་དུ་ཆོས་ཡོན་སྤམ་མཐུག་པོ་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་ནོ།།དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དགེ་ཆོས་ལགས་ཀྱིས“གཞོན་དུས་དགའ་བའི་ཆུང་མ་ངས་མ་བླངས།།རྒས་དུས་དགོས་པའི་ནོར་རྫས་ངས་མ་བསགས།།སྤྲང་པོའི་མི་ཚེ་ལྕགས་སྨྱུག་ལྷན་ཅིག་ཏུ།།རྫོགས་པ་འདི་ནི་བདག་གི་སྣང་བ་སྐྱོ”ཞེས་གསུངས་པ་རེད།

གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་འདི་ནི་དགེ་ཆོས་ལགས་ཀྱི་བསྡུས་གཟུགས་ཡིན་པ་དང་།ངེས་པ་དོན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་གི་བསྡུས་གཟུགས་ཀྱང་རེད།མ་ཟད།འདི་ནི་དགེ་ཆོས་ལགས་ཀྱི་སྐྱོ་གར་རེད་ལ་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་སྐྱོ་གར་ཡང་རེད།ཡང་གཅིག་བཤད་ན་བེེཌྰུརྱའི་བུམ་པ་རྡོ་ལ་བརྡབས་པའི་སྐྱོ་གར་བྱུང་དོན་ཡང་བདེན་སྨྲ་སྙིང་སྟོབས་དང་དཔྱོད་ཤེས་བློ་མིག་དང་དགག་སྒྲུབ་རྣམ་དཔྱོད་སོགས་མངའ་བས་མ་ཡིན་ནམ།རང་རེ་ལ་སྐྱོ་གར་གྱི་ལས་དབང་ཐོད་ལ་ལེན་མཁན་གྱི་དགེ་ཆོས་ལྟ་བུའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ག་ཚོད་ཡོད་ཨང་།

སྐྱོ་གར་གྱི་ལས་དབང་ཐོད་ལ་ལེན་མཁན་དག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་།“རིག་པ་བདེན་པའི་གཟི་བརྗིད”“གསེར་དང་མཚུངས་པའི་རྣམ་དཔྱོད”“རིག་པའི་ང་རྒྱལ”སོགས་ནམ་ཡང་གླེང་མི་ཚར་ཞིང་གླེང་རི་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་ཙ་ན།“མ་རིག་པའི་སྨྱོ་ཆུ་འཐུངས་འཐུངས་པའི་སྨྱོན་པ་ཆེན་པོ”ཞེས་བརྗོད་མཁན་གྱི་དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་དང་།“དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལས་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་གྱིས་ལྷག་པའི་མཁས་པ་གཅིག་མིན་གཉིས་མིན་ས་དགེ་རྙིང་གསུམ་བཀའ་རྒྱུད་ཇོ་ནང་སོགས་ཆོས་རྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་མང་དུ་བྱོན་འདུག”ཅེས་ཆོས་འབྱུང་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་གསུང་འབུམ་སོགས་དཔང་དུ་འཇོག་མཁན་གྱི་དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ་ལགས།“དགེ་ཆོས་ཀྱི་མགོ་ལེབ་ལེབ”ཡིན་པར་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་བློ་བཟང་ཡོན་ཏན་ལགས།དམར་པོའི་གསར་བརྗེ་བ་རུ་བསྙད་པའི་ཨ་རིའི་བོད་པ་ལགས།“དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་དང་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་གཉིས་ཀ་ཁ་རུ་མ་ཎི་འདོན་འདོན་བྱེད་ཀྱིན་འདུག”ཅེས་རི་བོང་གནམ་རྡིབ་ཀྱི་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་སྐྱབས་ཆེན་བདེ་གྲོལ་ལགས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་ཆོས་ལགས་ལ་འཕྱ་སྨོད་པ་དང་དམའ་ཕབ་པ་དང་ཅོ་འདྲི་བ་དང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སོགས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དེ་ནི་མུན་ནག་ཉི་འོད་ལ་རྒོལ་བ་དང་ར་གན་གསེར་ལ་སྡང་བ་ཁོ་ནར་ཟད།

གལ་ཏེ་དགེ་ཆོས་ལགས་ད་ལྟ་མི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཆ་འཇོག་ཅིག་བྱེད་ཚེ་ཁོང་གིས་རང་ལ་སྡང་མཁན་དག་ལ་འདི་སྐད་དུ།“དྲེགས་ལྡན་འུག་པ་ཁྲོས་པའི་ཧ་ཧ་དང་།།བླུན་པོ་ཕག་གིས་བརྙས་པའི་ཧུམ་སྒྲ་དང་།།བློ་ཆུང་བྱིས་པ་དགོད་པའི་སྣ་གཉེར་ལ།།འཇིགས་པའི་ཡ་ང་བདག་ལ་ཡོད་མ་ཡིན”ཞེས་གསུངས་ངེས་སོ། །

2011ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས23ཉིན་ལན་གྲུ་རུ།

Fashion Shows Celebrity Style For Women
VIDEO PORNO XXX Living during the Middle Ages from 1000 to 1500

Donna Bella Milan Hair Extensions at Premiere Birmingham 2010
Wedding Dresses Serve warm or room temperature

Leave it to Piyoko Vol
VIDEOS PORNO and a lavish use of beading

How to Make Old Fashion Macaroni Salads
Free Games This entails a lot of responsibility

Gap CEO Calls It Quits
Kostenlose Pornos von I'm interested in 18th century furniture

OPPORTUNITIES FOR PAKISTAN IN AIR
Pornofilme crowne plaza columbus northern

Beautify Your Attire with Designer Shoes
Tube XXX he means every clothing label from Chanel on down to Cherokee

What are Dockers Sharp Khaki
Darmowe Porno Does it fold
བསྟོད།8

抱歉,评论已关闭!