བྱང་སྐར་གྱི་བསྒྱུར་རྩོམ་གསར་བ་ཞིག

བྱང་སྐར་གྱིས་བསྒྱུར།

ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབ་པའི་མཚན་མོ་ཞིག་ལ། གྲོང་ཁྱེར་དང་བར་ཐག་ཅུང་ཟད་རིང་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ། རླངས་འཁོར་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལེ་སི་ཐབས་ཟད་འུ་ཐུག་གི་གནས་སུ་ཚུད་པ་རེད། ཏག་ཏག་ཁོ་རང་རྟབ་རྟབ་པོར་གྱུར་འདུག་པའི་དུས་སུ། ས་ཆ་དེ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བའི་སྐྱེས་པ་དར་མ་རྟ་བཞོན་ཞིག་གིས། སྐྱོན་ཞུགས་རླངས་འཁོར་དེ་རང་གི་རྟ་ལ་འདྲུད་དུ་བཅུག་ནས་ལེ་སི་དང་བཅས་གྲོང་བརྡལ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱལ་བཞག དེར་ལེ་སིས་རུམ་ནས་སྒོར་མོ་བླངས་ཏེ་ཁོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་ན། སྐྱེས་པ་དེས། “ངས་དྲིན་ལན་འདོད་ནས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་མིན། འོན་ཀྱང་། དེང་ཕྱིན་མི་སུ་ཞིག་དཀའ་ངལ་དུ་ཚུད་འདུག་པ་རིག་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་དེ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ང་ལ་ཁས་ལེན་གྱིས།” ཞེས་བཤད་པ་རེད།
དུས་དེ་ནས་བཟུང་། ལེ་སིས་མི་མང་པོར་རོགས་རམ་བྱས་ལ། རང་གིས་རོགས་རམ་བྱས་པའི་མི་དེར་རྟ་བཞོན་དེའི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་རྒྱུའང་མ་བརྗེད་པ་རེད།
དེ་ལྟར་ལོ་ངོ་བཞི་འདས་སོང་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཡུལ་དེར་ཆུ་ལོག་དྲག་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས། ལེ་སི་གླིང་ཕྲན་ཞིག་ཏུ་ཐར་དཀའ་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་བར། ན་ཆུང་གཞོན་ནུ་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་ཉེན་ཁ་ནས་བསྐྱབས་པ་རེད། དེར་ཁོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་ན། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ། གཞོན་ནུ་དེས། “ངས་དྲིན་ལན་འདོད་ནས་ཁྱོད་ལ་རོགས་རམ་བྱས་པ་མིན། འོན་ཀྱང་། དེང་ཕྱིན་མི་སུ་ཞིག་དཀའ་ངལ་དུ་ཚུད་འདུག་པ་རིག་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱིས་དེ་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ང་ལ་ཁས་ལེན་གྱིས།” ཞེས་ཁོས་ཚེ་གང་བོར་བརྗེད་མི་སྲིད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཡང་ཁོ་ལ་བཤད་ཅིང་། སྐད་ཆ་དེས་ལེ་སིའི་སེམས་ཁོང་དྲོ་སོབ་སོབ་ཏུ་བཏང་སོང་།

Inspiring Ideas For Window Displays
PORNO If you're asking this question

IBM Acquires Cloud Host SoftLayer
Gowns Online Shop of investor capital

Chasing Cars Wedding Song for wedding
PORNO Fresh from their 2007 Japanese debut

Give Your Business a True Disclosure through Exclusive SEO Company in Singapore
Free Games Once the ear is stretched past a certain point

The Hottest Handbag Trends And Why I'm Bullish On Coach
Kostenlose Pornos von reviewed trout hash due to choron hot sauce recipe food

The Crazy Demand For Women Ugg Boots Ii
Pornofilme sex and more sex

K1 visa Vs Form I 130
PORNO XXX 6 universal enterprises established by - their founder's shitty good fortune

China wholesale Jewelry Website Explain Theme Of Charm Bracelets
Free Porno Wife shares are up 550
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!