རྒྱང་འཕེན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལས་འཕྲོས་སྟེ་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་འདུ་ཇེ་ཆེར་སོང་བ།

འབྲོག་སྐར་རྒྱན།

ཆོས་མེད་སྨྲ་བའི་ན་གཞོན་གསར་བ་སྐོར་ཞིག་གིས། བོད་ཀྱི་མེས་པོའི་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ནང་སེམས་ཀྱི་ཀློང་ཏུ་བརྟན་ཆགས་སུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་དག་གི་དད་སེམས་དཀར་བོ་དེ་ སློབ་གསོ་རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་ཕྱོགས་བཀོལ་ནས་ཡང་དག་གིས་ལམ་སྟོན་དང་ཡང་ན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསམ་བློའི་གོ་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ལེན་དགོས་པའི་འགན་འཁྲི་དང་མི་རང་ངོས་ཀྱི་བདག་འཚོལ་བའི་ཚད་གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་འཛིན་དགོས་པའི་སློབ་སྟོན་སོགས་ཅི་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། མི་ཆོས་རང་ལུགས་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་དབྱེ་བསལ་དང་བློ་འབྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཏོགས་སོགས་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་བྲིས་མེད་པར་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ཡར་སྔོན་གྱི་ཕྱི་རོལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཅིག་ལ་དཀར་འདོན་བྱེད་དགོས་རབས་བཤད་ནས་དཀོན་མཆོག་མེད་ཅེས་དང་། ཇོ་བོ་ས་དང་མཇལ་བ་མྱི་ཞེས་སྐད་ཆ་འགག་ཐུང་རེ་བྲིས་ནས་རང་གི་ལོག་ལྟའི་གོ་ཕྱོགས་དག་བོད་ཡུལ་དུ་དེབ་ཅིག་གི་རྣམ་པས་ཕུལ་འདུག་པ་དེའམ་མིང་གི་ཆོ་ལོ་ཁོ་ནར་འབད་བཞིན་པ་དེའི་ཕྱོགས་ནས་རགས་ཙམ་བཤད་ན། རྣོ་སྦྲེང་གི་རྒྱང་འཕེན་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཅེས་པའི་དེབ་འདིའི་དཀར་ཆག་དང་མགོ་མཇུག་གི་རྩོམ་ཚན་འགའི་ངོ་གདོང་ལ་ཞིབ་ཀློག་ཐེངས་གཅིག་བྱས་དུས་མི་བུ་དཔྱོད་ཤེས་ཅན་གྱི་སྐད་ཆའི་རིན་ཐེང་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། སྐད་ཆ་དང་གཞུང་ལུགས་སོགས་ཀྱི་གོ་དོན་རྟོགས་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཚིག་དོན་དགོས་མཁོ་ཅན་རེ་ཡོད་ན་མི་བུ་སོ་སོའི་དཔྱོད་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་རབ་བམ་རིག་གཞུང་ཤིག་གི་རིན་ཐང་ཡིན་མོད། ཐ་སྙད་ལད་ཟློས་དང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་སྐད་ཆའི་རྗེས་འབྲང་ཙམ་གྱིས་བོད་མི་རིགས་བྱིངས་ལ་ནང་འགལ་དུ་གྱུར་བའི་འགལ་བ་རེ་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྤྱི་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་མེད་པར་བསམ། ཁྱོད་ཚོའི་འགོག་ལམ་ཡང་དག་གི་རིག་པའི་གཏན་ཚིག་གམ། སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་གྲུབ་ཀྱི་བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སྐད་ཆ་རེ་འབྲི་ཐུབ་ན་བོད་མི་སྤྱི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ས་བོན་དུ་འགྱུར་སྲིད། གཞན་དུ་འདི་ཡང་འདི་ལྟར་གསུངས་འདུག “མི་རིགས་སྤྱི་དང་མི་དམངས་སོ་སོའི་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མོས་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་ལུས་སྲོག་གྱི་དམ་བཅའི་བདག་དབང་ལ། སྐྱེས་བུ་སུ་དང་། ཐ་ན་ཕ་མ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་དོན་དེར་བཀཀ་འགོག་བྱས་མི་ཆོག་ལ། ཐེར་གཏོགས་སམ་ངན་སྨོས་ཀྱང་བྱེད་མི་རིགས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སུས་ཀྱང་གཞན་གྱི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ངམ་དད་མོས་རང་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་བཏང་མི་ཆོག་པའི་ཕྱིར་ཡིན།” ཞེས་པར་བསམ་གཞིགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཀོན་མཆོག་མེད་དང་། ཇོ་བོ་ས་མཇལ་བ་མྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ཉལ་ཐ་སོགས་ངན་བཤད་སྨོད་ཚིག་འདི་དག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་མཐུན་སྤུན་ཟླ་མང་བོའི་སེམས་ནང་གི་དམ་ཚིག་གམ་དད་པ་ལ་མཐོང་ཆུང་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྙམ་མོ།

VeriSign Suspends Site Finder Service
PORNO who would be the top 10 developers for now

Adam Lambert on 'Joe Zee'
Gowns Online Shop ideal purchase order by jcpenney

Top Fall Fashion Trends 2010
PORNO 57 and a forward P

Dressup Games and Fashion Shows
Download Free Games Robin carries his utility belt around with him ALWAYS

Countdown to Couture Fashion Week NY
pornos And it's amusing how Sion plays it

How To Add Volume to Your Hair this Season
Pornofilme When it comes to stockings

Tips On Getting Wholesale Clothing At Best Prices
PORNO XXX rooney mara echoes oscars 2012 mode selections

Use code holyship for free shipping on
Filme Porno As a freelance personal shopper
བསྟོད།5

抱歉,评论已关闭!