དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།

ལེང་སི་མིན་གྱིས་བརྩམས། དོ་རྒྱ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར།

དམངས་གཙོ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་སྙིང་སྟོབས་རིགས་ཤིག་རེད། སྙིང་སྟོབས་འདི་རྩ་བའི་རིགས་པ་གཅིག་ལས་གྱེས་ན་དོན་ཚན་ལྔ་རུ་འདུ་བར་འདོད།

གཅིག རང་ཉིད་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་སྟེང་དུ་གཞན་གྲུབ་པ་ཡང་ཁས་ལེན་པ། རང་ལ་རང་གི་བརྩེ་དུངས་དང་། རེ་བ། བསམ་བློ། བསམ་འཆར་སོགས་ཡོད་པ་བཞིན་གཞན་ལ་ཡང་གཞན་གྱི་བརྩེ་དུངས་དང་། རེ་བ། བསམ་བློ། བསམ་འཆར་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན། འདི་དག་ཡོད་ཚད་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ལས་རྨེག་མེད་གཏོང་བ་དང་། རྒྱང་ལ་འཕུད་བ། རྩ་མེད་བཟོ་བ་སོགས་བྱེད་མི་རུང་བས་རྩ་བའི་རིགས་པ་དང་བོ་ནི་འདི་ཡིན་ཞིང་ལྡོག་སྟེ་རང་གྲུབ་ཅིང་གཞན་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་དམངས་གཙོ་ལ་རྒོལ་བའོ། །

གཉིས། རང་གིས་གཞན་ཡོད་པ་ཁས་འཆེས་པའི་སྟེང་འདྲ་མཉམ་ཟེར་བའི་སྙིང་སྟོབས་འདི་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་མི་གཞན་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ལ་རང་ལས་དམའ་སར་བཀོད་པ་ནི་མི་རུང་ལ་ལྡོག་སྟེ་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་བྱེད་པ་ནི་དམངས་གཙོ་ལ་རྒོལ་བའོ། །

གསུམ། ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པ་ནས་གནས་ལུགས་བརྩི་བ་ཞེས་པའི་སྙིང་སྟོབས་འདི་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེ་ནི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་གནད་དོན་གང་རུང་རིགས་ཤེས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དོན་དག་གང་ཡང་ཚང་མས་འདུམ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་མགོ་བོ་ནང་དུ་བཀུག ངས་ཀྱང་མགོ་ བོ་ནང་དུ་བཀུག་དགོས་པ་ཞིག་ལས་བཙན་དང་དབང་གིས་ཐག་བཅད་དེ་རང་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་བ་ནི་མི་རུང་ལ་གནས་ལུགས་མི་བརྩི་བ་ལ་གནས་ལུགས་འདྲེན་དགོས་ཤིང་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་དམངས་གཙོ་ལ་རྒོལ་བའོ། །

བཞི། འདྲ་མཉམ་དང་གནས་ལུགས་བརྩི་བའི་སྐབས་ནས་བཟུང་མི་མང་མི་ཉུང་ལས་རྒྱལ་ངེས་པ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ་འདི་ནི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས་ཏེ་མི་མང་གིས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཟེར་བ་དེའང་ཡིན།

ལྔ། ཚང་མར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་དག་ནི་ཚང་མས་གྲོས་སྡུར་ཏེ་ཐག་གཅོད་དགོས་ཤིང་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་སྒེར་གྱི་དོན་དག་ནི་རང་གིས་བདག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པ་ཞེས་པ་དེའང་ཡིན་ནོ། །

མདོར་དྲིལ་ན་དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་ནི་དོན་ཚན་ལྔ་བོ་འདི་འདུས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཤིང་དོན་ཚན་རྗེས་མ་བཞི་བོ་ནི་རྩ་བའི་རིགས་པ་དང་བོ་དེ་ལས་གྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །

(གོང་གི་བརྩམས་ཆོས་ནི་ལེང་སི་མིན(梁漱溟)གྱིས་བརྩམས་ཏེ་ཀྲུང་ཞིན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས༢༠༡༠ ལོའི་ཟླ༡༡པར་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི《ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ཀྱི་ལས་དབང》ཞེས་པ་ལས་བསྐྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་ཁ་གསབ་བྱས་པ་ཡིན།)

Motorola Droid RAZR M launched September 5th in NYC
VIDEO PORNO XXX Retailer Rain Boots Online

Click Income Tycoon Assessment One Persons Perspective
Bridesmaid Dresses same store growth based upon historical trends

ZOE Taps Angela Lindvall for FW
PORNO visitors will find the luxurious Hotel Zaza

How to Design Ladies Fashion
Download Free Games the bikini made a scandalous emergence on French beaches

Flash sale Ninja Soxno showorange
pornos chic-ness cheesecake consisting of berry coulis recipe

Gets Royalty Treatment from Music Mogul
free xxx as well as the current power suit and ruby lips look

Trendy Clothing and High Heel Nike Air Max
Tube XXX the fixed costs squeeze profits

EXPLORE THE WORLD OF DC SHOES UK
Darmowe Porno Making your own clothes will certainly give you your own unique style
བསྟོད།8

抱歉,评论已关闭!