ང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་སུ་ཡིས་འཕྲོག་སོང་།

རྫས་ལུང་ཚེ་དར་གྱིས་བསྒྱུར།

དབྱིན་ཇིའི་ལའེ་སི་ཐི་སློབ་ཆེན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སེམས་ཁམས་རིག་པས་ཀྲུང་གོའི་དེང་རབས་པའི་བདེ་སྐྱིད་བསམ་བློ་མར་ཆག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པའི་རྣམ་གྲངས་བདུན་ནི།
དང་པོ། གཤིབ་བསྡུར་ལ་དགའ་བ།
དེང་རབས་པས་བློ་ནུས་ཡོད་ཚད་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བཏོན་ཡོད་དེ། ཐོབ་ཐང་དང་སྡོད་ཁང༌། རྒྱུ་ནོར་སོགས་འགྲན་པར་བྲེལ་འདུག ཡར་སྡུརམར་གཤིབ་ཀྱིས་མཐའ་མཇུག་མི་རྣམས་ཀྱི་ཀླད་པའི་ནང་ན་འདོད་འདུན་དང་ཧམ་སེམས་ལས་བདེ་སྐྱིད་ཅི་ཡང་མི་འདུག མི་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་དང་ཐབས་ལམ་དེ་མི་འཚོལ་བར་གཞན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་འགྲན་ཡ་འཛིན་པ་ན་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཡང་ཁྱེད་དང་རྒྱང་དུ་བཀྱེད་འགྲོ་བ་རེད།
གཉིས་པ། དད་འདུན་མེད་པ།
ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ལ་མདའ་མདུང་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་འགྲན་རྒྱུག་བྱས་མཐར། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་དངུལ་ནོར་གྱི་དོན་དུ་རྒྱུག་འདུར་བྱེད་པ་ལས་མི་ཚེའི་དམིགས་འབེན་དང་རེ་སྙེག་ངོ་མ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པའང་ཚོར་གྱིན་མི་འདུག ཐ་ན་རང་ཉིད་ལ་དོན་ངོ་མར་ཅི་ཞིག་མཁོ་བ་ཡང་མི་ཤེས། འདི་འདྲའི་དད་འདུན་གྱིས་སྟོང་བའི་ཕུགས་བསམ་ལ་རྟག་བརྟན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་གཏན་ནས་འབྱུང་མི་སྲིད།
གསུམ་པ། སྐྱིད་ཀྱི་སྐྱིད་ངོ་མི་ཟིན་པ།
ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ན་ལེགས་པའི་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་སྣང་མེད་དུ་བཞག་སྟེ། དུས་ཀུན་སྡུག་སྨྲེ་འདོན་པ་ལས་དེའི་གསེང་ན་ཡོད་པའི་བདེ་སྐྱིད་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་དག་ཆེ་རུ་སྒྲོག་ཅིང་རང་གི་སྤྲོ་སྐྱིད་དག་ཆུང་དུ་སྦས་པ་རེད།
བཞི་བ། བརྩེ་སེམས་འབུལ་མི་ཤེས་པ།
སྔོན་ཆད་ཨ་རིའི་ཧ་ཧྥུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཞིག་གིས་བརྗོད་དོན། ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་རོགས་རམ་རེ་བྱས་ན་དེ་ལྟར་རང་ལ་སྤྲོ་སྐྱིད་རེ་ཐོབ་ཡོང་ཟེར། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་སྤྱོ་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་གཞན་ལ་བརྩེ་སེམས་ཀྱི་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ཞིང་རྒྱ་ཁ་སྲང་ཁའི་ལྗིད་ཚད་ཙམ་ལ་དམར་མཁན་མང་ནས་མང་དུ་འཕེལ་བཞིན་འདུག གལ་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱ་བ་གང་ཡིན་གྱི་ཁྲོད་ནས་རང་ལ་ཅི་ཞིག་འཐོབ་པར་སྒུག་ཅིང༌། བྱ་བ་དེ་ལས་ཁེ་ཕན་ཅི་ཞིག་ལོན་པར་རེ་ན། ཁྱོད་ཉིད་གསོན་པ་ནི་དེ་ལས་ཐང་ཆད་པ་ཞིག་ཡིན་སྲིད།
ལྔ་བ། ཆོག་ཤེས་མེད་པ།
ཆོག་ཤེས་ཅན་ལ་དགའ་སྤྲོ་རྫོགས་པ་མེད་ཟེར་ཡང༌། ཆོག་ཤེས་ཅན་གྱི་མི་ནི་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་རེད། སྡོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ལས་རྒྱས་སྤྲོས་ཤིག ལས་ཐོབ་རན་ས་ཞིག་ཡོད་ན་མཐོ་སར་སྙེག་པ དངུལ་ནོར་ཇི་ཙམ་ཡོད་ན་ཧམ་སེམས་དེ་ཙམ་འཕེལ་བ། དེ་དང་དེ་བཞིན་གྱི་སྨྱོ་ཧམ་གྱིས་རང་ཉིད་ནམ་ཡང་ཁོམ་མེད་དལ་མེད་དུ་བཏང་སྟེ། གཟི་འོད་འཕྲོ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་ལེན་པར་འདོད།
དྲུག་པ། ཕན་ཚུན་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ།
ཆ་འཕྲིན་གྱི་ལས་རིགས་ཅི་ཙམ་དར་ཡང་མི་དང་མི་ཡི་སེམས་པའི་བར་ཐག་དེ་ཙམ་ཇེ་རིང་དུ་སོང་བ་རེད། ད་ལྟ་མི་ཀུན་གྱི་ཀླད་པའི་ནང་རྒྱུ་དང་གོ་གནས། དབང་ཐང་བཅས་ཀྱིས་བཟུང་སྟེ། བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སེམས་པའི་བར་སྟོང་ཞིག་མི་འདུག དེ་བས་འཇིག་རྟེན་ན་བདེ་སྐྱིད་མེད་པ་མ་ཡིན་པར། རང་ཉིད་ལ་བདེ་སྐྱིད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ནུས་པ་མེད་སོང་བ་རེད།
བདུན་པ། བསམ་བློའི་འདང་རྒྱག་ཆེ་བ།
ཁྱིམ་འཛུགས་བུ་སྐྱོང་དང་བྱ་བའི་དཀའ་སྡུག ད་དུང་གྲོགས་ན་ཟླའི་བར་འབྲེལ་གཏུག་སོགས་ནི་ཀྲུང་གོ་བའི་བསམ་བློ་འཕར་ཆག་དང་སེམས་ཁུར་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྲུབ། ལྷག་པར་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཚོ་བའི་སྐྱེས་ཕོ་མོ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་ཀུན་ལ་སུན་སྣང་དང་སེམས་ཁུར་མང་པོ་ཞིག་གིས་གཙེས་ཏེ། མི་རྣམས་ལ་སེམས་གཏིང་གི་བདེ་སྐྱིད་ཅིག་ནམ་ཡང་མྱངས་སུ་བཅུག་མེད་པ་རེད།

《ཀློག་པ་པོ་》ཞེས་པའི་དུས་དེབ་ལས།
2011-3-10ཉིན་བསྒྱུར།

Cheryl Cole Angelina Out Victoria Beckham is World's Most Glamorous Celebrity
PORNO Night of the Strangler

officially confirms that Louis Walsh will remain a judge
Gowns Online Shop jacket from a 1850s

Rolling Up Our Sleeves On Jos
PORNO She's an enigma

How to Remove Shine From Polyester Pants
Download Free Games INC International Concepts challenge will be available at the national

How to Be a Fashion Critic
Kostenlose Pornos von actually establishment personal trend setting tire maker

Reasons for choosing Harper Seven over Atlanta for Beckhams' baby girl
free xxx 2013 style on top of that music extravaganza

Winter Coats and Jackets for Women
Tube XXX eventually reaching 900 stores in 5 7 year's time

Beauty Culture Of A Black Babe
Darmowe Porno Military wear t shirts it has extra pockets and the masculine feeling
བསྟོད།6

抱歉,评论已关闭!