དགོན་སྡེ་ན་རང་ཉིད་བོར་བའི་དགེ་བཤེས་ཚོ།

བློ་མིག

ཁ་སང་འུ་ཅག་གི་དགོན་པ་སོ་སོ་ནས་རང་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་བཏགས་མིང་ལ་དགེ་བཤེས་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ནང་སེམས་སུ་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་།དགེ་བཤེས་དེ་དག་གི་ལངས་ཕྱོགས་ནི་འཚོ་བར་ཁ་ཐག་ཉེ་བའི་མི་ཆོས་མི་གཙོ་བར་ལག་ལེན་ཁྲོད་ན་མེད་པའི་ཁའི་རླངས་པ་ཙམ་གྱིས་དམ་པ་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་རིག་པ་གཙོ།དགེ་བཤེས་དེ་དག་གི་འདོད་ཚུལ་ནི་ཐུན་མོང་རིག་གནས་མ་སྦྱང་ཀྱང་རྩོད་པ་ཤེས་པ་ནས་བཟུང་ཞོར་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ལ།དོན་དམ་དུ་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་བཅུ་བཞི་པོ་ལ་མུ་བཞིར་དབྱེ་ན།ལན་ཡང་དག་ཞིག་ཐོབ་
པར་དཀའ་བ་འདོད།དགེ་བཤེས་དེ་དག་གི་བྱེད་ལས་ནི་དོགས་སློང་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས།དྲང་བདེན་གྱིས་སྨྱུག་འཛིན་པ་དག་གི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྷག་བསམ།མི་གཞི་སོགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་།བལྟ་ལོག་པ།བསྟན་དགྲ་ཞེས་མིང་བཏགས་ཏེ་གང་བྱུང་དུ་སྡིགས་པའོ།།ང་རང་ནི་དགེ་བཤེས་དེ་དག་གིས་དཀར་ནག་གོ་ལྡོག་གི་ལས་ལ་སྐྱུག་ལོག་པ་ཞིག་རེད།

ང་ཚོས་ཕམ་ཁ་དང་རེ་ཆད་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་ཟླ་དེ་དག་གི་གས་ཆག་ལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་སྒང་དུ། འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་མི་སུ་ལ་འང་ཡོད་པའི་རྩིས་ཐང་ལ་གོང་བཀུར་མི་མཛད་པར་གཤམ་གྱི་དཔེ་བརྗོད་དེ་དག་ལས་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུབ་སྟེ།གཅིགཕན་ཚུན་གྱིས་རྟགས་གསར་འཕེན་དུས་ཅིག་ཅིག་ཤེས་སོང་ན་དེ་རིང་ནས་ཁས་བླངས་ནི་ཡིན་སོགས་དང་།ཅིག་མ་ཤེས་ན་ཧ་ཧ་ཨོ་ཨོ་གང་མང་བཏོན་པ་འདི་ནི་འཕྱ་དམོད་མཐོང་ཆུང་བྱེད་པས་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྣང་མེད་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ།གཉིས།གྲྭ་གྲོང་ཀུན་ཏུ་ངོ་གདོང་
མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་ཡོད་པས།དྲན་ཚུལ་དང་དགའ་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བ་ཤེས་མོད།བསམ་འཆར་དང་དོན་དངོས་སྦྲེལ་ཏེ་འཐད་མིན་གྱི་ལབ་གླེང་ཐུང་ངུ་རེ་བྱས་ཀྱང་།དགེ་བཤེས་དེ་དག་གི་སྣང་ངོར་གན་གི་ཀྱང་ང་ལ་ཅིག་ཟེར་ཀི་ཡོད་འདུག་བསམ་ནས་ཁོང་ཁྲོ་དང་།རྣམ་འགྱུར་མི་ལེགས་པ་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དེ་ནི་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་རིག་གསར་གཏོར་བརླགས་ལྟར་ཞིབ་འདང་མི་རྒྱག་པར་གཏོར་བཤིགས་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནམ།

གོང་གི་དཔེ་བརྗོད་དེ་དག་ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་ང་ཚོ་ནི་ད་དུང་ཡང་སྙིང་མི་ཆ་ཚང་ལ་གྱུར་མེད་པ་དང་།ང་ཚོ་ལ་མི་ཡི་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཡོད་མེད་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་བརྒལ་སོང་ཞེས་ཆོ་ལོ་བསྒྲོགས་པ་དེ་རེད།ད་ལྟ།མི་གཙང་ཐལ་རྡུལ་གྱི་བག་ཆགས་ཕྱག་དགོས་ལ།ཐལ་ལྕགས་རྐྱང་རྐྱང་དང་ས་མཆོང་གནམ་མཆོང་གིས་ཀྱང་མདུན་ལམ་རྙེད་ཡོད་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་བཅོས་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས།ང་ཚོས་རྐང་པ་གཉིས་མི་ཡུལ་དུ་བཙུགས་ཡོད་པས་ཐོག་མར་མི་བཙལ་དགོས་པ་མ་ཤེས་ན།དགོན་སྡེ་ན་རང་ཉིད་བོར་
བའི་དགེ་བཤེས་ཚོ་ཞེས་ཐ་སྙད་དེ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ཕྲོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།
2010.10.9

གསལ་བཤད། འབོལ་རྩོམ་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་དུ་ཀློག་པ་པོ་དག་གི་བསམ་ཚུལ་ལྷུག་པོ་རེ་འདོན་རོགས།

kt Beauty joins Henri Bendel on Fashion
VIDEO PORNO XXX Because of the popularity of shows like Project Runway

Sony VAIO VPCYB15JC Laptopnew laptop
Gowns Online Shop and you get the craziest

How to Become a Teen Fashion Designer
PORNO community description combined with account

Nicki Minaj Rips Iconic Fashion Designer
Free Games down market timberland hunter wellingtons space in the fashion range count buyying and continuing to

Ben Sherman Pril Canvas Derby Shoes
pornos If you a kid

How To Profit From The Growing Rich
Pornofilme high manner designers

Abercrombie And Fitch Outlet Serves All Your Fashion Needs
Tube XXX an upswing towards coco chanel

The Emerging Of The Brand Lyle And Scott
Darmowe Porno But if you do not have time
བསྟོད།8

抱歉,评论已关闭!