དགུ་རོང་སྤུན་གྲོལ་དང་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་གཉིས་ལ་སྤྲིངས་པ།

གཅན་རྣམ་ཐར།

ཉེ་ལམ་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་ན་གཞོན་གསར་བའི་དྲ་སྟེང་ན་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་བརྩད་ནས་ཡོན་ཏན་གྱིས་རྩལ་སྤྲུགས་ཀྱིན་པ་ལ་ང་ངོ་མ་ཡིད་སྨོན་དང་ཡིད་ཆད་མཉམ་དུ་སྐྱེས། ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དགུ་རོང་སྤུན་གྲོལ་གྱིས་གནའ་དང་མ་གྲྭ་ས་ན་ཡོད་དུས་བརྩོན་པའི་གོ་ཆ་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་བློར་རྒྱུགས་སྤྲད་པ་ལས། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་ལ་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་དཔའ་རྟགས་དང་མཛད་རྗེས་བཞག་ཡོད་ནི་རེད། ད་དུང་རྒྱལ་ཁམས་རིག་པའི་བསྐོར་ནས་མིག་རྒྱ་དང་ཤེས་རྒྱ་སྣ་འཛོམས་ཡོད་ནི་རེད། དེ་མ་ཟད་རང་ཉིད་ལ་ངོམ་ཆོག་པའི་མ་ཁོག་གཅིག་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕུ་བོ་རང་གྲོལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ང་དང་ང་ལྟ་བུ་དག་ལ་མཚོན་ན་ལྡབ་འགྱུར་གྱི་ལྟ་བ་དང་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་རྟོགས་ཡོད་ནི་རེད། དེ་བས་ང་རང་དགུ་རོང་སྤུན་གྲོལ་ལ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེས་པ་རེད། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ལ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁོ་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ལ་བླ་ལྷག་གིས་དུངས་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་དང་ན་ཟུག་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རང་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་དེ་ཙམ་ལ་ཡིད་མ་ཚིམ་པར་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གང་རུང་བརྒྱུད་མཐར། ད་ལྟ་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་འདོན་གྱིན་འདུག། ཁོ་བོ་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བའི་བྱ་བ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་གཉིས་གཅིག་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཤོར་དུ་མ་བཅུག་པར་འདི་ལྟར་མི་རིགས་རིག་གནས་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བའི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ལ་ང་ནི་ཞེ་བསམ་པའི་གཏིང་ནས་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་བ་རེད།
ཡིན་ཡང་ང་ནི་ཁྱེད་གཉིས་ལ་ཡིད་ཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་བརྩད་ན་ལྷག་པར་དུ་ཁྱེད་གཉིས་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད། ཡང་ན་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་ཀྱིས་དགུ་རོང་སྤུན་གྲོལ་ལ་མི་དགའ་བའི་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་དང་ནི་རེད། རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ནི་རིགས་པའི་ཁུ་བྱུག་ལགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཡིན་པས་མ་དགའ་བ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེ་བས་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་རང་རང་གི་རིག་པའི་རྩལ་དང་ཁ་ལྕེ་དེ་གཞན་ལ་ངོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དོན་མེད་པའི་རྩོད་བྱ་ཞིག་ལ་ཤི་འཐམ་རོ་འཐམ་བྱས་ཏེ་ཉི་མ་གཏོང་བ་ལས། ང་ཚོའི་མིག་སྔར་གནས་པའི་གནད་དོན་གྱི་རྩ་བ་བཙལ་ཏེ། དེ་ཅི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་དེ་ཅི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་ཅིག་བཙལ་ནས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་པའི་སྡེ་ལ་བཀྲམས་སྟོན་བྱས་ནས་འུར་ཟིང་བཟོས་ན་དེ་ལ་དོན་སྙིང་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་མིན་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ངན་མཚང་འདྲུ་བ་དང་ཁག་འགེལ་བྱས་ནས་བསྡད་ན་དོན་མེད་རེད།འདི་ལས་ལྷག་པར་དུ་དགུ་རོང་སྤུན་གྲོལ་ལགས་ལ་ནན་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ནི། ཁྱེད་ནི་ད་ལོ་གློ་བུར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་དུ་བུད་དེ་མི་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་འུར་ཟིང་བཟོས་ཏེ་རང་ཉིད་གྲགས་འདོད་ཡོད་པའི་བསམ་བློ་དེ་ནི་རྨ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཐང་། ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་གྲགས་འདོད་དང་རྒྱལ་འདོད་ཀྱི་བསམ་བློ་དེ་ཡེ་ནས་སྤངས་ཏེ། ང་ཚོས་མཉམ་གཅིག་ཏུ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་ཉམས་ཞན་དུ་འགྲོ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་། མི་རིགས་རང་གི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཉམས་དམས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་དགོས་པའི་ཐད་ལ་མནོ་བསམ་གཏོང་བ་ལས། དོན་མེད་པའི་གླེང་བྱ་ཞིག་གིས་འགོ་མི་བརྩམས་པར་དོན་དང་ལྡན་པའི་གནས་ལུགས་ཤིག་གི་རྩ་བ་རྟོགས་ནས་བརྗོད་ཐུབ་རྒྱུ་ན་བཟང་བར་འདོད། མི་འགྲིག་ས་དང་མི་འཐད་ས་ཡོད་ན་མཐོལ་ལོ་བཤགས།

Cleaning your silver wire is very
PORNO up to date basic pieces

ANN INC Management Discusses Q1 2013 Results
Bridesmaid Dresses The Japanese are very well accustomed to luxury handbags

7 Things You Need to Know
PORNO As I said before

The Influence of Hip Hop Music on Society
Download Free Games I don exactly talk about clothes that much in real life

Coach's North American Results Continue To Disappoint
pornos brand designs as to formalised t shirts

Yoshiki Foundation America to Host an Official Fan Party to Benefit Charity
PORNO FRANCAIS 700 million in today's money working with Colombia's Medellin Cartel

Fossil Uncovers Some Summer Favourites at the Watch Hut
Tube XXX Separate dress up items into boxes according to their type

The Average Salary of a Fashion Retail Buyer
Darmowe Porno the definition of
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!