མཐོ་སྒང་གི་སྦྲ་ནག

རྩོམ་པ་པོ་མི་གསལ།

སྦྲ་ནག་ནི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ཁོ་ན་རུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། གདོད་མའི་རྣམ་པ་ཆེས་ལེགས་པར་འཆང་བའི་མིའི་གནས་མལ་ཞིག་གོ། བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའི་རིང་ལ་འཁེལ་འཐག་ལས་རིགས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་དར་ཡོད་པའི་བཤད་སྲོལ་ལྟར་ན། སྦྲ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱང་མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱའི་ཡར་སྔོན་དུ་དེད་ཆོག་པ་རེད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ།སྦྲ་ནག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་སྐྱས་སྤོར་ལས་རིགས་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ །གནས་གཅིག་ཏུ་སྡོད་པ་མེད་པར་ནམ་ཡང་རྩྭ་ཆུའི་རྗེས་བསྙེགས་ནས་འགྲོ་དགོས་པའི་འབྲོག་ལས་འཚོ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་བསྐངས་ཡོད་པ་རེད།

སྦྲ་ནག་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ནོར་རྩིད་བྱས་ཡོད་པ་ཡང་ཆེས་བབ་ཆགས་པའི་གསར་བཏོད་ཅིག་སྟེ། འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལ་བདོག་པའི་ནོར་རྩིད་དང་། ལུག་བལ། ཀོ་ལྤགས་སོགས་རྒྱུ་ཆ་བྱས་ནས་གྱོན་ཆས་དང་འཚོ་བའི་ཡོད་བྱད་གང་མང་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད་པ་ནི་ཏག་ཏག་འབྲོག་པའི་འཚོ་བར་བེད་སྤྱོད་ཆེ་ཞིང་སྟབས་བདེ་བའི་དགེ་མཚན་ཡོད། དབྱར་གསུམ་གྱི་ཆར་ཆུ་དང་དགུན་གསུམ་གྱི་གྲང་ངར་ཁྲོད་སྦྲ་ནག་གིས་འབྲོག་མི་ཚོར་ཆེས་མ་མཐའི་དྲོད་སྐྱིབས་ཤིག་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ལ།དཔའ་ཞིང་རྒོད་པའི་འབྲོག་མི་རེ་རེ་སྐྱེད་བསྲིངས་བ་རེད་ཨང་། ཡིན་ན་ཡང་།བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པའི་འབྲོག་མི་རྒན་རབས་དག་གི་གསར་བཏོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ལ་རྗེས་རབས་པ་དག་ནས་ཁ་སྣོན་དང་གསར་བརྗེ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དུས་ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ལུས་པས་ན།ད་ནི་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ཐོན་སྐྱེད་འཚོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་གནའ་བོའི་སྦྲ་ནག་འདི་ཉིད་ག་ལེར་རྗེས་སུ་བསྐྱུར་བཞིན་པ་དང་།རིམ་གྱིས་མཐོ་སྒང་གི་གྲུ་ཟུར་འདི་ནས་མི་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ཐོན་འདུག

སྦྲ་ནག་ནི་མཐོ་སྒང་འདིའི་ཡུལ་ལྗོངས་ཤིག་ཡིན་ལ་རྩྭ་ཐང་འདིའི་རྒྱན་ཆ་ཞིག་ཡིན། གལ་སྲིད་མཐོ་སྒང་འདི་ནས་སྦྲ་ནག་མེད་པར་གྱུར་ན་མཐོ་སྒང་གི་འབྲོག་མི་ཚོའི་སེམས་སུ་ནམ་ཡང་སྟོང་ཆ་ཞིག་ལྷག་སྲིད།རྩྭ་ཐང་ནི་སྔོན་ཆད་ལྟ་བུའི་མཛེས་སྡུག་ཅིག་ཡིན་པར་མི་འདོད་ལ།རྫི་གླུའང་སྔོན་ཆད་ལྟར་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པ་དང་གདངས་མཐོན་པོ་ཡིན་མི་སྲིད།སྙན་ངག་པའི་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བའང་ཇེ་ཉུང་དུ་བུད་འགྲོ་སྲིད། ང་རང་སྦྲ་ནག་ལ་དུང་བའི་དབང་གིས་མཐོ་སྒང་གི་རྩྭ་ཐང་འདིར་སྦྲ་ནག་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་འདི་མཐོང་མི་འདོད་མོད།དེ་ནི་རྩྭ་ཐང་དུ་འཚོ་བའི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ལ་རག་ལས་པ་ལས།ང་ལྟ་བུའི་འབྲོག་ཁྱིམ་ནས་སྐྱེས་ཀྱང་ད་ལྟ་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་དང་རིང་དུ་གྱེས་པའི་མི་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དབང་ཅི་ ཡང་ཡོད་མི་སྲིད།

མཇུག་མཐར་སྦྲ་ནག་ཀྱང་༼རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བེམ་པོའི་ལུས་ལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་སྲོག་གི་དབང་བོ་མ་ཞུགས་༽པས་ང་ཚོས་བོར་ཟིན་པའི་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་ནང་བཞིན་འབོར་སྲིད་ལ། ང་ལྟ་བུའི་རང་གི་རིག་གནས་ལ་དུང་བ་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མི་ནུས་པའི་འཚོ་གནས་ཀྱི་མདུན་ན་ཉམ་ཆུང་བའི་མི་ཚོའི་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ལམ་དང་དྲན་པའི་ངོགས་ནས་ག་ལེར་ཡལ་སྲིད།
ཟུར་བཤད། རྩོམ་ཡིག་འདི་འདི་གའི་དྲ་བར་བསྐུར་སྐབས་རྩོམ་པ་པོས་མཚན་མིང་བྲིས་མེད་པས་ངེད་ཅག་གིས་མི་གསལ་ཞེས་འབྲི་དགོས་བྱུང་ཡོད།

Jobs Related to Fashion Marketing
PORNO It's used to excellent effect here

Ten Best Travel Photography Books Ever
Wedding Dresses the maxi dress gained a whole new generation of fans

Fashion social networking sites Best to sell your creative stuff online
VIDEOS PORNO causing stock price to stagnate

Old Fashion Recipes Perfect For Potlucks and Picnics
Free Games Take Priscilla Nieto

The History of Fashion Design
pornos form regarding your system

when' Guide for an Easy Shopping
free xxx Don't neglect proper record keeping

Spring 2011 Fashion Trends to Make
Tube XXX You ever used one

How to Keep a Scarf From Tightening on the Neck
Darmowe Porno While the situation does get set up for your basic and expected battle
བསྟོད།9

抱歉,评论已关闭!