ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀས་ཡུལ་ཤུལ་ས་འགུལ་ལ་ཕུལ་བའི་མྱ་ངན་རྩོམ་ཡིག

ཆེད་བསྒྲིགས།

ངའི་མྱ་ངན་ཞུ་ཚིག

སྐྱེ་རྒུའི་ས་ཡོམ་གྱི་ཁྲོད་དུ་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་མི་མང་ལ་ཕུལ་བ།

འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གཉིད་ལས་སད་མ་སད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ།
སྙིང་ལ་ཟུག་པའི་འུར་སྒྲ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ།
ས་ཆེན་པོ་འདི་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་སོང་།
རིམ་པ་དྲུག་དང་གྲངས་ཆུང་དགུ་རུ་གཡོས་སོང་།

འུར་སྒྲ་དང་ཆོམ་སྒྲའི་ཀློང་ནས།
སྡོད་ཁང་བརྡིབས་སོང་ལ་ལྷ་ཁང་ཡང་འཇིག་སོང་།
ས་རྡུལ་དང་ངུ་འབོད་ཀློང་ནས།
མཆོད་རྟེན་ཉིལ་སོང་ལ་མགྲོན་ཁང་ཡང་ཞིག་སོང་།

ཕོ་མོ་དང་རྒན་གཞོན་མེད་པར།
བོད་མགོ་ནག་ཚོ་ས་གཅུར་རྡོ་གཅུར་བྱས་སོང་ལ།
ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་མེད་པར།
བོད་རྩམ་ཟན་ཚོ་དམར་པོ་ཁྲག་ལ་བསྒྲེས་སོང་།

ས་ཆེན་པོ་འདིར་སྙིང་རྗེ་ཅི་ཡང་མེད་པར།
དགོན་པའི་རྗེས་སུ་དགོན་པ་འཇིག་སོང་ལ།
གནམ་སྔོན་པོ་འདིར་མིག་ཟུང་ཅི་ཡང་མེད་པར།
གྲོང་བའི་རྗེས་སུ་གྲོང་པ་བསྣུབས་སོང་།

ཉལ་སའི་ནང་གི་རྒན་རྒོན་ཚོ་བསད་སོང་ལ།
ཉིན་ལས་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་ཚོ་བསད་སོང་།
སློབ་གྲྭའི་ནང་གི་བྱིས་པ་ཚོ་བསད་སོང་ལ།
དགོན་པའི་ནང་གི་བན་ཆུང་ཚོ་ཡང་བསད་སོང་།

སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ།
མཛེས་སྡུག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསྒྱུར་སོང་།
བལྟས་བལྟས་རིག་རིག་ལ།
ཞི་འཇགས་ཀྱི་གྲོང་བརྡལ་ཞིག་ངུ་འབོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དུ་གྱུར་སོང་།

ཡ་ང་བའི་སྲང་མདོ་རེ་རེ་ནས།
ཕ་མ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་གི་མིག་ནས་ཕ་མ་འབོད་པའི་མིག་ཆུ་ཁྲག་ཏུ་འབབ་ཅིང་།
ཡི་མུག་པའི་སྲང་བར་རེ་རེ་ནས།
བུ་ཕྲུག་ཤི་བའི་ཕ་མའི་ངག་ནས་བུ་ཕྲུག་འབོད་པའི་ངུ་ངག་སྙིང་ལ་མཛེར་ཡོང་།

བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་བརླགས་སོང་།
དོན་གྲུབ་ཀྱི་གཅེས་པའི་ལུས་པོ་བརླགས་སོང་།
ཚེ་རིང་གི་གཅེས་པའི་ཕ་མ་བརླགས་སོང་།
ཟླ་བ་ཡི་གཅེས་པའི་བུ་ཕྲུག་བརླགས་སོང་།

མདོར་ན།
བརྩེ་དུང་མཚོ་ལས་ཟབ་པ་ཐམས་ཅད་ས་འོག་ཏུ་ཚུད་སོང་།
ཞེན་ཆགས་རི་ལས་ལྕི་བ་ཡོད་ཚད་ས་འགུལ་གྱིས་ཁྱེར་སོང་།
ཤུལ་དུ་ཅི་ཡང་མ་ལྷག་པར་ས་འོག་ཏུ་ཐིམ་སོང་།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ས་ནས།
སྐྱེ་རྒུའི་མི་མང་ས་འོག་ཏུ་ཚུད་སོང་།
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་རྣ་བའི་གོ་ས་ནས།
སྐྱེ་རྒུའི་མི་མང་ས་འགུལ་གྱིས་མནན་སོང་།

དེ་རིང་།
གྲོང་ཁྱེར་ནི་གྲོང་ཁྱེར་དང་མི་འདྲ་བར་དུར་ཁྲོད་དང་འདྲ་ལ།
དེ་རིང་།
དགོན་པ་ཡང་དགོན་པ་དང་མི་འདྲ་བར་གཡུལ་ས་དང་འདྲ།

ཨུ་ཧུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ།
དེ་རིང་མ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དོང་ཞབས་སུ་ལྷུང་སོང་ལ།
ཨུ་ཧུ་སྤྱན་རས་གཟིགས།
དེ་རིང་འབངས་མགོན་མེད་སྐྱོ་གདུང་གི་དྲ་བ་རུ་ཚུད་སོང་།

དེ་རིང་གཅེས་པའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་སོང་ལ།
དེ་རིང་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་བརླགས་སོང་།
དེ་རིང་མཛའ་བའི་གཉེན་བཤེས་གྲོངས་སོང་ལ།
དེ་རིང་མིག་གི་མཆི་མ་ཡང་བསྐམས་སོང་།

ད་ནི་ཕ་མ་མེད་པའི་དྭ་ཕྲུག་དེ་ཚོར་སུས་བདག་པོ་རྒྱག་གི་རེད།
ད་ནི་བུ་ཕྲུག་མེད་པའི་རྒན་རྒོན་དེ་ཚོར་སུས་གཉོར་སྐྱོང་བྱེད་ཀི་རེད།
ད་ནི་ལས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལྷོད་ལྷོད་སྡོད་ཀྱི་ཡིན་ནམ།
ད་ནི་ལམ་ལ་ཆས་ནས་རོགས་རམ་བྱེད་མགོ་རྩོམ་གི་ཡིན།

ད་ནི་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ།
འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་དག་བདེ་བ་ཅན་ནས་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་དང་།
ད་ནི་མིག་གཉིས་མཆི་མས་གང་སྟེ།
ཤུལ་དུ་ལུས་པ་ཚོར་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བའི་རོགས་རམ་བྱེད།

ཚེས་བཅུ་དྲུག་དགོང་མོར་ཨ་རིར་བྲིས།

The Best Fashion Merchandising Schools
VIDEO PORNO XXX but nothing all that eye catching

Where Can You Go to Buy Dresses for a Formal
Prom Dresses control throughout the catalyst

H comes to Cumberland Mall
PORNO morbid side of punk

Fall Fashions for Middle Aged Women
Free Games 40 for Spring 2007

tears it up with star studded fashion musical performances
pornos mossimo material towel carrying case

What is the inspiration behind the Seiko Sportura Watches
Porno pour femme the judges keep Liz

Limited Brands Management Discusses Q3 2012 Results
Tube XXX Onassis enjoyed the neutral hue of gray mixed with beige

Stunning Virgin Media Movie Wins for Robert Pattinson and Kristen Stewart
Filme Porno Not to mention home prepared lunches are way healthier and tastier
བསྟོད།6

抱歉,评论已关闭!