དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མི་སྣའི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོ།

96663BF4-9109-4D37-AC23-D294E3E5240F
བརྙན་གཟུགས་འདིའི་ནང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་མི་ཚེར་རྣམ་འགྱུར་ཇི་འདྲ་ཞིག་བཅངས་ཡོད་པ་དང་། ཕོ་གཞོན་ཞིག་གིས་ཐབས་ཤེས་གང་འདྲ་བེད་སྤྱད་དེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལུས་ཁམས་ཆ་མ་ཚང་བར་མཛེས་རྒྱན་ལེགས་པོ་སྤྲས་ཡོད། དཔུང་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་མེད་པའི་བུ་ཞིག་གིས་ཚེ་སྲོག་གི་སྒོ་མོ་ཇི་ལྟར་འབྱེད་ཡོད། ད་དུང་གཟུགས་པོ་ཕྱེད་ཀ་ལས་མེད་པའི་བུ་ཞིག་གིས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་སྦེ་ག་མཁས་ཅན་དུ་ཆགས་པ་རེད། རིག་སྟོབས་དམའ་བའི་གྰ་ལོ་ལི་ཡྰས་ཇི་འདྲ་བྱས་ཏེ་རོལ་དབྱངས་མཁས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་མི་སྣའི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གིས་ཇི་འདྲ་བྱས་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བར་རོལ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་ཡོད།།

བསྟོད།7

དཔྱད་མཆན:

དཔྱད་མཆན 1 ཡོད། སྐུ་མགྲོན: 1 ཡོད། དྲ་བདག: 0 ཡོད།

0%བཟང་མཆན།

  • བཟང་མཆན:(0%)
  • འབྲིང་མཆན:(0%)
  • ཐ་མཆན:(0%)

དཔྱད་མཆན་གསར་བ།

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།