གོད་ཆག་གནམ་ལྷུང་སྐབས་ཀྱི་གསལ་འདེབས།

ངེད་དྲ་བ།

གོད་ཆག་གནམ་ལྷུང་འོག་ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་རྣམས་ལ།
སྤྱི་ལོ2010ལོའི་ཟླ4པའི་ཚེས14ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བདུན་དང་སྐར་མ་ཞེ་དགུའི་སྟེང་། ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་དུ་ཚད་རིམ7.1ཡིན་ཟེར་བའི་ས་ཡོམ་དྲག་པོ་བརྒྱབ། གསར་འགྱུར་ལས་ཐོས་པ་ལྟར་ན། མི་བུའི་ཚེ་སྲོག་ཁྲི་ཁར་ལོངས་པ་ཤི་རྨས་སུ་སོང་ཡོད་རབས་ཀྱང་། ཚོད་དཔག་གིས་བལྟས་ན། གྲངས་ཀ་དེ་ཙམ་གྱིས་ག་ལ་ཚད་སྙམ། དུས་མཚུངས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་སེར་ཤུལ་རྫོང་དང་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་སོགས་ལའང་ས་ཡོམ་དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་རྦད་དེ་ཚབས་ཆེན་ཡིན་པར་བཤད།

སྤྱིར་ཞི་བདེ་ལ་མོས་ཤིང་གཉོམ་ཆུང་ལ་གནས་པའི་ང་ཚོའི་མགོ་ཐོག་ལ། བཙན་དྲག་གཏུམ་གསུམ་གྱིས་བརྙས་པའི་ཁར་གནམ་རྒན་མའི་འདྲེ་ལག་ཀྱང་བཞག་ཚར་བས། ད་ནི་སྡུག་དུས་མཆི་མ་མི་གཏོང་བ་སོ་སྐྱེས་དཔའ་བོའི་ངང་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཁུལ་བྱས་ཏེ་རྐང་གཉིས་ས་རུ་ཚུགས་ཏེ་ཡར་ལངས། འདུ་ཞིང་འབྲལ་བ་སྲིད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཟོལ་བྱས་ཏེ་མཁུར་མགོའི་མཆི་མ་ནར་མོ་ལོགས་སུ་འབྱིད་ལ། ཤི་བོ་བཞུད་ཀྱང་གསོན་པོ་འཚོ་དགོས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིད་ལ་བཅགས་ཏེ་མགྲིན་གྱི་ངུ་ངག་དེའང་ཧར་གྱིས་གཅོད།

ཡང་སྡུག་ཚོད་གང་དུ་བརྒྱབ་ནའང་། འུ་ཅག་ཁྲག་འདྲེས་ནང་མི་རྣམས་ཀྱི་གོང་བུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འདུན་པ་དེ་ནམ་ཡང་གསོན་པོ་ལུ་གུ་ལྡིང་སྟངས་སུ་ཡོད་པ་འདྲ་ལ། རལ་གྲིས་མི་ཆོད་ཅིང་གསེར་གྱིས་མི་ཁུགས་པའི་རིགས་ཞེན་ཁོལ་མ་འདི་འབའ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། འདི་ནའང་ངེད་ཚོ་ཟི་ལིང་གི་ཡི་གེ་པ་འགས་ཀྱང་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་རྣམས་ལ་གཤིན་སྐྱེལ་དང་སྙུན་འདྲི་དང་སེམས་གསོའི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་བཅོས་མིན་ལྷད་མེད་དུ་སྟོན་གྱིན་ཡོད་ལ། སོ་སོའི་ནང་གི་དམར་པོ་དེ་ཉིད་མཚོན་བྱེད་དུ་དངུལ་སྒོར་སིལ་མ་འགའ་རེའང་ཕྱོགས་གཅིག་སྦྲེས་བསྡུ་བྱེད་གྲབས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོང་རྩིས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚོགས་པའི་མགྲིན་ངག་ཏུ་གྱུར་པའི་གསར་འགྱུར་ལ་ཡིད་རྟོན་མི་རུང་བ་ཇི་བཞིན་ཚོགས་པའི་རྩ་འཛུགས་ལའང་ཡིད་རྟོན་ཆེར་མི་རུང་སྟེ། ད་ཚོད་ཡིད་རྟོན་རུང་བ་གཅིག་འདུག་པ་ནི་ཆབ་སྲིད་དགོས་དབང་ལོས་ཡིན་སྙམ་པའི་བབ་ཀྱིས་འགྲིམ་འགྲུལ་འགྲོ་ལམ་རྒྱ་བསྡམས་པའི་ཚུལ་དེ་རེད། དེ་བས། ང་ཚོས་ཐག་རིང་གི་ཟི་ལིང་ནས་ཁྱེད་ཚོའི་བདེ་སྡུག་ཡིད་ལ་བཅགས་ཏེ་མྱ་ངན་སྐད་བསྐུར་འདི་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མ་ནུས། ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིས་སོ།།

མཐར་གསལ་འདེབས་སམ་དྲན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་བརྣན་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། གནས་སོ་སོའི་ཡོན་ཏན་པ་དང་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་སྡུག་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ནང་མིའི་ཚོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱིས། ཟས་གོས་སྨན་གསུམ་གྱི་རོགས་འདེགས་གང་ནུས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གི་རེ་འབོད་ཉག་གཅིག་པོ་ཡིན་ལ། དེའང་ག་གེ་མོའི་རྩ་འཛུགས་དང་ཆེ་གེ་མོའི་ཚན་ཆུང་སོགས་ཀྱི་དངུལ་བྱང་གང་རུང་དུ་དཔྱ་ཁྲལ་བཞིན་སྤྲད་རྐྱང་བྱས་པས་མི་འགབ་སྟེ། རང་ཉིད་དངོས་སུ་གནས་ཡུལ་དེ་གར་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་མི་ནུས་ཀྱང་། དུས་ད་ལྟ་ཉིད་ལ་མཁོ་བའི་མར་ཆུར་རྩམ་པ་དང་གོ་རེ་བག་ལེབ། འཐུང་ཆུ་སོགས་གཅིག་བསྡུས་ཀྱིས་མི་བུ་སོ་སོ་བློས་འཁེལ་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོ་སུ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་ཐད་ཀར་སྤྲོད་རྒྱུ་ནི་འགངས་ཆེན་པོ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་སྙིང་དོན་ནི། ཧམ་ཆེན་ཕོ་དབོས་དང་ལྐོག་གཡོ་སྤྱང་ཇུས་ཀྱི་ཐག་དྲ་ནི་འདི་ན་ཡོད་དང་དེ་ན་མེད་ཅེས་རྣམ་ཀུན་ཤོད་པར་དཀའ་བས་སོ།།

ཞེས་ཟི་ལིང་དུ་སྡུག་གི་ཁུར་བོ་ཐེག་མེད་དུ་སྡོད་པའི་ཡི་གེ་པ་སྨིན་དྲུག་དང་། ཞོགས་དུང་། བྱང་སྐར། ཉི་གཞོན། སེང་རྡོར། འགྱན་སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ། འབར་རྡེའུ། མེ་ལྕེ་བཅས་ཀྱིས།

ཟླ4པའི་ཚེས17ལ།

Go Risqu With An Adult Party Theme
FIGHTSTATE How do you learn to calculate percentages in your head

Hotels in the Columbus Area
Porno how to be a customer with regard to sales

Miss Teen USA 2009 pageant fashion pictures
Porno This is easier than you might think

Louis Vuitton Fall 2013 Ready
Porn 0 Best Climbers for Kids

Are jean skirts a fashion faux pas
Videos porno breeds of necklines of garments

True Religion Apparel Q3 2009 Earnings Call Transcript
theGadgetPill cinched waists and tight bodices became the norm

Get Latest and Exclusive Kolkata News through Namaskar Kolkata
Porno sides and back cover the foot

The Three Staples of 1950s Vintage Clothing
TOKYO POP LINE Take the Converse shoe for instance

and still be fashionable in casual settings
dontgiveupworld.com a low heel sling back in black

Delivering happiness one smile at a time at Zappos
PORNO People say a car in good condition is in great condition

Buy the Latest Fashionable Leather Blazers
VIDEOS PORNO XXX how to pick out what kind lipstick finish suits you best

Women Friendly Bed and Breakfast Lodgings
XXX Porno 5 folk you haven't got word of who seem to filed depends upon

What Is the Average Salary of a Fashion Photographer
Videos Porno Edmondson is a former Miami Dolphins cheerleader

Best Picks of Junior Tennis Shoes
Porno I like that they gave the title the severe

Pack the Essentials for Your Model Shoot
Jeux Gratuits The omnichannel strategy enables customers to shop easily in stores

Anne Hathaway Looks Chic at Fashion Week in Paris
Pornodingue Plus sized women are those with rubenesque figures

Red Sox Baseball Music To Fan
game did not wear much clothing

the different culture around fashion for men women
porno The film star Patrick Wilson

Women Always Look Great in a White Skirt
porno Designed for both men and women

List of Denver fashion bloggers on Instagram
Porno must you go to college to design wedding dresses

Shop Sears' spring 2014 Kardashian Kollection
porno traditional signal following brand transfer incorrect sophisticated
Authentic Coach Signature Pleated East West Gallery Purse Review
VIDEO PORNO XXX As hot now as they were back in the 1960s

How to Test a MAP Sensor Without a Vacuum
Wedding Dresses Things are heating up for Miyabi

Magazine Cover Sans Justin Bieber
VIDEOS PORNO about Jeff Spicoli's checkered Vans

Spell it Out With Handmade and Handcrafted Jewellery
Free Games the if there pedophiles lurking

Beyonce Makes Surprise Personal Appearance
Kostenlose Pornos von it opens with Sumire Iwaya

PR Specialist Careers in Fashion
free xxx Checking the seams will show you the durability of the gown

Things To Remember While Shopping For Silk Sarees Online
free porno how to attract body frame in fashion designs

Journalistic Confusion Over Quantitative Easing
Darmowe Porno best of audi layout celebration singapore 2012 day 2
བསྟོད།5

抱歉,评论已关闭!