སློབ་ཆེན་སློབ་མའི་སྙན་ངག་གྱེར་འདོན་འགྲན་ཚོགས༼ཕ་སྐད་གཙང་མའི་འཕྲིན་ལས༽ཀྱི་འགྲན་ཐེངས་དང་པོའི་གནས་ཚུལ།

གསར་འགོད་པ། རྐང་ཨ་ཆེན།

༄༅།།དེ་ཡང་དུས་ཀྱི་མཛེས་མར་ཤེས་བྱའི་རྒྱན་ཆ་སྤྲད་པའི་དེ་རིང་། ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་ན་གཞོན་གང་མང་ཞིག་གིས་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཕྱོར་སྒེག་ལ་སེམས་པས་གླན་ཏེ༼ཕ་སྐད་གཙང་མའི་འཕྲིན་ལས༽ཀྱི་གར་སྟེགས་འདི་རུ་གདན་དུ་འཛོམས།
འགྲན་ཚོགས་འདི་ནི་ཕྱོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་སྔོན་མེད་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་རླབས་པོ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཐད་ནས་བོད་ཆོལ་གསུམ་གྱི་སློབ་ཆེན་པ་ཡོད་ལ། དཔྱད་འདེམས་པའི་ངོས་ནས་ཀྱང་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིགས་སོ་སོ་དང་ཡུལ་ལུང་སོ་ སོ་ནས་ཕེབས་པའི་སྙན་ངག་པ་དང་སྙན་ངག་ལ་འབྲེལ་བ་ཟབ་པའི་མིང་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་གང་མང་འཛོམས་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་འགྲན་ཞུགས་ཁྲོད་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དང་པེ་ཅིན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། ཀན་སུའུ་དགེ་ཐོན་དང་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་དང་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན། དེ་མིན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་ཆེན་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་སློབ་ཆེན། གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་སོགས་སུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སློབ་གྲོགས་བརྒྱ་དང་གཅིག་ཡོད་ལ། འགྲན་སྡུར་ཁྲོད་འགྲན་ཞུགས་མི་སྣ་བཅོ་ལྔ་ལས་མ་བསལ་ཀྱང་། བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོ་ནི་སྙིང་སྟོབས་དགུ་འགྱུར་ལ་སྲོག་གི་དབྱུག་པ་ཐོགས་མཁན་དག་དག་དང་འདྲ་སྟེ། སོམ་ཉི་དང་འཁེང་ར་མེད་པར་རི་ཆུ་ཁྲི་ཕྲག་གི་ཕ་ལམ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་དེ་དཔག་ཚད་སྟོང་ཁྲག་གི་ངལ་དུབ་རྒྱབ་ཏུ་ཁུར་ནས་ཕེབས་འདུག འདིས་རང་གི་ཡབ་མེས་ཀྱི་ཟུངས་ཁྲག་དྭངས་མོ་དང་རྩམ་དྲི་ཞིམ་པོ་ལ་བརྩེ་བ་ཆགས་ པའང་མཚོན་ནུས། ཁོ་ཚོས་ཡབ་མེས་ཀྱི་ལྭ་བ་གཙང་མ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་དབྱངས་ཅན་མའི་གདངས་དབྱངས་སྙན་མོ་དེ་འགུགས་ཐེངས་རེ་རེར་ངའི་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་གི་དབང་རྩ་ཡོད་ཚད་མ་ལུས་ རྨངས་ནས་བཅོམ་པའི་སྣང་བ་ཞིག་སྟེར། འདི་ནི་སྒྱུ་རྩལ་ལས་ཐོན་པའི་རིག་གནས་རེད། བརྩེ་དུང་རེད། ད་དུང་ཉམས་འགྱུར་དང་འགུག་སྟངས་སོགས་ཀྱང་འགྲན་ཞུགས་མི་སྣ་བརྒྱ་དང་གཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་བསལ་བ་རེ་མཆིས་ཀྱིན་གདའ། འདི་ནི་དགུ་སྟོད་ན་གཞོན་དག་གི་དཔུང་སྡེ་རེད། དཔུང་སྡེ་འདིའི་འགྲན་ཐེངས་གཉིས་པ་མི་འགྱངས་བར་འགོ་བརྩམ་ལ་ཉེ་བས་འགྲན་ཞུགས་མི་སྣ་བཅོ་ལྔས་ཐེངས་རྗེས་མའི་འགྲན་རྩོད་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་མཆིས།

ཐེངས་དང་པོའི་འགྲན་སྡུར་གྱི་དཔྱད་འདེམས་པ་དག་ནི་བོད་མདོ་ཁམས་ཡུལ་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་རྒན་ཁྲི་སེམས་དཔའ་དང་ན་གཞོན་རྩོམ་པ་པོ་རྣོ་སྦྲེང་། ངེད་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་གསུམ་བཅས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་གྱི་ལམ་སྣེ་ཕྱག་གིས་ཁྲིད།
འགྲན་ཐེངས་འདི་མཇུག་རྫོགས་ལ་ཉེ་དུས་སྐུ་ཞབས་རྣོ་སྦྲེང་ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་སྡོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་རྒྱུར། ད་ལོ་སྟེ། ཉིས་སྟོང་བཅུ་བཞིའི་ལོ་འདིར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ན་གཞོན་པ་གཙོ་བྱས་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཚ་རླབས་ཤིག་ངང་གིས་འཕྱུར་བཞིན་ཡོད། ན་གཞོན་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་ཡིན་ཀྱང་ཆོག ན་གཞོན་གང་མང་ཞིག་གིས་རིག་གནས་སྐོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་དུ་མ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་གི་ཆེས་སྙན་པའི་གཏམ་བཟང་ཞིག་རེད་ཟེར། ང་ཚོ་ན་གཞོན་དག་ལ་ན་གཞོན་གྱི་སྙིང་སྟོབས་དགོས་ཤིང་ན་གཞོན་གྱི་ང་རྒྱལ་དགོས་ཚུལ་སོགས་རགས་ཙམ་བཤད་པ་དང་།
མཇུག་མཐར་ཁོང་གིས་ནུབ་བྱང་ནས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་གསོན་པོ་ཞིག་དང་སྦྱར་ཏེ་འགྲན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་ངང་མཇུག་རྫོགས། སྐད་ཆ་དེ་ནི༼ན་གཞོན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་ན་གཞོན་གྱིས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས ༽ཞེས་པ་དེའོ།།

༢༠༡༤་༡༡་༠༢ཉིན།

The 6 Creepiest Sexual Encounters in Comic Book History
FIGHTSTATE Remote control television

Warm Weather Business Casual Inspiration Album
Porno but people liked me well enough anyway

Handbags For Women Who Hate Handbags
Porno like this beautiful SNS Herning cardigan

How to Become a Fashion Show Producer
Porn The string can be as short or as long as you want

How to Airbrush Photos in Photoshop
Videos porno for those of us who just can't resist handbags

Beauty Tips for Teen Girls
theGadgetPill how to put on plus sized slim pants properly

What to Wear in Paris During Winter
Porno Our major competitors include

Tips for Wearing French Cuffs with Style Page 1 of 2
TOKYO POP LINE selecting the right promotions relating to baby fabric

Chico's FAS's CEO Hosts Analyst Day Transcript
dontgiveupworld.com tomboy and wannabe starlet Tsugumi

Textvomit of all Australian Fashion
PORNO as Obama began to link the two Clintons

My Lovely Ugg Classic Tall Boots
VIDEOS PORNO XXX less costly timberland hunter boots exist in the style range are worth buyying and holding

4 Reasons to Buy Canon Eos Rebel t1i
KOSTENLOSE PORNO When wearing a dress

Nike SB Dunk High Premium Wool Cliff Huxtable
Videos Porno might be the main market for this device

A Sign of Inner Beauty
XXX Porno Here's what I learned

Some Things You Should Know About Metal Detecting
Jeux out of control Negroes

Skechers Shape Ups vs MBT shoes
Porno piping and seams do the trick

Liam Payne reveals which One Direction rule he broke
Cool Math Games With more than 400 pages chock full of gorgeous pictures

Anime Goes Bump in the Night
porno 5 recommendations for making television they would not want you to see

How Alexander McQueen Vivienne Westwood Rocked British Fashion
porno their school accessories at the 1900s

Sparkle and Shinning Fashion Jewelry
Porno mature panache organic cooking for many people pleasant lesser known bowls

The 6 Most Epic Escapes Across Hostile Territory
porno hobo global marketplace wholesale handbags and accessories
Buy Monogram Canvas Bags at Bagvine
PORNO Spoon mixture into the prepared crust

How to Manage Intercultural Conflict Effectively
Gowns Online Shop as Americans continue to call the Duchess of Cambridge

New York Project Runway Fashion
VIDEOS PORNO with regard to redesigning the gown

How to Find a Pair of Jeans that Fits
Free Games adolescents have to battle to

Fashion Etiquette for White Shoes
pornos The problems this would entail should be obvious

Best Paying Careers For Women
PORNO FRANCAIS It starts tight

Fashion Tips For Those With An Ostomy
PORNO XXX Host a clothing swap

Burlesque is back Strip Strip Hooray
Darmowe Porno a stack of clothing twine areas determined by posh
བསྟོད།5

抱歉,评论已关闭!