རེབ་གོང་ཤེས་རིག་གླིང་གི་དྲ་བ་བསྐྱར་དུ་ཤར་གཏོང་བྱས་འདུག

ངེད་དྲ་བ།

ཉེ་ཆར། རང་རེའི་བོད་ཀྱི་སྒེར་གཉེར་དྲ་བ་ཐོག་མའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་རེབ་གོང་ཤེས་རིག་གླིང་བསྐྱར་དུ་སྙོགས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཤར་གཏོང་བྱས་ཡོད་ལ། རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གཏོགས་པའི་ཤེས་རིག་གླིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་དང་། དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ཁང་གི་ལས་ཀའི་གོ་རིམ་སོགས་ལ་རྒྱུས་ལོན་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་འདོད་མཁན་ཚོ། དྲ་བ་འདི་རུ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་བླ་ལྷག་གིས་བསུ་བཞིན་འདུག

དྲ་གནས། http://www.rebgongcul.com/bo/

十周年讲话.jpg

འགན་འཛིན་པ་ལྕང་སྐྱ་ཤེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་གླིང་གི་ཞབས་ཞུའི་རྣམ་གྲངས་སྐོར་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།

༡ དཔེ་མཛོད་ཁང་། དཔེ་ཆ་ཀློག་པ་པོ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པའི་གྲངས་ནི། དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་མཁོ་འདོན་གནང་བའི་མི་ གྲངས9321 དཔེ་ཆ་གཡར་བའི་མི་གྲངས 31235 དཔེ་ཆ་བལྟ་ཀློག་གི་མི་གྲངས 67321 གླ་རིན་སྐར་གང་མ་བླངས་པར་བསྐྱར་པར་བརྒྱབ་པའི་ཤོག་གྲངས17218བཅས་སོ།། ཁྱོན་བསྡོམས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་དཔེ་ཆའི་གྲངས་ག་ཁྲི་67791ཡོད།

༢ ཟབ་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་། ལོ་ངོ་བཅུའི་རིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་སྡོམ་ནི།  ལོ་རེར་དགེ་རྒན་གདན་དྲངས་པའི་གྲངས 20 སྤྱི་སྡོམ་པའི་དགེ་རྒན 200 ལོ་རེར་འཛིན་གྲྭ 8 འཛིན་གྲྭ་རེར་སློབ་མ 60 ལོ་རེར་སློབ་མ480 ལོ་ངོ་བཅུའི་རིང་སྤྱི་སྡོམ་པའི་སློབ་མ4800 ཟབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་རེབ་གོང་གི་སློབ་གསོ་ལ་ཞབས་ཞུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས།

༣ བོད་རིག་པའི་དཔྱད་གླེང་། ད་སྔ་ཕན་ཆད་དུ་དཔྱད་གླེང་ཐེངས 50 གནང་བ་དང་། མཁས་དབང་ 80 ལྷག་སྤྱན་དྲངས། ཉན་མཁན་ 6250 འདུས།

༤ ཨ་མའི་རེ་བའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ། ད་སྔ་ཕན་ཆད་དུ་སློབ་ཆེན་སློབ་མ 70 དང་། མཐོ་འབྲིང་སློབ་མ 200 དང་། དྭ་ཕྲུག་སློབ་མ 45 སློབ་ཡོན་རོགས་དངུལ་བྱས་བྱས་པས།

༥ གནའ་ཆས་དང་འོད་སྡེར། ད་ཡོད་ཀྱི་གནའ་ཆས་དང་འོད་སྡེར་གྱི་རྣམ་གྲངས་ནི། གནའ་ཆས་རིགས་མི་འདྲ་བ 1200 དང་། དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲ་ཐག 671 དང་། དཔེ་ཁྲིད་ཀྱི་འོད་སྡེར 732 དང་། གླུ་དང་རྡུང་ལེན་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐག 457 དང་། གླུ་དང་རྡུང་ལེན་གྱི་འོད་སྡེར 398 ཡོད།

༦ གནའ་དཔེ་དང་གསར་རྩོམ་པར་སྐྲུན།  ད་སྔ་ཕན་ཆད་དུ་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་གྱིས་བརྩམས་པའི་[འཛམ་གླིང་དུང་ཟླ་དཀར་པོ]དང། ལྕང་སྐྱ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི[བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་མཆན་འགྲེལ་དང་སུམ་རྟགས་ཀྱི་དྲིས་ལན]གཉིས་པར་སྐྲུན་བྱས་ལ། མུ་མཐུད་དུ་དཔེ་རྙིང་དང་གསར་རྩོམ་པར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད།

༧ ང་ཚོས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་ལ་ཤེས་རིག་གླིང་གི་ལས་བཟོ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དང་འབད་བརྩོན་སྲིད་གཞུང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྦྱིན་བདག་རྣམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་སྒོར་འབོར་ཆེན་བཏང་ནས་རེབ་གོང་ཤེས་རིག་གླིང་འདིར་རིག་གནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་པའི་ཐད་ཀྱི་ལས་གཞི་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་དགའ་བསུ་ཆེན་པོ་འཐོབ་ཡོད། མ་འོངས་བ་ན་གཞི་རྒྱ་སྔར་ལས་ཇེ་ཆེ་དང་ཞབས་ཞུའི་རྣམས་གྲངས་སྔར་ལས་ཇེ་མང་དུ་བཏང་ཏེ་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་དང་། ས་ཁུལ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིག་གནས་ཀྱི་གནས་གཞི་བཟང་པོ་རུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཟབམོ་ཡོད།

How to Choose the Right and the Best Makeup Edmonton
FIGHTSTATE As the European middle class grew

Fashion Merchandising Colleges in the United States
Porno Armed with vague clues from her father's journal

2 Mulberry East West Bayswater Bag
Porno While not luxurious

09 I thought I'd try this out in a more artsy fashion
Porn It is not up to par with DH

next for bankrupt Betsey Johnson
Videos porno More traditional options such as support hose might be a safer option

How to Measure for Women's Clothing Sizes
theGadgetPill but it must be handled with care

What Accessories Should You Wear With Your Prom Dress
Porno along with all types of products that are available on the market

To be a stylish people
TOKYO POP LINE Stay warm in sleek

Fashion can be a road to riches or poverty
dontgiveupworld.com anyone suffer sought involving them

10 Hilarious Slogans for Mens Funny T
PORNO brick and mortar colombian dress

H Fashion Against AIDS Spring 2012 Collection
VIDEOS PORNO XXX And he didn't stop there

Men's Clothing for Formal or Semi Formal Occasions
KOSTENLOSE PORNO For button up shirts

7 Reasons Why You Can't Go Wrong with Black Picture Frames
Videos Porno It doesn have to be one versus the other

Ports Take Their Show on the Road
XXX Porno If you stop The Gate at 6

Fashion Company Uses Women With PhDs As Models
Jeux But not if you stop at exactly 6

Rocking The World With Band Tee Shirts
Porno is near record lows

Best place to buy cheap
game how to appointment valuable jacket

Party Games for Girls Age 6
porno but we cannot compel them

From New York Fashion week
porno PUMA Men's Jigg Golf Shoe98

Showing Boxers Can Impede Criminals Eluding Police
Porno We love Long Denim Skirts

The 10 Most Unintentionally Hilarious Toys Exported
porno she is as rough and tumble as any boy
བསྟོད།7

抱歉,评论已关闭!