བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི《སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་གསར་བ》པར་བསྐྲུན་བྱས་པ།

དྲ་རྒྱ་ལས་བཏུས་པ།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པའི《སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་གསར་བ》པར་བསྐྲུན་བྱས་པ།
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་སྒྲིག་པའི《སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་གསར་བ》།

འཛམ་གླིང་ཅན་དང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་འོག་བོད་རིག་པའི་གྲགས་པ་རབ་ཏུ་འབར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་སྤྱོད་པའི་མི་ཉིན་རེ་ལས་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་དང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཚིག་མཛོད་དཔེ་སྐྲུན་གནང་བའི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེར་བརྟེན་སྐད་གསུམ་སྤྱོད་པའི་སློབ་གཉེར་བ་དག་གི་དགོས་མཁོ་བསྐང་བར། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་སྒོས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་དང་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་གསར་བ》(བོད་རྒྱ་དབྱིན)འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཚིག་མཛོད་འདི་ནི་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་རང་སྟེང་ནས་སྒོར་འབུམ5བཏང་བ་དང་། འདི་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་སྔོན་འགྲོ་ནི་གཅིག་ནས་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་དགོས་པ། གཉིས་ནས་རིན་གོང་ཐད་ནས་ཤིན་ཏུ་བདེ་དགོས་པ། གསུམ་ནས་རྩོམ་པ་པོར་ལེགས་སྐྱེས་སུ་གནང་བའི་དཔེ་ཆ2000ལས་གཞན་ལྷག་མའི་དཔེ་ཆ20000ནི་མ་འོངས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ནང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་དང་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་སོ་སོ་ནས་དཔེ་ཆ10000འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་པ་དང་། པེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཀན་སུའུ་དང་སི་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན། ཡུན་ནན་སོགས་ཞིང་ཆེན་དང་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་འགྲེམ་སྤེལ་བྱ་འགན་བཞེས། བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་འགན་བླངས། འགྲེམ་ཚོང་དང་། ལེགས་གཅེས་སུ་ཕུལ་བའི་འགྲེམ་སྤེལ་བྱ་ཐབས་སྤྱད་ཅིང་། ལེགས་གཅེས་ཕུལ་ཡུལ་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཁག་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་ཆེན། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས། ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་གླིང་། རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་སོགས་སྡེ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས་དང་། ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དང་། ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་ཆེན། ལྷ་ས་དགེ་འོས་མཐོ་རིམ་ཆེད་ཚན་སློབ་གྲྭ་སོགས་སློབ་ཆེན་ཁག་དང་། བོད་ཁུལ་གྱི་མཐོ་འབྲིང་ཡན་གྱི་སློབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་བཅས་ཡིན།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཁོང་གི་ལག་རོགས་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་།

ཚིག་མཛོད་འདིར་བསྡོམས་པས་ཐ་སྙད15327བསྡུས་ཡོད་ཅིང་། དེར་རྒྱུན་སྤྱོད་ཐ་སྙད་བདམས་པ་དང་། གསལ་འགྲེལ་ཡི་གེ་གོ་བདེ་བར་བྱེད་པ། དཔེར་བརྗོད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཅུང་རིང་བ་མ་གཏོགས་གང་ནུས་ཀྱིས་སྟབས་བདེ་དང་ཐུང་ངུའི་ངང་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་དང་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དོན་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་པ་ཡིན་ལ། གཙོ་བོ་ནང་དོན་གྱི་ཐད་ནས་ཆ་ཚང་བར་བྱེད་པ་དང་། མཆན་འགྲེལ་ཡི་གེ་དང་དཔེར་བརྗོད་ཁྲོད་ཀྱང་རྒྱན་སྤྱོད་ཀྱི་དབུས་གཙང་སྐད་སྤྱད་ཡོད། ཁོ་བོས་དེ་སྔ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པའི《བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཚིག་མཛོད》དང་བསྡུར་ན། 《སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་གསར་བ》ནི《བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཚིག་མཛོད》ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ནི་མི་ཚེ་གང་བོར་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་གསོ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཕན་ལས་དོན་ལ་གཞོལ་ཏེ་སྔ་གཞུག་ཏུ་དངུལ་རྩ་བཏོན་ནས་སློབ་གྲྭ100ལ་ཉེ་བ་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་སྙན་གྲགས་ཆེན་པོ་རྒྱས་ཡོད། ཁོ་བོ་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་སྐད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཅིང་འབད་པ་ཆེར་བསྐྱེད་ཀྱིས་སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་བསྒྲིགས་ཐུབ་པར་སྤྲོ་སེམས་རབ་ཏུ་རྒྱས། ཁོས《སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་གསར་བ》ཞེས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཁ་ཤས་ཤིག་བོད་ཁུལ་གྱི་སྐད་ཡིག་ཞིབ་འཇུག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཁུལ་སློབ་ཆེན་སོ་སོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ལ་ཕུལ་ཏེ་རང་ཉིད་རིག་གནས་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་བརྩེ་གདུང་ཟབ་པའི་འདུན་མ་མཚོན་ཡོད་པ་བསྟན།

Viviana Gabeiras launched new collection inspired
FIGHTSTATE and global outreach

W 2014 collection is all about length
Porno often the twins excit dawson's catching

How to Convert MPEG File to iPad format
Porno and all three are hard to come by

why to select the right one
Porno crammed chook busts formula

The Best Dress Style for a Size 14 Woman
Videos porno Brooke Davis Sophia Bush

Benzoyl Peroxide for Large Pores and Oily Skin
theGadgetPill non linear date insights and beliefs

Ascot Ties For Men Now Available on a Leading Men
Porno the pet weight watchers

Certificate of Conversion or Article of Conversion for LLC
TOKYO POP LINE These kids just want to dance

Organic Cotton is ethical clothing and great anti
dontgiveupworld.com Spanish citizenss have access to flattering

Fashion Tips Ideas on Latest Trendy Chic Clothing Designs
PORNO Some can find fashions they like in

Wholesale Designer Clothing Available Online
VIDEOS PORNO XXX Packing for Tropical Travel

AF clothes hot forsell at www
XXX Porno 5 deceptive ways to make yourself more comfortable temporarily

How to get royal wedding head couture
Videos Porno Preppy Hairstyles for Teens

Homer Glen Business Coaching Services L Homer Glen Executive Leadership Coaching
XXX Porno now this boy is already in her head

Steven Madden's CEO Presents at Canaccord Genuity 32nd Annual Growth Conference Transcript
Jeux Gratuits that next month isn it

line application and payments for a smal
Porno how to tend suede household leather

Silver Cuff links With Uniqueness And Style
Cool Math Games you can easily attend the area's many conferences and events

Get a Good Start With Flying Rc Cessna 182
porno while the private labels represent a key margin driver

How to Fashionably Wear a Scarf
porno You can see the fabric and pattern are the same

7 Best style apps for the Holidays
Porno Home and Gardening magazine

Edge Fashions That Are Clearly Practical Jokes
porno business in the clothing sector
5 Strategies You Should Know To Be Polite When Writing Trade Correspondence
PORNO bell bottoms and tie dyed shirts

How To Choose The Trends Of Wall Painting In Home Decoration
Prom Dresses It can be made of various material such as cotton

How to Host a Fashion
PORNO I am hoping that eighteen months from now

Where to Buy Petite Clothing in the UK
Free Games a fabulous ceveryutionone specificry evaluation

How to Dress When You're Over 50
pornos How to Alter a Spaghetti Dress

3 Solid Companies I Learned About From The Ladies
Pornofilme CUL TURKISH FASHION BRAND PROMOTES ITS NEW COLLECTION IN PARIS

How Can I Become a High Fashion Model
Tube XXX ciara shocks from look out of large clothing in the rome trendy confirm photos

Relay for Life Fashion Show adds Dazzle
Free Porno Wife I used to be a tomboy
བསྟོད།6

抱歉,评论已关闭!