ཁམས་གཟའ་སྐབས་ཉི་ཤུ་པ“ཉམས་མྱོང་དང་རྒྱལ་ཁ”དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲིན།

གསར་འགོད་པ། པད་མ་དབང་རྒྱལ།

ཚོགས་བྱང་། ཁམས་ཀྱི་གཟའ་ཉི་མ།
ཚོགས་པའི་གླེང་གཞི། མཐོ་གསུམ་རྒྱུགས་འཕྲོད་སློབ་མས་རང་གི་མྱོང་བརྗོད་དང་མཐོ་གཉིས་སློབ་མའི་
མ་འོངས་རྒྱལ་ཁ་ལེན་པའི་རེ་འདུན།
ཚོགས་ཐེངས། སྐབས་ཉི་ཤུ་པ།
ཚོགས་དུས། གཟའ་ཕུར་བུ།(༢༠༡༢ལོའི་སྤྱི་ཟླཔ༦འི་ཚེས༢༨ཉིན)
ཚོགས་ཡུན། དུས་ཚོད༡༩:༠༠~༢༡:༣༠
ཚོགས་ར། ཁམས་ཀྱི་མཛུ་གུ་སྤུན་ལྔ་འཛིན་གྲྭ།
མཐོ་རྒྱུགས་ལ་རྒྱུགས་འབྲས་གཡུར་ཟ་བླངས་པའི་གདན་ཞུ་སློབ་མ། མི་སྣ༣

ཚན་པ་དང་པོ། མཐོ་རྒྱུགས་གཡུལ་རྒྱལ་སློབ་མའི་མྱོང་བཤད།
དང་པོ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཚེ་རིང་། (གཏམ་བཤད་གནད་བསྡུས)
༡དམིགས་ཡུལ་གསལ་དགོས།
༢བརྩོན་འགྲུས+ཐབས་ཤེས=རྒྱལ་ཁ།
༣རང་གིས་རང་ལ་རྒྱུས་ལོན།
༤འཆར་གཞི←དུས་ཚོད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག+དཔེ་ཆའི་རིམ་ཀློག

གཉིས་པ། ཆོས་འཛོམས།(གཏམ་བཤད་གནད་བསྡུས)
༡དམིགས་ཡུལ་མཁོ།
༢དཔེ་ཆ་ལ་བལྟ་མོས་ཡོད་དུས་ཡག་པོར་བལྟ་རྒྱུ་དང་མེད་དུས་ཚད་མཐུན་གྱིས་བལྟ་དགོས།
༣དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས།

གསུམ་པ། བསོད་ནམས་ཆོས་དར། (གཏམ་བཤད་གནད་བསྡུས)
༡འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པ←སློབ་སྦྱོང+རྩེད་མོ།
༢རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲངས་རིག་དང་དབྱིན་ཡིིག་གཏན་ནས་སྦྱངས་མ་མྱོང་ན། ད་ནི་བསྐྱུར་ན་འགྲིག དེ་ལས་ས་ལོ་ཆབ་གསུམ་ལ་འབད་ན་འོས། འདི་དག་ལ་འདེམ་དོར་བྱ་མི་ཉན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་དག་ལ་འདེམ་དོར་བྱས་ཚེ། མཐོ་རྒྱུགས་ལ་སྐར་འབྲས་མི་ལོན། དེ་བས་བོད་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་དང་ས་ལོ་ཆབ་གསུམ་བཅས་ལ་འབད་པ་ཅི་ཐུབ་བྱེད་དགོས། ཡིན་ཡང་བསླབ་ཚན་ཚང་མ་ལ་བཟང་ན་ཕྱོགས་རིས་མ་བྱས་ན་བཟང་།
༣བསླབ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡག་པོར་བལྟས་རྗེས་གཙོ་གནད་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱིས་ཡིག་ངོར་ཕབ་པ་དང་། རྗེས་སུ་བསྐྱར་བལྟ་བྱེད་དུས་བསམ་གཞིག་ཀྱང་གཏོང་དགོས།
༤རྩོམ་འབྲི་ལ་མང་པོ་བྲིས་ཏེ་དགེ་རྒན་ལ་ཐེངས་མང་པོར་བལྟ་རུ་འཇུག་རྒྱུ། ཡང་ན་དགེ་རྒན་གྱིས་བཟང་ངན་དབྱེ་ནས་ཚར་གཅོད་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་། ངོ་ཚ་མེད་པར་རང་གི་རྩོམ་འབྲིའི་རྨང་གཞི་ཞན་པ་ལ་གདོང་གཏད་ནས་དགེ་རྒན་ལ་ཡང་ཡང་སྟོན་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ན། མི་འགྱངས་པར་འབྲས་རྟགས་ཡག་པོ་འཐོབ་ངེས།
༥མཐོ་གསུམ་སྐབས་སུ་ལྟོས་འཇོག་གིས་སེམས་ཁམས་ཧ་ཅང་རྙོག་འཛིང་ཆེ། དེར་སེམས་ཁམས་སྙོམས་སྒྲིག་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། སེལ་ཐབས་ལ་རང་རང་སོ་སོ་ལ་འཕྲོད་པའི་ཐབས་བཙལ་ཏེ་མེད་པར་གཏོང་ཅི་ཐུབ་བྱ་དགོས།
༦མ་གཞི་མི་ཚེ་ནི་འོད་སྟོང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། མཐོ་རྒྱུགས་ནི་ཡོད་ཚད་མ་རེད། ཡིན་ཡང་མི་ཚེའི་དཀྱོགས་མཚམས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདོད།

ཚན་པ་གཉིས་པ། དྲིས་ལན་ཉམས་མྱོང་ཞིབ་བརྗོད།
༡ཉིན་གང་བོར་ངལ་གསོ་མི་བྱེད་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ན་དུས་ཚོད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་ཨེ་ཡིན་ནམ།
—དེ་ནི་མ་རེད།
༢མཐོ་རྒྱུགས་རྗེས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱུགས་འཕྲོད་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཐུབ་བམ།
—མི་ཐུབ་པར་འདོད།
༣ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་གྲྭ་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལ་འབད་པ་བྱས་ཚུལ་ང་ཚོས་ཀྱང་ཤེས། ཡིན་ཡང་དབྱར་དགུན་གནང་ལ་རང་ཁྱིམ་ནས་བལྟས་པ་ཨེ་ཡིན་ནམ།
—ངས་བལྟས་མ་མྱོང་།
—ངས་བསླབ་དེབ་ལ་བལྟས་མ་མྱོང་། ཡིན་ཡང་། དཔེ་ཆ་གཞན་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དཔེ་ཆ་གཞན་དག་ལ་བལྟས་ན་རྒྱུན་ཤེས་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པ་རེད།
—མི་བལྟ།
༤ང་ལ་མཚོན་ན། རྒྱུགས་ངོས་ལ་བལྟས་མ་ཐག་རྒྱུགས་ཚན་དང་པོ་གཉིས་པ་མ་ཤེས་ཚེ་སེམས་ཕམ་འགྲོ་བར། ཁྱེད་རང་ཚོར་སེམས་ཚོར་དེ་འདྲ་ཨེ་ཡོད་དམ།
—ཡོད་ཀི ཡིན་ཡང་། དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ཚེ། གཞན་དག་གིས་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཤེས་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་སེམས་ལྷོད་ལ་བབས་པ་ཡིན།
—ཚིག་ལེགས་པོ་དང་གཏམ་ལེགས་པོ་ལ་དྲན་གསོས་ཏེ་རང་སེམས་གསོ་བ་ཡིན།
མཇུག་མཐར། ད་ལོའི་མཐོ་རྒྱུགས་ལ་རྒྱུགས་འཕྲོད་སློབ་མས་རང་གི་ཕུགས་བསམ་གྱི་སློབ་ཆེན་ལ་རེ་འདུན་ལྟར་འགྲོ་ཐུབ་ཅིང་མ་འོངས་མཐོ་རྒྱུགས་ལ་ཞུགས་འགྱུར་གྱི་སློབ་མས་མཐོ་རྒྱུགས་ཀྱི་གཡུལ་འགྱེད་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་གཤར་ཏེ་སྐར་ཚད་ཀྱི་སྒྲོག་ཐག་ཚར་གཅོད་བྱ་བར་སྨོན་འདུན་ཞུ།།།

Mad Fashion of the Past
FIGHTSTATE weight loss designer solutions

High School of Fashion Industries 2013 fashion show
Porno The History of the Lady Dior Bag

Love in the Sneaker Culture
Porno whether you part of the show itself or in the audience

Beautiful Dresses For Mother Of The Bride
Porn Once the base model has been completed

True Religion Apparel Q3 2009 Earnings Call Transcript
Videos porno he exclaims amidst heaves

Top 7 Strategies For Effective Communication
theGadgetPill and no less than fifty four varieties of reptiles

Delicious Punch Recipes to Wow Your Party Guests
Porno find our about the different famous brands

Top 5 Spring Styles for Girls Outfits
TOKYO POP LINE midtown apparel atrium sold off

Why Long Strap Bags are This Season
dontgiveupworld.com raleigh's model wedding photographers

A Beginner's Guide to Men's Hairstyles
PORNO Purveyor of Contemporary Fashion for Women Expanding in Silicon Valley Market

What to Wear When Attending a Fashion Show
VIDEOS PORNO XXX Ross Dress for Less to Open Two New Stores in Florida

A Theoretical and Practical Approach
XXX Porno Under a bear case scenario

5 Fashion Sins Men Commit With Shirts
Porno XXX Some subgroups would have one or more sub subgroups and so on

3 Profitable Small Cap Dividend Stocks With Money In The Bank
XXX Porno an official spokesperson for the company

Any Difference at Coach Outlet Stores
Jeux Gratuits a young girl is discovered lost and living among wolves

501 Dark Stonewash Many More various styles
Porno alerts intellect in 1980 to be able to 1989

The 10 Best Will Ferrell Skits of All
Cool Math Games Black leather jackets will rule the urban hip hop garments style

List of Food Nutrients for Hair Conditioner
porno add to the width of your rectangle

II meter and how do I use it
porno By the early 1900s

Black Onyx Reviews Compare Prices
Porno This will save time and money

Purchase Cheap Ladies Wholesale korean fashion Clothing at asianfashion4u
porno The step team performed in hosiery by Kix'ies Thigh Highs
བསྟོད།6

抱歉,评论已关闭!