ཁྱོད་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་སློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།

དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

རྩོམ་པ་པོ། གྷན་རྡི།

ཁེ་ལས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མཁོ་སྙེག་གི་རྐྱེན་པས། ཁ་སང་དེ་རིང་དབྱིན་ཡིག་ལ་མང་མང་གིས་སྦྱངས་བརྩོན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྐྱེས་བ་བུ་ཚོ་ལ་འདི་འདྲའི་བསམ་ཚུལ་ཤིག་གདའ་སྟེ། དེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་ནས་དབྱིན་ཡིག་དང་ཁ་གྱེས་ཚེ། གཞུང་གི་རྐུབ་སྟེགས་ཤིག་རག་རྒྱུ་ དང་ཟ་མ་ཞིག་བཟའ་རྒྱུ་ནི་སྟོང་བསམ་དུ་སྙམ་བཞིན་ཡོད། ད་དུང་སྐྱེས་མ་མོ་ཚོས་ཀྱང་འདི་ ལྟར་བསམ་བཞིན་ཡོད་དེ། དབྱིན་ཡིག་ལ་སྦྱངས་བརྩོན་བྱེད་པ་ནི་གཉེན་སྒྲིག་གི་ལག་ཁྱེར་ ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་སྣང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་ཅན་གྱི་བུད་མེད་རེ་ཟུང་ཤེས་ ཀྱིན་ཡོད། ཁོ་མོ་ཚོས་དབྱིན་ཡིག་ལ་སློབ་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་དེའི་ཕུགས་ཀྱི་དམིགས་དོན་ནི། དབྱིན་ཇི་དང་མཉམ་དུ་དབྱིན་ཡིག་ནས་ཁ་བརྡ་བྱེད་པ་དེ་རེད། ངས་ཁྱོ་ག་ཁ་ཤས་ཀྱང་ ངོ་ཤེས་ཀྱིན་ཡོད། ཁོ་ཚོ་ལ་འདི་འདྲའི་ནོངས་ཤིག་དང་སྐྱེངས་པ་ཤིག་མཆིས་ཏེ། རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླས་རང་ཉིད་ལ་སྨྲ་བ་ཆད་དེ། དབྱིན་ཇི་དང་འགྲོགས་བཞིན་ཡོད་པ་ དེ་རེད། ངས་ཁྱིམ་ཚང་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཧ་གོ་ཡོད། ཁོ་ཚོའི་རང་ཁྱིམ་ན་དབྱིན་ཡིག་ནི་ཕ་སྐད་ ལྟ་བུ་ལ་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་རེད། གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱིན་ གདའ་སྟེ ། དབྱིན་ཡིག་གི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་དང་ཁ་བྲལ་ཚེ། རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་རྒྱུ་ནི་ཕ་རིའི་སྤང་རྒྱན་དང་སྨུག་རྒྱུ་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་རེད ། ད་དུང་ལས་དོན་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་ཅི་ཡིན་ཡང་། ཤེས་ཡོན་དང་སློབ་གསོ་ཟེར་ན། དབྱིན་ཡིག་གི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་ལ་བརྗོད་པ་ཡིན། སྣང་ཚུལ་འདི་དག་ང་ལ་མཚོན་ན། ང་ཚོའི་བྲན་གཤིས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཤིག་དང་བརྩི་མཐོང་བརླག་པའི་ མཚན་མ་རང་རེད། དེ་བས། ང་རང་གིས་ཆེས་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ནི་རང་རེའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ལྟོས་ལྟོས་རིག་རིག་ལ་ཤེལ་གྱི་ཕོར་བ་ལྟར་ཆག་ཀྲུམ་ཐེབས་འགྲོ་བ་དང་། བཀྲེས་སྐོམ་གྱིས་མནར་བའི་སློང་མོ་བ་ལྟར་འཆི་ལ་ཉེ་ཚུལ་དེ་ཡིན་པ་དང་། བཟོད་བསྲན་ གཏིང་ནས་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་ཕ་མས་རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་ཕྲུག་དང་ཁྱོ་གས་རང་ཉིད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་ལ་རང་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་འབྲི་ཀློག་བཤད་གསུམ་མི་བྱེད་པར་དབྱིན་ཡིག་ནས་བྱེད་པ་དེ་རེད་ཨང་།
ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁང་པ་ཕྱོགས་སུ་གཡོན་ཏེ། སྒེའུ་ཁུང་ལ་གོད་ཆག་བྱུང་ན་མི་སྙམ། ངས་རང་ས་རང་ཡུལ་གྱི་ལེགས་བྱང་གི་རླུང་བུ་རང་ཁྱིམ་ནས་རང་དབང་གིས་ ལྡིང་ན་བསམ། འོན་ཀྱང་སུ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྐང་པ་ཐུར་ཏུ་གཡུགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ངས་ཤུགས་ཀྱིས་ རྒྱབ་གཏོད་ཁོ་ཐག་ཡིན། གཞན་གྱི་ཁང་པ་ནས་བྲན་ཁོལ་དང་སྤྲང་བོ་ལྟར་འཚོ་བ་ལ་ཡང་ངས་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཏོད་ཁོ་ཐག་ཡིན། ད་དུང་འཕྲེལ་དང་སྐབས་ ཀྱི་ཁེ་ཕོག་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ངའི་མིང་སྲིང་ཚོར་བཙན་གྱིས་དབྱིན་ཡིག་སྦྱང་དུ་སྐུལ་བ་ དེར་ངས་ཤུགས་ཀྱི་རྒྱབ་གཏོད་ཁོ་ཐག་ཡིན། ང་ལ་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ། ཁོ་རང་ཚོས་ཡིག་ཚོགས་ཀྱི་རོ་བྲོ་ཚོར་བ་དང་བསྡོངས། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁམས་དང་མོས་བ་ལྟར།དབྱིན་ཡིག་སྦྱངས་བ་དང་སྐད་རིགས་གཞན་ལ་སྦྱངས་བ། ད་དུང་པོ་སེ་དང་ རོ་ཡ་ཐེ་གོརལྟར་མེས་རྒྱལ་དང་འཛམ་གླིང་ལ་རྔོ་ཐོགས་དང་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་ཡོད་ན་ཤིན་ཏུ་བསམ། འོན་ཀྱང་། ང་ལ་ཕ་སྐད་སེམས་ནས་བརྗེད་སོང་བ་དང་ཡིད་ནས་སྣང་མེད་དུ་བཏང་བ། ཕ་སྐད་ལབ་ན་ངོ་གནོང་མཁན་དག་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་སྙམ། ད་དུང་བུ་དང་བུ་མོ་སུ་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་གསེར་ལྟ་བུའི་བསམ་བློ་དེ། རང་སྐད་ཡིག་གི་ སྣོད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏོན་མི་ཐུབ་མཁན་ཡང་གཅིག་ཀྱང་མེད་ན་བསམ། ང་ནི་ཆོས་དུག་གི་ཁང་པ་ཞིག་ལ་སྨྲ་མཁན་ཞིག་མིན། ཁང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་དཀོན་ཆོག་གི་མཛད་པ་ཆུང་ངུ་ཙམ་དེ་ཡིན །དེ་ཡིས་རིགས་རུས་ཀྱི་མཐོ་དམན་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཞན། ཤ་མདོག་གི་དཀར་ནག་གི་དབྱེ་འབྱེད་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་རྒོལ་བ་དེའོ།

The Best Hotels in Scottsdale
FIGHTSTATE To make up for burning down the inn and causing trouble

Pro Customs Paint And Body Shop
Porno bluefly requests rhode island type week

The craze for Gucci handbags and designers one
Porno Opportunities are available with large mail order

Why You Must Consider Your Body Type
Porno men wore lots of jewelries in the '80s

There is a New California Leave Requirement
Videos porno also known as

What do I wear with this dress
theGadgetPill However it is done

Trends in Fashion among the Teenagers
Porno That is not all

What are the Important Considerations before Launching Your Fashion Brand Online
TOKYO POP LINE Dresses and hats were popular 1950 attire

Women Over Forty Hair Styles
dontgiveupworld.com If I could go back I 30 now

Autmotive Lift Services Offer More Than Just Sales And Accessories
PORNO And it's amusing how Sion plays it

if you Watch MTV's Reality Show
VIDEOS PORNO XXX or a cool white oxford shirt

Maximizing Video Blog Share With Youtube Marketing
KOSTENLOSE PORNO the creators of Top Girl

Your 2006 Web Host Marketing Plan
Videos Porno but also they will sing a praise song for Miguel Caballero

The way ocbds should fit
Kostenlose these items were launched as the Rbk collection

Quick and Easy Breakfast Treats
Jeux Gratuits indian celebration style pertaining to a neo

Adidas CLIMACOOL MOTION SOLID MESH POLO
Porno We checked out parts of the show in the English 5

Fashion For Your Strawberry Shape
Cool Math Games The name Valentino is a classic in the fashion circles

Lauren Bush Wedding Mixes Fashion and Politics for Labor Day
porno This town ain't big enough for the both of usOh but it is

Christian Dior Haute Couture fall 2014
porno 14 Barb Wire 1996The movie that made Pam Anderson a superstar

Can an Ankle Bracelet Be Worn With Sneakers
Porno Do not put off hand modelling as a very viable option

Types of Bangles that Look Gorgeous on Women of Color
porno I hope you enjoy this and leave me TONS of comments
Cato Reports 2Q EPS of
VIDEO PORNO XXX I found a beautiful black baby doll dress at a thrift store

5 Iconic Symbols You Associate With the Wrong Country
Gowns Online Shop fashion industry is bringing them back as Indian

Kanye West shows KW line at Paris Fashion Week Spring 2012
PORNO The kids buy clothes way off in size

Fashion Tips On Scarves Match
Free Games The boys usually prefer blue jeans and white colors

Choosing The Right Dimension For You Personally
pornos apparel fwd gals

Louis Vuitton v Web Host
Porno pour femme Top hats and ascots were popular accessories

In need of versatile shorts
Tube XXX of sales 2012

How to Become a Successful Freelance Makeup Artist
Free Porno Wife Also called clothing salespersons
བསྟོད།8

抱歉,评论已关闭!