ཕན་འབྲས་ཆེ་བའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་གཉིས།

གཡག་སུག་གིས་བསྒྱུར།

ཁྰ་ཨུར ཝེ་ཐིས་བརྩམས།

ཡབ་ཆེན་གྱིས་དེ་སྔ་འདི་ལྟར་བཤད་མྱོང་སྟེ། ཟ་མ་ཆེད་ལས་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་དེ་ལ་ཆ་རྐྱེན་འཛོམ་པའི་ཐབ་ཚང་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ན། བྲོ་ཞིམ་ལྡན་པའི་ཟ་མ་ཞིག་ལས་ཐབས་མེད་ཅིང་། ཕུལ་བྱུང་གི་ཤིང་བཟོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཤིང་ལས་ཀྱི་ལས་གྲྭ་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ན། མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཆས་ཤིག་བཟོ་ཐབས་བྲལ། དེ་དང་རིགས་མཐུན་ཏེ། གལ་ཏེ་བྱིས་པ་ཞིག་ནར་སོན་པའི་གོ་རིམ་ཁྲོད། བྱིས་པ་དེའི་བློ་ཁམས་དང་མཚམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞིག་མེད་ན། བྱིས་པ་དེའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བློ་རིག་ཅི་འདྲ་རྒོད་ནའང་མདུན་ལམ་ལེགས་པོ་ཞིག་རྙེད་པར་གནོད་པ་ཚབ་ཆེན་བཟོས་ཡོད།

ཡབ་ཆེན་གྱིས་གླེང་བའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཧ་ཅང་ངོ་མཚར་ཚད་བརྒལ་གྱི་དཔེ་ཁང་དང་སློབ་ཆས། དཔེ་ཆ་སོགས་ཆ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འཛོམས་དགོས་པའི་དོན་མིན་ཏེ། ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞེས་པ་ནི་བྱིས་པ་དེའི་སློབ་སྦྱོང་གི་བློ་ཁམས་དང་མཚམས་པའི་ ཡུལ་ཞིག་ལའོ། མི་གཞན་གྱིས་ང་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕས་ཁྱོད་ཉིད་གསོ་སྐྱོང་གི་ཆེད་དུ་ལག་ལེན་ག་འདྲ་ གནངས་མྱོང་ཚུལ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཕས་ཁྱོད་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་བསྐྲུན་ཡོད་ངེས་སོགས་ཀྱི་དྲི་བ་འདྲི་དུས། བདག་གིས་འདི་ལྟར་ལན་བཏབས་ཏེ། རེད་དེ། བདག་གི་ཡབ་ཆེན་གྱིས་བདག་ལ་གནངས་བའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་དེ་བདག་གི་བློ་ ཁམས་དང་ཤིན་ཏུ་འཚམས་ཤིང་། དེ་ཡང་སློབ་སྦྱོང་ཁོ་ན་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཡབ་ཆེན་གྱིས་བདག་ལ་གནངས་བ་ནི་དངོས་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་བརྒལ་འདུག་པ་དེའོ།

བདག་གིས་ཐོག་མར་སློབ་སྦྱོང་གི་འགོ་རྩོམ་དུས། ཡབ་ཆེན་གྱིས་བདག་ལ་ཁྱད་ལྡན་གྱི་དཔེ་ཁང་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱས། དཔེ་ཁང་དེ་ཆེ་རྒྱུ་མེད་ནའང་བདག་ལ་སྤྲོ་དགའ་རབ་ཏུ་བསྩལ་ཡོང་། དེ་ རུ་དཔེ་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེའི་ནང་དུ་གནམ་རིག་དང་ས་ཁམས། རྩོམ་རིག་སོགས་དཔེ་ཆའི་རྣམས་གྲངས་རིགས་དགར་ཏེ་བསྒྲིགས་ཡོད་པས། བདག་གིས་དེ་དག་ཐོག་མར་མཐོང་དུས་ང་རང་ཡ་མཚར་ཆེན་པོས་ཧང་སང་སོང་། བདག་གི་ཡབ་ཆེན་ལ། དཔེ་ཆ་འདི་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ངས་ཀློག་ཚར་རམ་ཞེས་དྲིས་དུས། ཡབ་ཆེན་གྱིས་ཧ་ཅང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོས་ཀློག་ལོས་ཚར། ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེ་ཆ་འདི་དག་ཀློག་ཚར་ནས་མི་ཚད། སྐབས་དེར། བདག་གིས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་དཔེ་ཆ་ཡོད་དགུ་འདི་རུ་བརྩིགས་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀློག་ ཚར་ངེས། རྒྱུ་མཚན་ནི། སྐབས་དེར་ཐོན་ན་ཁྱོད་སེམས་གཏིང་ནས་དཔེ་ཆར་དགའ་སྲིད་པས་སོ། ཡབ་ཆེན་གྱིས་དེ་ལྟར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དོན། བདག་ལ་དངོས་གནས་དཔེ་ཆ་དེ་དག་ཚང་མ་ཀློག་ཚར་དུ་འཇུག་ཆེད་མིན་ཏེ། ང་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་པོ་ཞིག་སྤྲོད་ཆེད་ཡིན་པས། ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ང་རང་དཔེ་ཀློག་ལ་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའང་དེ་དོན་ཡིན། རང་ཁྱིམ་གྱི་དཔེ་ཁང་ཡིན་ན་ཆོག གྲོགས་པོའི་དཔེ་ཁང་ཡིན་ན་རུང་། དཔེ་ཆ་དོན་ལྡན་རེ་མཐོང་དུས་བདག་གིས་ནམ་རྒྱུན་བཀླགས་པ་ཡིན།

མི་ལ་ལས་ཁ་ཨུར། ཁྱོད་ནི་ངོ་མ་མི་ལུས་ཅན་ཞིག་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་འདི་འདྲ་ལེགས་པོ་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཤིང་། ཁྱེད་ཉིད་གསོ་སྐྱོང་ལ་འདི་འདྲའི་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་བྱས་པ། ཡང་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ད་སྐབས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ནི། ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་འདི་འདྲ་ལེགས་པོ་ཞིག་སྤྲད་པའི་དྲིན་གྱིས་སོ་ཞེས་བསམ་སྲིད་ནའང་། བདག་གི་ཡབ་ཆེན་གྱིས་ནམ་ཡིན་ཡང་དེ་འདྲ་ཙམ་གྱིས་མི་འདང་བར་འདོད་དེ། སྔར་ལས་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བར་འབད་པ་གནང་གི་ཡོད།

མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དཔེ་ཁང་ལས་གཞན་སློབ་སྦྱོང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་ཡིན། ཕྱོག་འདི་གཉིས་ཀས་བདག་གི་སློབ་སྦྱོང་དང་ནར་སོན་ལ་རོགས་འདེགས་གལ་ཆེན་ཐོན་པ་རེད། དེང་སྐབས་ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་སྐབས། ནམ་རྒྱུན་བུ་ཕྲུག་ཁྱིམ་དུ་བཅུགས་ཏེ་དཔེ་ཆར་བལྟ་རུ་འཇུག་ཅིང་། དེ་ལྟར་དཔེ་ཆའི་ཐོག་གི་ཤེས་བྱ་ཡོད་ཅག་རྣམ་ཤེས་མེད་པར་བཏངས་ཏེ་བྲོ་བ་ཅི་ཡང་ མེད་པར་བཟོས་འགྲོ། དེ་ལྟའི་ཁོར་ཡུག་ནང་བུ་ཕྲུག་གིས་ཅི་ཡང་སློབ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལྡོག་སྟེ། བུ་ཕྲུག་གི་སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་ཞིང་། སློབ་སྦྱོང་ལ་སུན་སྣང་བཟོ་ངེས། དེ་ལྟའི་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐབས་ནི་མི་བུ་ཡར་སྐྱེད་ཀྱི་སྐྱོ་གར་ཆེན་མོ་ཞིག་རེད། ང་ཡིན་ན་ཆོག ང་དང་སློབ་ཚད་མཉམ་པའི་མི་ཡིན་ན་རུང་། མིང་གྲགས་ཆེ་བའི་དཔེ་ཆ་བ་སུ་ཡིན་རུང་རང་གི་ང་རྒྱལ་དུ་རློམ་ཆོག་ཆོག་གི་འབྲས་ བུ་ཞིག་རྙེད་པ་ནི། ཡོད་ཚད་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོས་མཛུབ་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན། ང་ཚོར་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ་ལས་རིག་པ་ཐོག་ཅིང་། ཤེས་བྱ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བསླབས་ཐུབ་པས། ང་ཚོའི་བྱིས་དུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད། རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་འདྲེས་བྱས་པའི་རྗེས་ཤུལ་ཡོད།

སྤྱིར་ན། གནས་ལུགས་འདིའི་སྟེང་ནས་ང་ཚོས་སྡོམ་ཚིག་ཅིག་རྙེད་ཐུབ་སྟེ། བྱིས་དུས་སུ་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འབྲེལ་འདྲེས་བྱས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་ནི་ལེགས་འགྲུབ་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཡིན། ང་ཚོས་དཔེ་ཁང་ལས་སྦྱོང་བའི་ཤེས་བྱ་ཡིས་ནམ་ཡང་རང་བྱུང་ཁམས་ལས་ཐོབ་པའི་འབྲུས་ བུ་དང་བསྡུར་ཐབས་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ། ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འབྲེལ་འདྲེས་བྱས་པའི་མི་སྣ་རླབས་ཆེན་དག་ལའང་ དེ་ནང་བཞིན་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དེད་དཔོན་པོ་ལ་ཐིག་དང་། ཡ་ལེ་སི་ཏོ་ཏི། དངོས་ལུགས་རིག་པའི་སྣེ་འཁྲིད་ཉོས་ཏིན། སྒྱུ་རྩལ་སྣེ་འཁྲིད་ལ་ལྷག་ཏུ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། པ་ཥི། པེ་ཏོ་ཧྥིན། ཏ་ཧྥིན་ཆི། ལ་ཧྥེའུ་ཨིར་སོགས་ལ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་མོས་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ནོམ་པ་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

༼ངེད་དྲ་བར་བཀོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་དག་དྲ་བ་གཞན་དང་སྒེར་དེབ་དག་གིས་གང་འདོད་དུ་འཁྱེར་མི་ཆོག༽

Fashionable living in the Fashion District
FIGHTSTATE Or a monster

How to Become an Image Consultant
Porno all of the lawsuits have been settled out of court

Seattle is the top environmental city in America
Porno For black women

size Charlotteans need to know now
Porn angelina jolie become fearsome slim you can make sure you brad pitt

Why Crimes Would Never Get Solved at a TV Police Station
Videos porno I like howard light blue brown combo

Belk's One Day Sale is Saturday
theGadgetPill 1 CHCM in SoHo

The Complexity Of Hs Tariff Classification
Porno Mouth McFadden Lee Norris

10 Hilarious Slogans for Mens Funny T
TOKYO POP LINE As for little Apollo

The Actors Studio Had To Stop Filming Because Of James Franco
dontgiveupworld.com India is famous all over the world for its ethnic attires

Choose Causewaymall for the latest and best in Korean fashion
PORNO sections to shop for clothes ladies covering 50

What are the problems with the iphone 4g
VIDEOS PORNO XXX keep our customers returning to us

US Wants More Police Access to Email
KOSTENLOSE PORNO How to Buy Giorgio Armani

Featured Las Vegas sewist and fashion designer
Videos Porno some 5 creepiest successive killers who were creatures

McGee Dropped From Angry White Girl Fashion Line
XXX Porno Korean and Hong Kong influences with a bit of European flavor

How To Perform Late Release In The Golf Swing Video
Jeux In the summer wear with bare legs and ballet flats

a comparative album of men and women's fashion
Porno Use the fabric to create new clothes

Why did men stop wearing stockings
game I ran faster

Two Ways to Win With Airgas 12
porno I not quite as tall only 6 3

BENEATH THE PLANET OF THE APES
porno region shop in a position intended for group

Factors That Influence the Design Process
Porno Tips On Breaking in New Shoes

The Fluctuating And Varying Fashion Trends For The Plus Sizes
porno A while back
བསྟོད།11

དཔྱད་མཆན:

评论已关闭,往期评论:

0%བཟང་མཆན།

 • བཟང་མཆན:(0%)
 • འབྲིང་མཆན:(0%)
 • ཐ་མཆན:(0%)

དཔྱད་མཆན་གསར་བ།

 1. རི་སུལ་པ།
  རི་སུལ་པ།སྤེལ་དུས་ནི།  

  ཡག་པོ་བསྒྱུར་འདུག སློབ་གསོའི་བྱ་བར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་འདུག སྐུ་ཉིད་ལ་ཞལ་དྲོ།

 2. ཤ་བོ་ཀླུ་འབུམ།
  ཤ་བོ་ཀླུ་འབུམ།སྤེལ་དུས་ནི།  

  ཁ་འུར་ཝེ་ཐི་ཡི་རྩོམ་ཡིག་འདི་བོད་སྐད་ལ་ལེགས་པོ་ཞིག་བསྒྱུར་འདུག
  ཁོར་ཡུག་འདི་ནི་སློབ་སྦྱོང་གི་གྲོགས་དམ་པའོ།

抱歉,评论已关闭!